loading

Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương

MỤC LỤC CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1 Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 4 1.1.2. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp 5 1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 11 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 11 1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 12 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 28 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị VLĐ của doanh nghiệp 34 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG TRONG THỜI GIAN QUA 39 2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương trong thời gian qua 39 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương 39 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 42 2.1.3 Khái quát tình hình tài chính của Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương 48 2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương trong thời gian qua 59 2.2.1 Thực trạng vốn lưu động và phân bổ vốn lưu động 59 2.2.3 Thực trạng về xác định nhu cầu vốn lưu động 65 2.2.4 Thực trạng về quản trị vốn bằng tiền 68 2.2.5 Thực trạng về quản trị vốn tồn kho dự trữ 74 2.2.6. Thực trạng về quản trị nợ phải thu 80 2.2.7 Thực trạng về hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 88 2.3 Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương trong thời gian qua. 91 2.3.1 Kết quả đạt được 91 2.3.2 Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 92 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 93 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương trong thời gian tới. 93 3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 93 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty CP cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương trong thời gian tới 94 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương 96 3.2.1. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn lưu động, hoàn thiện công tác xác định nhu cầu VLĐ 96 3.2.2 Tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động hợp lý. 97 3.2.3  Nâng cao hiệu quả quản trị vốn bằng tiền 98 3.2.4  Nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho 99 3.2.5 Nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu 101 3.2.6  Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên 102 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 103 KẾT LUẬN 105

Xem thêm:

 • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân
 • Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I
 • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, phát triển cùng nền kinh tế thế giới. Việc gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO) đã mở ra cho nền kinh tế Việt Nam rất nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, sau đó khi nền kinh tế thế giới gặp khó khăn, cũng phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam. Vài năm gần đây, chúng ta có thể thấy rõ nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng. Mới đây nhất, Việt Nam đã gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), mở ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp của mình thì  doanh nghiệp cần phải có các chiến lược kinh doanh, cạnh tranh, các quyết định tài chính, quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả. Và một trong những việc quản trị tài chính rất quan trọng đó là quản trị vốn lưu động. Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị vốn lưu động, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương được sự giúp đỡ của tập thể công nhân viên cùng sự hướng dẫn tận tình của cô giáo ThS. Bùi Thị Hà Linh, vận dụng những lí luận đã học vào thực tiễn, em đã lựa chọn đi sâu vào tìm hiểu đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương” Đối tượng và mục đích nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề lý luận chung về VLĐ, tình hình quản lý sử dụng VLĐ của công ty và các biện pháp tăng cường quản trị VLĐ của Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương.

 • Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản liên quan đến vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Phân tích về việc sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương

 • Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: Nghiên cứu về vốn lưu động và giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương.
 • Về thời gian: Từ năm 2014 đến năm 2015
 • Về nguồn số liệu: Số liệu lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty năm 2014, 2015.
 • Phương pháp nghiên cứu

Đề tài đã sử dụng các phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thu thập được trong quá trình thực tập. Ngoài ra còn sử dụng một số các phương pháp khác như: phương pháp liên hệ, phương pháp sử dụng đồ thị, phương pháp tỷ lệ…

 • Kết cấu luận văn

Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương trong thời gian qua. Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương trong thời gian qua. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp

 • Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp
    1. Khái niệm vốn lưu động của doanh nghiệp

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài TSCĐ các doanh nghiệp còn cần có các tài sản lưu động. Căn cứ vào phạm vi sử dụng TSLĐ của Doanh nghiệp thường được chia thành hai bộ phận sau: TSLĐ sản xuất và TSLĐ lưu thông.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí