loading

Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Sử Dụng Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Anh

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những số liệu, kết quả tính toán trong luận văn hoàn toàn xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ vận tải Hoàng Anh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU v

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 5

1.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 5

1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của Vốn kinh doanh. 5

1.1.2. Các thành phần của vốn kinh doanh: 8

1.2. Quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 11

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của quản trị sử dụng vốn kinh doanh. 11

1.2.2. Nội dung của quản trị sử dụng vốn kinh doanh 12

1.2.2.1.Quản trị vốn lưu động của công ty 12

1.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động. 23

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG ANH 36

2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Vận tải Hoàng Anh 36

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 36

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 37

2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty Cổ phần TNHH SXTM & DV vận tải Hoàng Anh 42

2.2. Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Vận tải Hoàng Anh 48

2.2.1. Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của công ty 48

2.2.1.1 Tình hình vốn kinh doanh trong thời gian qua. 48

2.2. Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ vận tải Hoàng Anh trong thời gian qua 59

2.2.1.1.1. Vấn đề xác định nhu cầu vốn lưu động 59

Cơ chế quản lý vốn bằng tiền: 65

2.2.2.1.4. Tình hình quản trị hàng tồn kho của công ty 70

2.2.2.1.5. Tình hình quản trị nợ phải thu của công ty 73

2.2.2.1.6. Hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 79

2.2.2.2.2. Tình hình đầu tư TSCĐ 84

2.2.2.2.3. Tình hình khấu hao TSCĐ 86

2.2.2.2.4. Hiệu suất, hiệu quả sử dụng TSCĐ và VCĐ 88

2.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản trị vốn kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ vận tải Hoàng Anh 93

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG ANH 97

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 97

3.1.1. Bối cảnh kinh tế- xã hội. 97

3.1.2. Mục tiêu, định hướng hoạt động của công ty. 98

3.3 Điều kiện để thực hiện các giải pháp 106

KẾT LUẬN 108

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BEP Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản

DN Doanh nghiệp

DTT Doanh thu thuần

GVHB Giá vốn hàng bán

HTK Hàng tồn kho

KPT Khoản phải thu

LNST Lợi nhuân sau thuế

NVLĐTX Nguồn vốn lưu động thường xuyên

NVTT Nguồn vốn tạm thời

NVTX Nguồn vốn thường xuyên

ROA Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh

ROE Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

ROS Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần

SXKD Sản xuất kinh doanh

TNDN Thu nhập doanh nghiệp

TSCĐ Tài sản cố định

TSDH Tài sản dài hạn

TSLĐ Tài sản lưu động

TSNH Tài sản ngắn hạn

VBT Vốn bằng tiền

VCĐ Vốn cố định

VCSH Vốn chủ sở hữu

VKD Vốn kinh doanh

VLĐ Vốn lưu động

VNĐ Việt nam đồng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG ANH NĂM 2014-2015

Bảng 2.2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2.3. Tình hình tài sản của Công ty năm 2015

Bảng 2.4. Tình hình nguồn vốn kinh doanh của Công ty năm 2015

Bảng 2.5. Cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn theo thời gian năm 2014-2015

Sơ đồ: Mô hình tài trợ vốn kinh doanh của công ty năm 2015

Bảng 2.6 . Kết cấu và sự biến động vốn lưu động của công ty năm 2015

Bảng 2.7: Cơ cấu và sự biến động vốn bằng tiền của công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Vận tải Hoàng Anh

Bảng 2.8. Hệ số khả năng thanh toán của công ty năm 2014-2015

Bảng 2.9. Kết cấu vốn tồn kho của công ty năm 2014 – 2015

Bảng 2.10. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trih vốn tồn kho của công ty năm 2014-2015

Bảng 2.11. Kết cấu các khoản phải thu của công ty năm 2014-2015

Bảng 2.12. Tình hình quản lý các khoản phải thu của Công ty.

Bảng 2.13. So sánh VLĐ chiếm dụng và bị chiếm dụng của công ty

Bảng 2.14. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm 2014-2015

Bảng 2.15. Tình hình biến động và kết cấu của tài sản công ty năm 2014-2015

Bảng 2.16. Tình hình khấu hao TSCĐ của công ty năm 2014-2015

Bảng 2.17. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất, hiệu quả sử dụng TSCĐ và VCĐ của công ty năm 2014-2015

Bảng 2.18: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và hiệu quả hoạt động năm 2015

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài:

Vì vậy, vốn đóng vai trò hết sức quan trọng trong mỗi doanh nghiệp.Nó là cơ sở, là tiền đề cho một doanh nghiệp bắt đầu khởi sự kinh doanh. Muốn đăng ký kinh doanh, theo quy định của nhà nước, bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có đủ số vốn pháp định theo từng ngành nghề kinh doanh của mình (vốn ở đây không chỉ gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, mà nó còn là các tài sản thuộc sở hữu của các chủ doanh nghiệp). Rồi để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải thuê nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu, thuê lao động… tất cả những điều kiện cần có để một doanh nghiệp có thể tiến hành và duy trì những hoạt động cuả mình nhằm đạt được những mục tiêu đã đặt ra.

Không chỉ có vậy, trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vốn là điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất cả về chiều rộng và chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cao chất lượng sản phẩm, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động… cũng như tổ chức bộ máy quản lý đầy đủ các chức năng. Từ đó nâng cao hiệu

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí