loading

Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Mía Đường Sông Con

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT v

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

DANH MỤC CÁC HÌNH vii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 4

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 4

1.1.2. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp 6

1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 8

1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 9

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 9

1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 11

1.2.3 Hiệu suất và hiệu quả quản trị vốn lưu động 24

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 31

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÔNG CON 31

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con 31

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh và cơ cấu tổ chức 33

2.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 37

2.1.4 Khái quát kết quả kinh doanh của công ty cổ phần mía đường Sông Con trong hai năm trở lại đây 39

2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con. 44

2.2.1. Thực trạng quy mô, kết cấu vốn lưu động của công ty cổ phần Mía đường Sông Con. 44

2.2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con. 46

2.3 Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần mía đường Sông Con. 64

2.3.1  Hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần mía đường Sông Con. 64

2.3.2 Những kết quả đạt được 67

2.3.3 Những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân 68

CHƯƠNG 3 71 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ 71

VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÔNG CON 71

3.2 Mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 71

3.2.2 Bối cảnh kinh tế – xã hội 71

3.3 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con. 74

3.2.1. Lựa chọn phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 75

3.3.2 Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu vốn lưu động 76

3.2.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn lưu động hợp lý, khai thác thêm nguồn tài trợ ngắn hạn cho vốn lưu động với chi phí thấp 77

3.2.3 Xây dựng chính sách bán chịu hợp lý trên cơ sở phân tích và đánh giá toàn diện uy tín của khách hàng và chú trọng kiểm soát các khoản nợ phải thu. 78

3.2.4 Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho, thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 81

3.2.5 Tăng cường công tác quản trị vốn bằng tiền 83

3.2.6 Một số giải pháp khác 85

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp và một số kiến nghị đối với doanh nghiệp 87

3.3.1. Điều kiện thực hiện giải pháp 87

3.3.2. Đối với bản thân doanh nghiệp 88

KẾT LUẬN 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

BCĐKT : Bảng cân đối kế toán
BCTC : Báo cáo tài chính
BCKQHĐKD : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
DTT : Doanh thu thuần
GVHB : Giá vốn hàng bán
HTKBQ : Hàng tồn kho bình quân
LNST : Lợi nhuận sau thuế
LNTT : Lợi nhuận trước thuế
TSCĐ : Tài sản cố định
TSLĐ : Tài sản lưu động
TSLĐTX : Tài sản lưu động thường xuyên
VLĐ : Vốn lưu động

DANH MỤC CÁC BẢNG

BẢNG 2.1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 42

BẢNG 2.2: MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CHI PHÍ 43

BẢNG 2.3: QUY MÔ, KẾT CẤU VỐN LƯU ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÔNG CON 44

BẢNG 2.4: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG 47

BẢNG 2.5: CƠ CẤU NỢ NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY NĂM 2015 49

BẢNG 2.6: KẾT CẤU VỐN BẰNG TIỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÔNG CON 54

BẢNG 2.7: CHỈ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA LSS, BHS, SBT VÀ TRUNG BÌNH NGÀNH THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG NĂM 2015 56

BẢNG 2.8: CÁC HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 56

BẢNG 2.9: CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC KHOẢN PHẢI THU 58

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Mía đường Sông Con

Hình 2.2: Sơ đồ bộ máy tài chính- kế toán

Hình 2.3: Quy trình sản xuất đường

Hình 2.4: Mô hình tài trợ VLĐ tại 31/12/2014

Hình 2.5: Mô hình tài trợ VLĐ tại 31/12/2015

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Nhất là trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì bằng mọi cách phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Do vậy đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải tìm ra các phương sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Trong cơ cấu vốn vủa doanh nghiệp, nếu vốn cố định được ví như xương cốt của một cơ thể sống thì vốn lưu động lại được ví như huyết mạch trong cơ thể ấy. Tầm quan trọng của vốn lưu động đối với doanh nghiệp được biểu hiện một cách xuyên suốt toàn quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên hai phương diện: một là trong vai trò điều kiện vật chất không thể thiếu của quá trình tái sản xuất và hai là công cụ phản ánh đánh giá sự vận động của các yếu tố sản xuất đầu vào. Chính vì vậy, làm thế nào để khơi thông và điều tiết hiệu quả dòng huyết mạch này để góp phần giúp doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh và phát triển luôn luôn là bài toán trăn trở của nhiều doanh nghiệp mà Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con cũng không phải là một ngoại lệ.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí