loading

Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cp Bạch Đằng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi

GTCL Giá trị còn lại vi

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3

1.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh 3

1.1.2. Thành phần vốn kinh doanh 3

1.1.3. Nguồn hình thành vốn kinh doanh 6

1.2. Quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 9

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị sử dụng vốn kinh doanh 9

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh 20

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị sử dụng vốn kinh doanh 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 31

2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bạch Đằng 31

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển Công ty cổ phần Bạch Đằng 31

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bạch Đằng 37

2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty 39

2.2. Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Bạch Đằng thời gian qua 45

2.2.1. Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của công ty 45

2.2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Bạch Đằng 55

2.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Bạch Đằng 83

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 86

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 86

3.1.1. Bối cảnh kinh tế- xã hội 86

3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 88

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần Bạch Đằng 89

3.2.1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo xu hướng giảm thấp hệ số nợ 90

3.2.2. Lập kế hoạch tài chính cho Công ty, trong đó chú trọng đến công tác dự báo nhu cầu VLĐ cần thiết 90

3.2.3. Tăng cường quản lý vốn bằng tiền và cải thiện khả năng thanh toán của Công ty 92

3.2.4. Tổ chức tốt công tác thanh toán tiền bán hàng và thu hồi công nợ 93

3.2.5. Quản trị chi phí 94

3.2.6. Tăng cường quản lí hàng tồn kho để tránh gây ứ đọng vốn 95

3.2.7. Đẩy mạnh quản trị các khoản phải trả 96

3.2.8. Tăng cường đầu tư đổi mới TSCĐ 97

3.2.9. Một số giải pháp khác 98

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 99

3.3.1. Về phía nhà nước 99

3.3.2. Về phía doanh nghiệp 100

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

PHỤ LỤC 103

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức

Bảng 1.1: Cơ cấu phân bổ cán bộ, nhân viên quản lý kĩ thuật của công ty

Bảng 2.2: Tình hình biến động, cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Bảng 2.3: Tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty

Bảng 2.5: Tình hình biến động và cơ cấu vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Bạch Đằng năm 2013- 2015

Bảng 2.6: Tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty 2013- 2015

Bảng 2.7: Nguồn vốn lưu động thường xuyên của công ty Bạch Đằng

Bảng 2.8: Bảng cơ cấu và sự biến động của vốn lưu động ở công ty cổ phần Bạch Đằng năm 2013- 2015

Bảng 2.9: Cơ cấu và sự biến động vốn bằng tiền của công ty

Bảng 2.10: Bảng khả năng thanh toán của công ty Bạch Đằng

Bảng 2.11 : Hệ số khả năng thanh toán trung bình ngành xây dựng

Bảng 2.12: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản trị nợ phải thu 2013- 2015

Bảng 2.13: So sánh khoản vốn chiếm dụng và khoản vốn bị chiếm dụng của công ty 2013- 2015

Bảng 2.14: Cơ cấu và sự biến động các khoản mục hàng tồn kho của công ty

Bảng 2.15: Hiệu suất sử dụng vốn tồn kho

Bảng 2.16: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty năm 2013-2015

Bảng 2.17: Bảng cơ cấu và sự biến động vốn cố định của công ty Bạch Đằng

Bảng 2.18: Các lọai tài sản cố định của công ty

Bảng 2.19: Tình hình biến động TSCĐ của công ty năm 2013- 2015

Bảng 2.20: Bảng tình hình khấu hao tài sản cố định của công ty

Bảng 2.21: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ và VCĐ

Bảng 2.22: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Bảng 2.23: Các chỉ tiêu trung bình ngành xây dựng năm 2014; 2015

Biểu đồ 2.1: Mô hình tài trợ vốn kinh doanh của công ty

Biểu đồ 2.2: Các khoản phải thu của công ty 2013- 2015

Biểu đồ 2.3: Sự biến động của ROS, ROA, ROE

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DTT Doanh thu thuần

HTK Hàng tồn kho

GTCL Giá trị còn lại

LNST Lợi nhuận sau thuế

LNTT Lợi nhuận trước thuế

NVDH Nguồn vốn dài hạn

NVLĐTX Nguồn vốn lưu động thường xuyên

NVNH Nguồn vốn ngắn hạn

NWC Nguồn vốn lưu động thường xuyên

ROA Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh

ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu

TSCĐ Tài sản cố định

TSDH Tài sản dài hạn

TSLĐ Tài sản lưu động

TSNH Tài sản ngắn hạn

VCĐ Vốn cố định

VCSH Vốn chủ sở hữu

VLĐ Vốn lưu động

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Hoạt động trong môi trường đầy canh tranh này, nhiều doanh nghiệp đã thích ứng kịp thời, chủ động trong việc sản xuất, kinh doanh, nâng cao vị thế của mình.Tuy nhiên, cũng không ít doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn, từ việc huy động vốn, sử dụng vốn kinh doanh. Điều này dẫn đến làm ăn thua lỗ, doanh thu không bù đắp được chi phí. Theo con số thống kê của Bộ Tài chính, năm 2015 cả nước có gần 81.000 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động, số lượng các doanh nghiệp này tăng mạnh so với năm 2014. Và nguyên nhân cội nguồn cho việc này chính là doanh nghiệp chưa phát huy hết được khả năng của đồng vốn, quản lý và sử dụng kém hiệu quả .

Xuất phát từ tầm quan trọng, ý nghĩa thực tiễn của vấn đề tăng cường quản trị vốn kinh doanh và qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Bạch Đằng, được sự hướng dẫn của thầy giáo Vũ Văn Ninh và các cán bộ phòng tài chính – kế toán của công ty, em đã lựa chọn nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí