loading

Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Vốn Của Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Thanh Hóa

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3

1.1. Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động trong doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 3

1.1.1.1. Khái niệm vốn lưu động 3

1.1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động 4

1.1.2. Thành phần vốn lưu động của Doanh nghiệp 6

1.1.2.1. Dựa vào hình thái biểu hiện của vốn lưu động 6

1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 9

1.1.3.1. Theo  quan hệ sở hữu về vốn 9

1.1.3.2. Căn cứ theo thời gian huy động vốn và sử dụng vốn 10

1.1.3.3. Căn cứ vào phạm vi huy động vốn 11

1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 12

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 12

1.2.1.1. Khái niệm 12

1.2.1.2. Mục tiêu 12

1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 13

1.2.2.1. Xác định đúng đắn nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp 13

1.2.2.2 Tổ chức nguồn vốn lưu động một cách hợp lý. 17

1.2.2.3 Quản trị tốt vốn lưu động trong các khâu dưới các hình thái khác nhau 21

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của DN. 22

1.2.3.1 Tình hình tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động 22

1.2.3.2. Kết cấu vốn lưu động. 24

1.2.3.3. Tình hình quản lý vốn bằng tiền 26

1.2.3.4. Tình hình quản lý nợ phải thu. 28

1.2.3.5. Tình hình quản lý hàng tồn kho 29

1.2.3.6. Hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 30

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 31

1.2.4.1. Nhân tố chủ quan 31

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VLĐ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA TRONG THỜI GIAN QUA 34

2.1. Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa 34

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 34

2.1.1.1 Tên,địa chỉ công ty 34

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 35

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa 36

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ,nghành nghề kinh doanh 36

2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh củaCông ty 37

2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty 37

2.1.2.4  Tổ chức công tác tài chính kế toán doanh nghiệp 42

2.1.2.5 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 44

2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty 46

2.1.3.1 Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 46

2.1.3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong một số năm trở lại đây 48

2.1.3.3. Tình hình biến động vốn kinh doanh của công ty. 51

2.1.3.4. Tình hình biến động nguồn vốn kinh doanh của công ty. 54

2.2. Thực trạng quản trị vlđ ở công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa trong thời gian qua. 57

2.2.1. Vốn lưu động và nguồn tài trợ vốn lưu động của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa 57

2.2.1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp 57

2.2.1.2. Nguồn tài trợ VLĐ 61

2.2.2. Thực trạng quản trị VLĐ ở tại Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa. 69

2.2.2.1. Về việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động 69

2.2.2.3. Tình hình quản lý vốn bằng tiền và khả năng thanh toán 73

2.2.2.4.Tình hình quản lý các khoản phải thu 79

2.2.2.5. Tình hình tổ chức và quản lý hàng tồn kho 83

2.2.2.6. Về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty dược vật tư y tế Thanh Hóa năm 2015 87

2.2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa 91

2.2.3.1. Những kết quả đạt được của công ty trong năm 2014 – 2015 91

DANH MỤC CÁC BẢNG

BẢNG 2.2 :Cơ cấu vốn và sự biến động cơ cấu vốn của công ty năm 2015 52

BẢNG 2.3 Cơ cấu nguồn vốn và sự biến động cơ cấu nguồn vốn của công ty năm 2015 55

BẢNG 2.4: Đánh giá kết cấu vốn lưu động theo vai trò 59

BẢNG 2.5: Sự biến động của cơ cấu nguồn vlđ thường xuyên năm 2015 63

BẢNG 2.6: Sự biến động của cơ cấu nguồn vlđ tạm thời năm 2015 66

BẢNG 2.7: Sự biến động và tình hình phân bổ nguồn vốn lưu động năm 2015 68

Bảng 2.8: Nhu cầu vốn lưu động của công ty năm 2015. 69

BẢNG 2.9:Cơ cấu vlđ của công ty năm 2015 71

BẢNG 2.10: Tình hình quản lý vốn bằng tiền của công ty năm 2015 75

BẢNG 2.11 Hệ số khả năng thanh toán của công tY 77

BẢNG 2.12: Tình hình quản lý các khoản phải thu của công ty năm 2015 81

BẢNG 2.13: Tình hình biến động hàng tồn kho của công ty năm 2015 85

BẢNG 2.14: Hiệu quả quản lý hàng tồn kho 88

BẢNG 2.15:Hiệu quả sử dụng vlđ tại công ty cp dược vật tư y tế thanh hóa năm 2015 90

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Quá trình luân chuyển của vốn lưu động

Sơ đồ 1.2: Nguồn VLĐ thường xuyên trong doanh nghiệp:

Sơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy quản lý

Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Sự thay đổi cơ cấu vốn kinh doanh năm 2015.

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu Nợ ngắn hạn của Công ty cuối năm 2015

Biểu đồ 2.3Sự thay đổi cơ cấu tài sản lưu động – vốn lưu động năm 2015

Biểu đồ 2.4:Cơ cấu Nợ phải thu của Công ty năm 2015

Biểu đồ 2.5:Cơ cấu hàng tồn kho của Công ty năm 2015

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế khủng hoảng như giai đoạn hiện nay thì việc tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả luôn là yếu tố quyết định đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí