loading

Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Tuyên Quang

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay tại các NHTM 3

1.1.1. Khái niệm và nguyên tắc cho vay tại các NHTM 3

1.1.2. Phân loại cho vay của NHTM 4

1.1.3.    Quy trình cho vay tổng quát 6

1.2. Thẩm định khách hàng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của NHTM 9

1.2.1. Khái niệm thẩm định khách hàng 9

1.2.2. Quy trình thẩm định khách hàng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp 10

1.2.3. Khái quát nội dung thẩm định khách hàng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp 11

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động thẩm định khách hàng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH TUYÊN QUANG 18

2.1.  Khái quát về NHTM cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang 18

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang. 18

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang. 19

2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh trong những năm gần đây 21

2.2.  Thực trạng công tác thẩm định khách hàng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang 25

2.2.1. Công tác tổ chức quy trình thẩm định khách hàng 25

2.2.2. Thực tế nội dung thẩm định 28

2.2.3. Kết quả công tác thẩm định 28

2.3.  Đánh giá thực trạng công tác thẩm định khách hàng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Chi nhánh Tuyên Quang 30

2.3.1. Ưu điểm trong công tác thẩm định khách hàng 30

2.3.2. Hạn chế trong công tác thẩm định khách hàng 30

2.3.3. Nguyên nhân 32

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TUYÊN QUANG 34

3.1. Phương hướng, định hướng phát triển chung của chi nhánh 34

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định khách hàng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh 36

3.2.1. Đào tạo công tác thẩm định cho cán bộ tại chi nhánh 36

3.2.2. Tuân thủ đúng nguyên tắc và quy trình thẩm định tín dụng 37

3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro, phòng tránh nợ quá hạn 38

3.2.4. Nâng cao chất lượng thông tin thu thập phục vụ cho quá trình thẩm định, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. 39

3.2.5. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ 39

3.2.6. Học hỏi kinh nghiệm từ các NHTM khác. 39

3.3. Một số kiến nghị 40

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành có liên quan 40

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 42

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tuyên Quang. 43

KẾT LUẬN 45

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

PHỤ LỤC 48

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BCTC : Báo cáo tài chính
CBTD Cán bộ tín dụng
KHDN : Khách hàng doanh nghiệp
MTV : Một thành viên
NHNN : Ngân hàng nhà nước
TMCP : Thương mại Cổ phần
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TSBĐ : Tài sản bảo đảm
TS-NV : Tài sản – Nguồn vốn

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của Vietinbank Tuyên Quang 21

Bảng 2.2. Tình hình cho vay của Vietinbank Tuyên Quang 22

Bảng 2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietinbank Tuyên Quang 23

Bảng 2.4. Phân loại nợ tại chi nhánh 24

Bảng 2.5. Số lượng hồ sơ tín dụng được thẩm định và số lượng hồ sơ tín dụng đủ điều kiện cho vay 28

Bảng 2.6. Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp phân theo nhóm nợ 29

DANH MỤC CÁC HÌNH

HÌNH 1.1. Quy trình thẩm định khách hàng trong cho vay 10

HÌNH 2.1. Mô hình tổ chức Vietinbank Tuyên Quang 20

HÌNH 2.2. Dư nợ cho vay theo đối tượng 22

HÌNH 2.3. Phân loại nợ tại Vietinbank Tuyên Quang 24

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Có thể kể đến một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề cho hệ thống ngân hàng vừa qua là hoạt động tín dụng của ngân hàng. Việc quản lý lỏng lẻo trong quản lý, thiếu cương quyết trong thẩm định tín dụng cùng gánh nặng nợ xấu gia tăng, nhất là đối với cho vay doanh nghiệp, kéo theo doanh thu suy giảm, chất lượng các khoản vay giảm sút gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sử dụng vốn của NHTM.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí