loading

Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Tnhh Tm Khánh Mai

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn  tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty TNHH TM Khánh Mai

Tác giả luận văn tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1 Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 4

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp. 4

1.1.2 Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp. 7

1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 8

1.2 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 11

1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 11

1.2.2 Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 13

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu độngcủa doanh nghiệp. 29

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM KHÁNH MAI 43

2.1 Khái quát tình hình tổ chức và tình hình hoạt động của công ty 43

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 43

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 48

2.1.3 Khái quát tình hình tài chính của công ty 49

2.1.2.3 Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 54

2.2 Thực trạng quản lý vốn lưu động của công ty TNHH TM Khánh Mai trong thời gian qua 57

2.2.3  Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động ở công ty TNHH TM Khánh Mai 81

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM KHÁNH MAI 83

3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty TNHH TM Khánh Mai trong thời gian tới 83

3.1.2 Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty TNHH TM Khánh Mai trong thời gian tới 85

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH TM Khánh Mai 86

3.2.1 Chú trọng và tăng cường công tác dự báo nhu cầu vốn bằng tiền ở từng thời ky để có giải pháp huy động hiệu quả. 86

3.2.2 Xây dựng chính sách bán chịu hợp lý trên cơ sở phân tích đánh giá toàn diện uy tín của khách hàng và chú trọng kiểm soát các khoản nợ phải thu 87

3.2.4 Lựa chọn phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty 89

3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp và một số kiến nghị đối với doanh nghiệp 90

3.3.1 Điều kiện thực hiện giải pháp 90

3.3.2 Một số kiến nghị đối với doanh nghiệp 90

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DN Doanh nghiệp
TNHH TM Trách nhiệm hữu hạn thương mại
VCSH Vốn chủ sở hữu
VKD Vốn kinh doanh

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn 50

Bảng 2.2: Phân tích cơ cấu và sự biến động của tài sản 52

Bảng 2.3: Bảng phân tích khái quát kết quả kinh doanh 55

Bảng 2.4: Xác định nguồn vốn lưu động thường xuyên 58

Bảng 2.5: Xác định nhu cầu vốn lưu động 58

Bảng 2.6: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động của các bộ phận trong vốn lưu động 59

Bảng 2.7: Xác định nguồn vốn lưu động thường xuyên 61

Bảng 2.8: Xác định nhu cầu vốn lưu động 62

Bảng 2.9: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động của các bộ phận trong vốn bằng tiền 63

Bảng 2.10: Bảng các hệ số phản ánh khả năng thanh toán 64

Bảng 2.11: Bảng các hệ số phản ánh khả năng tạo tiền 68

Bảng 2.12: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động của các bộ phận trong nhóm các khoản phải thu 70

Bảng 2.13: Bảng hệ số đánh giá tình hình quản trị các khoản nợ phải thu 70

Bảng 2.14: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động của các bộ phận trong hàng tồn kho 73

Bảng 2.15: Bảng các hệ số phản ánh tình hình quản trị hàng tồn kho 75

Bảng 2.16: Bảng hệ số phản ánh hiệu suất và hiệu quả quản trị vốn lưu động

DANH MỤC CÁC HÌNH

******

Hình 1.1. Vị trí của nguồn vốn lưu động thường xuyên trong tương quan giữa tài sản và nguồn vốn

Hình 1.2. Mô hình tài trợ thứ nhất của doanh nghiệp

Hình 1.3. Mô hình tài trợ thứ hai của doanh nghiệp

Hình 1.4. Mô hình tài trợ thứ ba của doanh nghiệp

Hình 2.1: Kết cấu tỉ trọng các bộ phận trong vốn lưu động

Hình 2.2: Tình hình biến động của các bộ phận trong vốn băng tiền

Hình 2.3: Sự biến động của các hệ số phản ánh khả năng thanh toán

Hình 2.4: Sự biến động của các hệ số phản ánh khả năng tạo tiền

Hình 2.5: Sự biến động của các hệ số đánh giả tình hình quản trị nợ phải thu

Hình 2.6: Sự biến động của hàng tồn kho

Hình2.7: Sự biến động của các hệ số đánh giá tình hình quản trị hàng tồn kho.

LỜI MỞ ĐẦU

Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Việc tổ chức và sử dụng vốn lưu động hợp lý sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt ứ đọng vốn trong quá trình sản kinh doanh, góp phần thúc đẩy quá trình lưu thông vốn kinh doanh diễn ra nhanh hơn từ đó làm tăng khả năng cạnh tranh cũng như tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Qua quá trình tìm hiểu, thu thập, nghiên cứu phân tích dữ liệu về Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Khánh Mai, doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm  xăng dầu, khí gas hóa lỏng….và bằng các phương pháp thống kê, mô tả, lập bảng biểu… mà em đã tiếp thu được khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhận thấy vấn đề về vốn lưu động của Công ty trong năm vừa qua có nhiều biến động lớn cũng như có nhiều vấn đề cần xem xét, giải quyết. Do đó, trong thời gian thực tập tại Công ty em đã mạnh dạn chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp đó là: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH TM Khánh Mai”.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Đề tài đã được xây dựng và hoàn thành với mục đích:Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn lưu động và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động; Phân tích thực trạng tổ chức sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH TM Khánh Mai, từ đó đưa ra một số giải pháp chủ yếu  nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí