loading

Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Của Công Ty Cổ Phần Netnam

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

DANH MỤC CÁC HÌNH vii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động: 4

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động: 4

1.1.2. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp: 5

1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp: 6

1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp: 8

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động: 8

1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp: 9

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động: 20

1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp: 24

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM 27

2.1. Khái quát tình hình chung về công ty Cổ phần NetNam: 27

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 27

Mã số thuế: 0100896284 27

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty: 28

2.1.3.Tình hình tài chính chủ yếu của công ty. 34

2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần NetNam 48

2.2.1.  Nội dung quản trị vốn lưu động: 48

2.2.2. Quản trị vốn bằng tiền: 55

2.2.3. Quản trị nợ phải thu: 66

2.2.4 Thực trạng về hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 74

2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của công ty Cổ phần NetNam 78

2.3.1. Những kết quả đạt được: 78

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục: 79

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM 81

3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới: 81

3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội: 81

3.1.2. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty: 84

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần NetNam 86

3.2.1. Nâng cao năng lực dự báo góp phần xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động của công ty: 86

3.2.2. Tăng cường công tác quản trị vốn bằng tiền của công ty: 88

3.2.3. Phân tích, đánh giá toàn diện uy tín của khách hàng và chú trọng các biện pháp tổ chức thu hồi nợ có hiệu quả: 90

3.2.4. Tăng cường công tác quản trị vốn tồn kho của công ty: 93

3.2.5. Tổ chức tốt quản lý vốn lưu động: 94

3.2.6. Một số giải pháp khác: 96

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp: 97

3.3.1. Điều kiện thực hiện giải pháp: 97

3.3.2. Một số kiến nghị với Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên 97

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DTT :Doanh thu thuần

KNTT : Khả năng thanh toán

NWC : Nguồn vốn lưu động thường xuyên

SXKD : Sản xuất kinh doanh

TSCĐ : Tài sản cố định

TSDH : Tài sản dài hạn

TSLĐ : Tài sản lưu động

TSLĐTX : Tài sản lưu động thường xuyên TSNH : Tài sản ngắn hạn

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Bảng phần tích khái quát kết quả kinh doanh 36

Bảng 2.2: Bảng phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn công ty Cổ phần NetNam 41

Bảng 2.3:  Bảng phân tích biến động hệ số tài chính của công ty năm 2015 và 2014 44

Bảng 2.4: Bảng xác định nguồn vốn lưu động thường xuyên 50

Bảng 2.5:Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động của các bộ phận trong vlđ 53

Bảng 2.6: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động trong vốn bằng tiền 56

Bảng 2.7: Hệ số khả năng thanh toán bình quân trong ngành viễn thông Việt Nam năm 2015 58

Bảng 2.8: Bảng phản ánh hệ số khả năng thanh toán 59

Bảng 2.9 : Tình hình biến động hàng tồn kho của Công ty Cổ phần NetNam năm 2015 63

Bảng2. 10: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng hàng tồn kho của Công ty Cổ phần NetNam năm 2014 – 2015 65

Bảng 2.11: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động trong nhóm các khoản phải thu 67

Bảng 2.12: Bảng hệ số đánh giá tình hình quản trị các khoản phải thu 70

Bảng 2.13: Bảng tình hình các khoản phải thu, phải trả của công ty 72

Bảng 2.14: Bảng hệ số phản ánh hiệu suất và hiệu quả quản trị vốn lưu động 75

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1: Vị trí của nguồn vốn lưu động thường xuyên trong tương quan giữa tài sản và nguồn vốn

Hình 1.2: Mô hình tài trợ thứ nhất của doanh nghiệp

Hình 1.3: Mô hình tài trợ thứ hai của doanh nghiệp

Hình 1.4: Mô hình tài trợ thứ ba của doanh nghiệp

Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty:

Hình 2.2: Sự biến động của các hệ số phản ánh khả năng thanh toán 

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài:

Sự gia nhập WTO đã mở ra không chỉ là những cơ hội mà còn là thách thức mà các nước thành viên, trong đó có Việt Nam cần phải vượt qua để phát triển bền vững.Trong bối cảnh như vậy, các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển được thì cần phải thay đổi, nhanh chóng bắt kịp xu hướng thị trường.Để làm được điều đó thì một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp phải quan tâm hàng đầu đó là quản trị tài chính doanh nghiệp.Bài toán về việc sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luôn là bài toán khiến các nhà quản trị phải bận tâm. Bất kỳ doanh nghiệp nào khi bắt tay vào sản xuất hay xem xét một phương án kinh doanh đều quan tâm đầu tiên đến vốn kinh doanh của mình và sử dụng vốn một cách tiết kiệm. Muốn vậy, công tác tài chính của doanh nghiệp phải được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác kịp thời và đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính xác.

Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần NetNam, là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề hoạt động viễn thông có dây với lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp các dịch vụ Internet, các dịch vụ trực tuyến và các giải pháp mạng mà trong quá trình kinh doanh thì các khoản phải thu chiếm một tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Hơn nữa trong quá trình thực tập em nhận thấy rằng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty Cổ phần NetNam còn gặp nhiều hạn chế. Do đó, em lựa chọn đề tài: Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động của Công ty Cổ phần NetNam làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình, mong góp một phần nào đó cho việc sử dụng vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng vcuar công ty ngày càng hiệu quả hơn.

2.Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu

  • Mục tiêu nghiên cứu: lý luận và thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty Cố phần NetNam, từ đó nêu ra những điểm còn hạn chế cần khắc phục và giải pháp.

3.Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình vốn lưu động và tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần NetNam trong hai năm 2014 và năm 2015

4.Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu từ lý luận cho đến thực tiễn, bao gồm: phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích số liệu, phương pháp so sánh thời gian (giữa kỳ này với kỳ trước), phương pháp so sánh theo không gian ( giữa doanh nghiệp thực tập với mức trung bình ngành), phương pháp tỷ số…

5.Kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

Ngoài phần mở đầu và phần kết thúc, bố cục luận văn có 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần NetNam

Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần NetNam

Do thời gian thực tập, điều kiện nghiên cứu và trình độ kiến thức còn hạn chế nên mặc dù đã cố gắng nhưng đề tài nghiên cứu của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo trong bộ môn, ban lãnh đạo công ty Cổ phần NetNam và các bạn để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện.

Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Hà, ban lãnh đạo công ty Cổ phần NetNam, các anh chị cán bộ chuyên viên phòng kế toán – tài chính và các thầy cô giáo giảng viên học viện tài chính đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài nghiên cứu này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí