loading

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giải Quyết Khiếu Nại Trong Bảo Hiểm Con Người Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người tại Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện

  CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI 4 1.1 Khái quát chung về bảo hiểm con người 4 1.1.1 Sự cần thiết của bảo hiểm con người 4 1.1.2 Đặc điểm chung của bảo hiểm con người 6 1.1.3 Một số khái niệm cơ bản 8 1.1.4 Các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ 10 1.2 Giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ 18 1.2.1 Vai trò của công tác giải quyết khiếu nại 18 1.2.2 Nội dung công tác giải quyết khiếu nại 19 1.2.3 Chất lượng công tác giải quyết khiếu nại 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN PTI 30 2.1Khái quát về Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI 30 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của PTI 30 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của PTI 33 2.1.3 Đặc điểm hoạt động 35 2.2 Đánh giá kết quả hoạtđộng kinh doanh của công ty 36 2.2.1 Thuận lợi và khó khăn 36 2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh 39 2.2.3 Kết quả và hiệu quả kinh doanh của BHCN PNT 41 2.3 Thực trạng giải quyết khiếu nại trong BHCN PNT tại PTI 45 2.3.1 Đặc điểm công tác giải quyết khiếu nại BHCN PNT 45 2.3.2 Thực trạng công tác giám định các nghiệp vụ BHCN tại PTI 46 2.3.3 Thực trạng công tác bồi thường và trả tiền bảo hiểm 51 2.4 Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 56 2.4.1 Kết quả đạt được 56 2.4.2 Tồn tại hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 59 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 62 3.1 Đặc điểm của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 62 3.1.1 Đặc điểm của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 62 3.1.2 Phpướng hướng hoạt động PTI  trong thời gian tới 64 3.2 Một số giải pháp 65 3.2.1. Nâng cao chất lượngcông tác nghiệp vụ của chuyên viên BHCN 66 3.2.2 Tạo lập, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và các ban ngành liên quan 68 3.2.3 Nâng cao dịch vụ sau bán hàng và chăm sóc khách hàng 71 3.2.4Nâng cao công tác giámđịnh và bồi thường 71 3.2.5 Chống gian lận và trục lợi bảo hiểm 73 3.2.6  Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về bảo hiểm 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

Xem thêm:

  • Vốn kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Lương Giang
  • Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện
  • Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Cuộc sống con người ngày càng được nâng cao, chính vì vậy nhu cầu của con người ngày càng thay đổi, họ ngày càng đòi hỏi cao với chất lượng cuộc sống của mình cũng như ngày càng quan tâm đến sức khỏe, những rủi ro, tại nạn mình gặp phải trong đời sống và cách bù đắp, hạn chế những tổn thất, thiệt hại do những sự kiện bất ngờđó gây ra. Chính vì vậy mà bảo hiểm ngày càng phát triển, lớn mạnh, giúp con người bù đặp được những rủi ro, tai nạn bất ngờ trong cuộc sống. Với mục đích đảm bảo cho người dân, người lao động hạn chế được phần nào những thiệt hại do tai nạn, ốm đau, bệnh tật… mà phạm vi của BHXH, BHYT còn chưa bao quát được hết, chẳng hạn như tai nạn xảy ra với những người là trụ cột trong gia đình, tai nạn làm gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hay việc đảm bảo thu nhập cho những người không có lương hưu hoặc lương hưu bị hạn chế, bảo hiểm con người trong bảo hiểm phi nhân thọ đã ra đời. Sự ra đời của bảo hiểm con người trong bảo hiểm phi nhân thọ là vô cùng cần thiết và là hình thức bổ sung hữu hiệu cho BHXH, BHYT. Bảo hiểm con người có đặc điểm chung là thanh toán tiền bảo hiểm dựa trên “ nguyên tắc khoán” vì khi tổn thất xảy ra rất khó xác định được chính xác thiệt hại về mặt vật chất do tính mạng, sức khỏe con người là vô giá. Do vậy việc trả tiền bảo hiểm của nhà bảo hiểm chỉ mang ý nghĩa là thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với người được bảo hiểm chứ không phải là bồi thường tổn thất xảy ra. Số tiền bảo hiểm nhiều hay ít là do các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, nên việc xảy ra khiếu nại là vấn đề tất yếu và thường xuyên trong mỗi doanh nghiệp bảo hiểm. Nó tồn tạiở mọi doanh nghiệp bảo hiểm, là một phần quan trọng trong hoạt động bán các sản phẩm lời hứa của doanh nghiệp. Khiếu nại càng ít cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bảo hiểmđã thỏa mãn được càng nhiều khách hàng, dịch vụ bảo hiểm của doanh nghiệp cũng càng được hoàn thiện. Muốn có những sản phẩm dịch vụ tốt, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, buộc lòng các doanh nghiệp bảo hiểm cần phải giải quyết các khiếu nại thật tốt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác khiếu nại trong nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ, trong thời gian thực tập tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), em đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người tại Tổng Công ty bảo hiểm Bưu điện ”. 2.Mục đích nghiên cứu Với đề tài đã lựa chọn, luận văn tốt nghiệp của em được trình bày trên cơ sở thực trạng quá trình giải quyết khiếu nại tại ban Bảo hiểm con người – Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện, trên cơ sở để so sánh giữa thực tế và lý thuyết để từ đó đưa ra những nhận xét, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình giải quyết khiếu nại bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu quá trình giải quyết khiếu nại tại ban Bảo hiểm con người – Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện. Đối tượng nghiên cứu của đề tài : Giải quyết khiếu nại trong các loại bảo hiểm con người ngắn hạn tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện. Phạm vi nghiên cứu : việc thực hiện quá trình giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện

  1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu đề tài: Phương pháp luận chung: Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử. Phương pháp cụ thể: Đề tài sử dụng các phương pháp kỹ thuật như phương pháp toán học , tư duy lôgic , phương pháp diễn giải, quy nạp , so sánh và phân tích để tổng hợp về lý luận và thực tiễn việc thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại bảo hiểm con người phi nhân thọ . Ngoài ra đề tài cũng sử dụng các sơ đồ, bảng biểu để làm rõ và bổ sung thêm cho các phương pháp , kỹ thuật trên.

  1. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu , kết luận, các phụ lục . . . luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác giải quyết khiếu nại trong Bảo hiểm con người Chương 2: Thực trạng giải quyết công tác khiếu nại các nghiệp vụ bảo hiểm con người tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm con người tại Tổng công ty Bảo hiểm bưu điện. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI

  • Khái quát chung về bảo hiểm con người
  • Sự cần thiết của bảo hiểm con người

Nhu cầu an toàn đối với các cá nhân và tổ chức trong xã hội là vĩnh cửu. Trong suốt cuộc đời mình con người luôn tìm cách để bảo vệ chính bản thân và tài sản trước những bất hạnh của số phận và những biến cố bất ngờ trong sản xuất kinh doanh.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí