loading

Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Thuế Tại Cct Quận Bắc Từ Liêm – Thành Phố Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC CÁC BẢNG v

DANH MỤC CÁC HÌNH vi

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT 3

1.1. Khái quát chung về quản lý thuế GTGT đối với DNNQD 3

1.1.1. Quản lý thuế GTGT 3

1.1.2. Quản lý thuế GTGT đối với DNNQD 5

1.2. Sự cần thiết tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với các DNNQD 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA  BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 13

2.1. Tình hình kinh tế, xã hội Quận Bắc Từ Liêm 13

2.1.1.Khái quát tình hình kinh tế, xã hội của Quận Bắc Từ Liêm 13

2.1.2. Khái quát về DNNQD trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm 14

2.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý của CCT Bắc Từ Liêm. 17

2.2.1 Quá trình hình thành chi cục thuế Bắc Từ Liêm 17

2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy chi cục thuế Bắc Từ Liêm 18

2.2.3. Tổng quan về công tác quản lý thu thuế trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm 21

2.3. Thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với DNNQD trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm 25

2.3.2. Quản lý đăng ký, kê khai thuế GTGT 28

2.3.3 Kiểm tra thuế GTGT 36

2.3.4. Quản lý hoàn thuế GTGT 44

2.3.5. Quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế 46

2.4. Những đánh giá chung về công tác quản lý thu thuế GTGT đối với DNNQD trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm 47

2.4.1. Những kết quả đạt được trong thời gian qua 47

2.4.2. Những mặt hạn chế và khó khăn 50

2.4.3. Nguyên nhân 53

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM 57

3.1.Định hướng về đổi mới quản lý thuế nói chung và công tác quản lý thu thuế GTGT đối với DNNQD nói riêng trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm trong thời gian tới 57

3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT đối với DNNQD trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm. 58

3.2.1. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ NNT. 58

3.2.2.Tăng cường quản lý kê khai nộp thuế GTGT 61

3.2.3. Tăng cường quản lý hóa đơn, chứng từ 61

3.2.4. Tăng cường kiểm tra thuế GTGT 63

3.2.5. Tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT 65

3.2.6. Tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thuế GTGT 65

3.2.7. Một số giải pháp khác 66

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CBCC                    : Cán bộ công chức
CCT                       : Chi cục thuế
CNTT                    : Công nghệ thông tin
CQT                       : Cơ quan thuế
CSDL                     : Cơ sở dữ liệu
CSSXKD               : Cơ sở sản xuất kinh doanh
DN                         : Doanh nghiệp
DNNQD                : Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
ĐTNT                    : Đối tượng nộp thuế
GTGT                    : Giá trị gia tăng
HĐND                   : Hội đồng nhân dân
HKD                      : Hộ kinh doanh
KBNN                    : Kho bạc nhà nước
KT-XH                  : Kinh tế – Xã hội
MST                      : Mã số thuế
NNT                      : Người nộp thuế
NQD                      : Ngoài quốc doanh
NSNN                    : Ngân sách nhà nước
SXKD                    : Sản xuất kinh doanh
TNCN                    : Thu nhập cá nhân
TNDN                    : Thu nhập doanh nghiệp
UBNN                    : Uỷ ban nhân dân                     

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Tình hình quản lý các DNNQD

Bảng 2.2. Cơ cấu ngành nghề SXKD của các DNNQD hoạt động trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2014-2015

Bảng 2.3: Kết quả công tác thu ngân sách năm 2014 – 2015

Bảng 2.4 . Công tác tuyên truyền giai đoạn 2014-2015

Bảng 2.5. Công tác hỗ trợ giai đoạn 2014-2015

Bảng 2.6. Kết quả kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế

Bảng 2.7.Kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp

Bảng 2.8. Kết quả hoàn thuế GTGT giai đoạn 2014-2015

Bảng 2.11. Tình hình thu hồi nợ thuế giai đoạn 2014-2015                       

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Chi cục thuế Bắc Từ Liêm

Hình 2.2. Kết quả thu NSNN năm 2014-2015 tại Chi cục thuế Bắc Từ Liêm

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng, thuế ra đời là một tất yếu khách quan, gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước. Hệ thống thuế bao gồm nhiều sắc thuế trong đó thuế GTGT là một sắc thuế chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu số thu. Thuế GTGT có vai trò thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhờ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể khi yêu cầu phải sử dụng hóa đơn, chứng từ trong giao dịch. Điều này còn hỗ trợ rất nhiều cho các công tác kiểm soát sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh…. Thuế GTGT cũng góp phần bảo hộ nền sản xuất trong nước khi đánh thuế GTGT vào các hàng hóa xuất khẩu.

Cùng với sự phát triển của kinh tế- xã hội, quận Bắc Từ Liêm cũng đang trên đà phát triển không ngừng . Số DNNQD không ngừng tăng lên làm cho công tác quản lý trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đặc biệt trong bối cảnh chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm mới thành lập năm 2014 sau khi tách từ chi cục thuế huyện Từ Liêm cũ, cán bộ bị dàn trải, công tác quản lý lại càng trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh những mặt tích cực đạt được từ việc quản lý thuế GTGT đối với DNNQD như quản lý chặt chẽ từ quy trình đăng ký, thu nộp đến ý thức chấp hành tự giác, tự  nguyện của các DNNQD, số thu tăng lên,… Tại CCT Quận Bắc Từ Liêm, không  tránh khỏi việc tồn tại nhiều những bất cập trong công tác quản lý thu thuế GTGT với các DNNQD trên địa bàn Quận. Việc nâng cao hiệu quả quản lý thuế GTGT với các DNNQD là công việc quan trọng góp phần giúp CCT Quận Bắc Từ Liêm tập trung được nguồn thu tiềm năng, đảm bảo thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn  Quận. Xuất phát từ thực tiễn đó, em tiến hành chọn và nghiên cứu đề tài : Giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng với các DN ngoài quốc doanh tại CCT  Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội làm khóa luận tốt nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí