loading

Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Chi Nhánh Tỉnh Hà Giang

LỜI CAM ĐOAN

           Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.      

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 4

1.1.2. Tính tất yếu khách quan của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 4

1.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng 5

1.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng 8

1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9

1.2.1. Khái niệm rủi do tín dụng ngân hàng 9

1.2.2. Tác động và hậu quả của rủi ro tín dụng ngân hàng 10

1.2.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng ngân hàng 11

1.2.4. Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 14

1.3. QUẢN TRỊ RỦI DO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15

1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 15

1.3.2. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng 15

1.3.3. Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng 23

1.3.4. Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ GIANG 27

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ GIANG 27

2.1.1. Quá trình hình thành của chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương tỉnh Hà Giang 27

2.1.1.Cơ cấu tổ chức 29

2.1.3. Khái quát kết quả kinh doanh giai đoạn 2013-2015 33

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH  TỈNH HÀ GIANG 38

2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng 38

2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng 42

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH  TỈNH HÀ GIANG 45

2.3.1. Công tác quản trị rủi ro tín dụng 45

2.3.2. Những kết quả đạt được 48

2.3.3. Hạn chế 51

2.3.4. Nguyên nhân 53

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH  TỈNH HÀ GIANG 56

3.1. ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020 56

3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đến năm 2020 56

3.1.2. Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng đến năm 2020 57

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH  TỈNH HÀ GIANG 57

3.2.1. Xây dựng chính sách khách hàng 58

3.2.2. Giải pháp về thủ tục cho vay 58

3.2.3. Giải pháp nhằm phân tán rủi ro 59

3.2.4. Giải pháp thuộc về quy trình tín dụng 60

3.2.5. Giải pháp giải quyết nợ có vấn đề và nợ quá hạn 60

3.2.6. Giải pháp về cải thiện công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng 61

3.2.7. Nâng cao công tác đào tạo cán bộ về trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp 62

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 62

3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 62

3.3.2. Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 63

KẾT LUẬN 6

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development)
EXIMBANK Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint – Stock Bank)
NHCT Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHTM Ngân hàng Thương mại
NHTW Ngân hàng Trung ương
TCTD Tổ chức tín dụng
TSCĐ Tài sản cố định
TSĐB Tài sản đảm bảo
TSLĐ Tài sản lưu động
WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization)

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Phân loại nợ và tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phương pháp định lượng 18

Bảng 1.2. Phân loại nợ và tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phương pháp định tính 19

Sơ đồ 2.1: ba giai đoạn xây dựng và phát triển của nhct việt nam 28

Sơ đồ: 2.2. Bộ máy tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh tỉnh hà giang 29

Bảng 2.3. Tình hình sử dụng vốn theo kỳ hạn của chi nhánh giai đoạn 2013-2015 36

Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2013-2015 38

Bảng 2.5. Doanh số cho vay của chi nhánh giai đoạn 2013-2015 39

Bảng 2.6. Doanh số thu nợ của chi nhánh giai đoạn 2013-2015 39

Bảng 2.7. Tỷ lệ thu nợ của chi nhánh giai đoạn 2013-2015 40

Bảng 2.8. Dư nợ trên tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh giai đoạn 2013-2015… 41

Bảng 2.9. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của chi nhánh giai đoạn     2013-2015 41

Bảng 2.10. Tình hình trích lập dự phòng của chi nhánh giai đoạn   2013-2015 42

Bảng 2.11. Tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh giai đoạn 2013-2015 43

Bảng 2.12.  Tỷ lệ nợ khó đòi của chi nhánh giai đoạn 2013-2015 43

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

Tuy nhiên, tại Việt Nam, do xuất phát điểm của các ngân hàng còn khá thấp so với trung bình trong khu vực nên phải tập trung phát triển và quan tâm đến lợi nhuận được xem là ưu tiên số một. Chính vì thế, hệ thống quản lý rủi ro của các Ngân hàng Việt Nam hầu như vẫn đang bị bỏ ngỏ và chưa được đầu tư xây dựng một cách thỏa đáng và chuyên nghiệp. Đó là lý do vì sao, tỷ lệ nợ xấu cùng nhiều vấn đề phát sinh do mất khả năng kiểm soát đang trở thành bài toán chưa có lời giải tại một số ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Thương mai cổ phần Công thương Việt Nam là đơn vị cung cấp vốn tín dụng đáp ứng cho sự nghiệp phát triển kinh tế và yêu cầu vốn cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước. Một trong những đóng góp tích cực cho những thành quả đó là sự nỗ lực vươn lên khẳng định vị trí của mình của các chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng Thương mai cổ phần Công thương Việt Nam. Trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Thương mai cổ phần Công thương tỉnh Hà Giang đã đạt được khá nhiều thành tích đáng ghi nhận. Chi nhánh đã góp phần tích cực vào việc mở rộng tín dụng ngắn hạn, cung ứng vốn cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để phát triển kinh tế trên địa bàn khu vực, nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Nhưng bên cạnh đó vấn đề quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Vì vậy, trong quá trình thực tập tại chi nhánhNgân hàng Thương mai cổ phần Công thương tỉnh Hà Giang, nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro các khoản tín dụng cùng với sự chỉ dẫn

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí