loading

Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Tuyên Quang

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng tại các NHTM 3

1.1.1. Khái niệm và các nguyên tắc của hoạt động tín dụng tại các NHTM 3

1.1.2. Phân loại hoạt động tín dụng của NHTM 3

1.1.3. Vai trò của hoạt động tín dụng NHTM 6

1.2. Thẩm định tín dụng 11

1.2.1. Khái niệm thẩm định tín dụng 11

1.2.2. Quy trình thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp 12

1.2.3. Khái quát nội dung thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp 13

1.2.4. Mục đích và ý nghĩa của thẩm định tín dụng. 17

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH TUYÊN QUANG 18

2.1. Khái quát về NHTM cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang 18

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang. 18

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang. 19

2.2.2. Nội dung thẩm định hồ sơ tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank chi nhánh Tuyên Quang 23

2.2.3. Thẩm định phương án / dự án sản xuất kinh doanh 29

2.3. Nhận xét quy trình thẩm định tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang 33

CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TUYÊN QUANG 49

3.1. Phương hướng, định hướng phát triển chung của chi nhánh 49

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh 51

3.2.1. Đào tạo công tác thẩm định cho cán bộ tại chi nhánh 51

3.2.2. Tuân thủ đúng nguyên tắc và quy trình thẩm định tín dụng 52

3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro, phòng tránh nợ quá hạn 53

3.2.4. Nâng cao chất lượng thông tin thu thập phục vụ cho quá trình thẩm định, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. 54

3.2.5. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ 55

3.2.6. Học hỏi kinh nghiệm từ các NHTM khác. 55

3.3. Một số kiến nghị 55

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành có liên quan 55

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 58

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tuyên Quang. 60

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BCTC Báo cáo tài chính
KHDN Khách hàng doanh nghiệp
MTV Một thành viên
NHNN Ngân hàng nhà nước
TMCP Thương mại Cổ phần
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TSBĐ Tài sản bảo đảm
TS-NV Tài sản – Nguồn vốn

MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Có thể kể đến một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề cho hệ thống ngân hàng vừa qua là hoạt động tín dụng của ngân hàng. Việc quản lý lỏng lẻo trong quản lý, thiếu cương quyết trong thẩm định tín dụng cùng gánh nặng nợ xấu gia tăng, kéo theo doanh thu suy giảm, chất lượng các khoản vay giảm sút gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sử dụng vốn của NHTM.

Để nhằm hạn chế tối đa cũng như tránh được những rủi ro trong hoạt động tín dụng, các ngân hàng cần có một quy trình thẩm định tín dụng đúng đắn và phù hợp. Việc thẩm định tín dụng làm cho ngân hàng có thể hạn chết được những rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng.Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động thẩm định tín dụng đối với ngân hàng thương mại, nên em xin chọn đề tài :”Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang”.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động thẩm định tín dụng của Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang.

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở lí thuyết nghiên cứu quy trình thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần công thương chi nhánh Tuyên Quang để thấy được tầm quan trọng của nó đối với việc ra quyết định cho vay của Ngân hàng.

Mục đích nghiên cứu: Qua nghiên cứu quy trình thẩm định tín dụng, khóa luận chỉ ra những mặt hạn chế và nguyên nhân của quy trình thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh Tuyên Quang, từ đó đề xuất các giải pháp để tăng cường tính chặt chẽ trong quy trình thẩm định để nâng cao tính cạnh tranh cũng như tính bền vững trong hoạt động cho vay của Vietinbank – Chi nhánh Tuyên Quang trong điều kiện hiện nay và một số năm tiếp theo.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí