loading

Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Hoàn Thuế Gtgt

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,các số liệu,kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC CÁC BẢNG v

DANH MỤC CÁC HÌNH vi

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT VÀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ 4

1.1 Tổng quan về thuế GTGT và quản lý hoàn thuế GTGT 4

1.1.1 Tổng quan về thuế GTGT 4

1.1.2 Tổng quan về hoàn thuế GTGT 7

1.1.3 Quản lý hoàn thuế GTGT 11

1.2 Nội dung, quy trình quản lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 12

1.2.1 Nội dung quản lý hoàn thuế GTGT 12

1.2.2 Quy trình quản lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 17

1.2.3 Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc hoàn thuế 23

1.3 Sự cần thiết phải tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. 24

1.3.1 Đặc điểm của DAĐT ảnh hưởng đến công tác quản lý hoàn thuế GTGT 24

1.3.2 Vai trò của dự án đầu tư đối với nền kinh tế quốc dân 26

1.3.3 Sự cần thiết phải quản lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GTGT 29

ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 29

2.1 Vài nét sơ lược về Cục thuế thành phố Hải Phòng 29

2.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng 29

2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý và chức năng nhiệm vụ của cục thuế thành phố Hải Phòng. 30

2.1.3 Tổng quan về công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố Hải Phòng 34

2.2. Thực trạng công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với DAĐT trên địa bàn TP Hải Phòng 40

2.2.1 Một số đặc điểm về các dự án đầu tư trên địa bàn Hải Phòng 40

2.2.2 Thực trạng công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng 41

2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng 52

2.3.1. Những kết quả đạt được trong thời gian qua 52

2.3.2 Những mặt còn tồn tại 55

2.3.3 Nguyên nhân của thực trạng 55

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG  TÁC QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TP HẢI PHÒNG 59

3.1 Mục tiêu, yêu cầu công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với các DAĐT tại Cục thuế TP Hải Phòng 59

3.1.1 Mục tiêu, yêu cầu chung của công tác quản lý thuế GTGT 59

3.1.2 Mục tiêu, yêu cầu chung của công tác quản lý hoàn thuế GTGT 59

3.1.3 Mục tiêu, yêu cụ thể của công tác quản lý hoàn thuế GTGT của Cục thuế TP Hải Phòng 60

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư trên địa bàn TP Hải Phòng 61

3.2.1. Tăng cường công tác quản lý đối tượng 61

3.2.2. Tăng cường công tác quản lý hồ sơ hoàn thuế GTGT của DAĐT 63

3.2.3 Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hóa đơn 64

3.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giải quyết hoàn thuế GTGT đối với DAĐT 67

3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT 68

3.2.6 Một số giải pháp khác 69

3.3 Những kiến nghị 73

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TP                             Thành phố
CBT           Cán bộ thuế
UBND Ủy ban nhân dân
DAĐT Dự án đầu tư
CSKD         Cơ sở kinh doanh
NNT    Người nộp thuế
GTGT   Giá trị gia tăng
KK-KTT                    Kê khai – Kế toán thuế
MST               Mã số thuế
NSNN           Ngân sách Nhà nước
NQD                           Ngoài quốc doanh
ĐTNT              Đối tượng nộp thuế
DN Doanh nghiệp
Trđ Triệu đồng

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1 Kết quả thực hiện dự toán thu NSNN trong 3 năm ( 2013 – 2015)

Bảng 2.2 Thống kê thực hiện dự toán thu NSNN 3 năm (2013-2015)

Bảng 2.3: Thống kê thực hiện dư toán thu thuế GTGT 3 năm (2013 – 2015)

Bảng 2.4: Kết quả hoàn thuế GTGT 3 năm (2013 – 2015)

Bảng 2.5: Thống kê tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện giai đoạn 2013-2015

Bảng 2.6: Tình hình cấp phép mới các Dự án đầu tư

Bảng 2.7: Kết quả quản lý hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Bảng 2.8: Thống kê số giải quyết hoàn thuế GTGT đối với DAĐT

Bảng 2.9: Thống kê quản lý kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT của DAĐT 2013 – 2015

Bảng 2.10: Thống kê công tác kiểm tra sau hoàn thuế GTGT của DAĐT 2013 – 2015

DANH MỤC CÁC HÌNH

HÌNH 1.1: SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOÀN THUẾ

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy Cục thuế thành phố Hải Phòng

Hình 2.2: Kết quả thực hiện dự toán thu NSNN giai đoạn 2013 – 2015

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Thuế là một công cụ quan trọng của Nhà nước. Nó vừa đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước, vừa là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, là cơ sở đảm bảo công bằng xã hội, thúc đẩy cạnh tranh phát triển. Để sử dụng có hiệu quả công cụ thuế về cơ bản hệ thống chính sách thuế gồm thuế trực thu và thuế gián thu. Thuế gián thu như: Thuế GTGT, Thuế TTĐB, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu. Thuế trực thu như: Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp. Với mục đích động viên nguồn thu cho Ngân sách nhà nước, là công cụ giúp Nhà nước điều chỉnh cơ cấu giữa tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư. Thuế GTGT xứng đáng là một sắc thuế tiêu biểu, quan trọng trong hệ thống thuế Việt Nam. Do vậy, việc hoàn thiện, cải cách chính sách thuế, nhất là thuế GTGT là rất cần thiết để đảm bảo công bằng hợp lý trong phân phối thu nhập của dân cư, góp phần điều tiết thu nhậ xã hội, đảm bảo yêu cầu động viên của NSNN.

Điều này đã gây nhiều thiệt hại cho NSNN, gây thiệt hại, mất mát to lớn cho xã hội, làm đau đầu các cơ quan chủ quản có liên quan, nhất là ngành thuế. Ngoài ra,khi thực hiện công tác hoàn thuế GTGT, các Cục thuế luôn phải chịu áp lực đó là thời gian hoàn trả cho doanh nghiệp phải rút ngắn tới mức thấp nhất và độ chính xác của những số tiền quyết định hoàn trả đó phải ở mức cao nhất, công tác hoàn thuế GTGT lại là công tác phức tạp, có liên quan đến nhiều khâu, nhiều quá trình. Thêm vào đó, điều kiện quản lý còn nhiều hạn chế nên những khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện là điều không thể tránh khỏi.

Đối với thành phố Hải Phòng từ năm 2013 đến nay, hoạt động đầu tư phát triển tiếp tục được tăng cường, tổng vốn đầu tư của toàn xã hội trên địa bàn đều có sự tăng trưởng mạnh. Trong đó, hoạt động đầu tư nước ngoài đạt kết quả khả quan, Hải Phòng trong 3 năm trở lại đây liên tục nằm trong 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nguồn vốn từ khu vực ngoài Nhà nước cũng tăng mạnh hơn so với các năm trước với các dự án Khu đô thị – Khu công nghiệp – Thương mại – Du lịch, thu hút nhiều nhà đầu tư. Đối với Cục Thuế thành phố Hải Phòng, trước tình hình đầu tư phát triển của thành phố, cùng với việc quản lý bao quát nguồn thu phát sinh thì công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư cũng được xác định là rất quan trọng, phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút nguồn lực cho đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và cải cách hành chính, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư cũng còn một số tồn tại, khó khăn, thách thức không nhỏ đối với Cục Thuế thành phố Hải Phòng. Trước những vấn đề bất cập trên, trong thời gian thực tập ở Cục Thuế thành phố Hải Phòng, với kiến thức đã học hỏi được cùng với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ Cục và các thầy cô giáo, em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TP HẢI PHÒNG

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí