loading

Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Ck Thăng Long

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp 4

1.1.2. Phân loại vốn lưu động 5

1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động 8

1.2. QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 10

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 10

1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 11

1.2.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động và tổ chức nguồn vốn lưu động 11

1.2.2.2. Tổ chức phân bổ VLĐ 16

1.2.2.3. Quản trị vốn bằng tiền 18

1.2.3.4. Tình hình quản lý nợ phải thu 19

1.2.3.5. Tình hình quản lý vốn tồn kho dự  trữ 19

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của DN. 20

1.2.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 29

1.2.4.1. Các nhân tố khách quan 29

1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 33

2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 33

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 33

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Cổ phần CK Thăng Long 35

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 37

2.1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần CK Thăng Long giai đoạn 2014-2015 39

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 51

2.2.1. Thực trạng vốn lưu động và phân bổ vốn lưu động của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 51

2.2.2. Thực trạng nguồn VLĐ và tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động của Công ty CK Thăng Long 53

2.2.3. Thực trạng về xác định nhu cầu vốn lưu động 61

2.2.4. Thực trạng về quản trị vốn bằng tiền. 61

2.2.5.Tình hình quản lý các khoản phải thu 66

2.2.6. Thực trạng quản trị vốn tồn kho dự trữ 70

2.2.7. Về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần CK Thăng Long năm 2015 74

2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 77

2.3.1. Những kết quả đạt được 77

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 77

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 80

3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 80

3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội 80

3.1.2. Định hướng phát triển trong những năm 2015 – 2020 81

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI 83

3.2.1. Dự báo chính xác nhu cầu vốn lưu động tại công ty Cổ phần CK Thăng Long 83

3.2.2. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 84

3.2.3. Công tác quản lý và sử dụng vốn 84

3.2.4. Xác định chính xác mức dự trữ tiền mặt 85

3.2.5. Quản lý các khoản phải thu 85

3.2.6. Quản lý hàng tồn kho 87

3.2.7.Chủ động phòng ngừa các rủi ro trong kinh doanh.88

3.2.8. Khai thác hiệu quả nguồn tài trợ của công ty. 88

3.3. KIẾN NGHỊ 89

KẾT LUẬN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
  • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Tên viết tắt Tên đầy đủ

CP : Cổ phần

DN : Doanh nghiệp

ĐVT : Đơn vị tính

HTK : Hàng tồn kho

NPT          : Nợ phải trả

NVLĐTX : Nguồn vốn lưu động thường xuyên

NVLĐTT : Nguồn vốn lưu động tạm thời

VCĐ : Vốn cố định

VLĐ : Vốn lưu động

VKD : Vốn kinh doanh

TSCĐ : Tài sản cố định

TSLĐ : Tài sản lưu động

TSNH : Tài sản ngắn hạn

TSDH : Tài sản dài hạn

VCSH : Vốn chủ sở hữu

VNĐ : Việt Nam đồng

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 2014 – 2015 tại công ty Cổ phần CK Thăng Long

Bảng 2.2. Bảng nguồn vốn qua các năm 2015 của công ty Cổ phần CK Thăng Long

Bảng 2.3. Bảng tài sản qua các năm 2015 của công ty Cổ phần CK Thăng Long

Bảng 2.4. Hệ số tự tài trợ từ năm 2015

Bảng 2.5 .Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và vốn chủ sở hữu năm 2014-   2015

BẢNG 2.6:SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CƠ CẤU NGUỒN VLĐ THƯỜNG XUYÊN NĂM 2015

SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CƠ CẤU NGUỒN VLĐ TẠM THỜI NĂM 2015

BẢNG 2.7:BẢNG 2.8:CƠ CẤU VLĐ CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Bảng 2.9: Nhu cầu vốn lưu động của

công ty cổ phần CK Thăng Long năm 2015.

Bảng 2.10. Tỉ trọng tiền mặt và các bộ phận của tiền mặt

BẢNG 2.11 HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY

BẢNG 2.12:TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Bảng 2.13: Các chỉ tiêu hiệu quả quản trị các khoản phải thu

của Công ty năm 2014-2015

BẢNG 2.14:TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG HÀNG TỒN KHO CỦA CÔNG TY NĂM 2015

BẢNG 2.15 Hiệu quả quản lí hàng tồn kho

BẢNG 2.16:HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN CK THĂNG LONG

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Từ khi nước ta bắt đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nhà nước cùng tồn tại với các loại hình doanh nghiệp khác, có quyền tự chủ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tổ chức đảm bảo đủ vốn, đồng thời có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn. Tuy nhiên doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì cần phải có một lượng vốn nhất định để kinh doanh. Vốn là điều kiện không thể thiếu để các đơn vị được thành lập và tiến hành hoạt động kinh doanh.        

Quản lý và sử dụng vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình và tìm chỗ đứng vững chắc trong cơ chế mới. Chính vì thế việc đẩy mạnh quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cao nhất đang là một vấn đề nan giải đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần CK Thăng Long, được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của cô Bùi Thị Hà Linh cùng tập thể cán bộ công nhân viên của công ty, em đã đi sâu nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn của công ty và quyết định lựa chọn đề tài: Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần CK Thăng Long

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí