loading

Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Hợp Tác Đầu Tư Vilexim

Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 4 1.1  Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 4 1.1.1  Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 4 1.1.2  Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp 5 1.1.3  Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 6 1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 7 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 7 1.2.2 Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 9 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 20 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động. 26 CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM TRONG THỜI GIAN QUA 28 2.1. Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 28 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty 28 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 30 2.1.3. Khái quát tình hình tài chính của công ty 37 2.2. Thực trạng quản lý vốn lưu động của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim trong thời gian qua. 47 2.2.1 Thực trạng VLĐ và phân bổ VLĐ 47 2.2.2. Thực trạng nguồn VLĐ và tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động 50 2.2.3. Thực trạng về xác định nhu cầu vốn lưu động 52 2.2.4. Thực trạng về quản trị vốn bằng tiền. 54 2.2.5. Thực trạng về quản trị vốn tồn kho dự trữ 59 2.2.6. Thực trạng về quản trị nợ phải thu 64 2.2.7. Thực trạng về hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 70 2.3 Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của công ty 73 2.3.1 Những kết quả đạt được 73 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 74 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM. 76 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Vilexim  trong thời gian tới. 76 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội 76 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Cty 79 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Vilexim 81 3.2.1. Xác định nhu cầu VLĐ một cách hợp lý và có kế hoạch huy động vốn phù hợp hơn 81 3.2.2. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền 86 3.2.3. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu 88 3.2.4  Sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tài chính. 90 3.2.5. Một số giải pháp khác: 91 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 92 3.3.1. Điều kiện thực hiện giải pháp 92 3.3.2. Một số kiến nghị với Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên 93 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 98

Xem thêm:

  • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân
  • Giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông TECAPRO
  • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài:

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đã tác động và làm thay đổi cục diện của nền kinh tế thế giới so với những năm trước đó. Ngày 11/1/2007, Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO, đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với đất nước nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Sự gia nhập WTO đã mở ra không chỉ là những cơ hội mà còn là thách thức mà các nước thành viên, trong đó có Việt Nam cần phải vượt qua để phát triển bền vững. Trong bối cảnh như vậy, các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển được thì cần phải thay đổi, nhanh chóng bắt kịp xu hướng thị trường. Để làm được điều đó thì một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp phải quan tâm hàng đầu đó là quản trị tài chính doanh nghiệp. Bài toán về việc sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luôn là bài toán khiến các nhà quản trị phải bận tâm. Bất kỳ doanh nghiệp nào khi bắt tay vào sản xuất hay xem xét một phương án kinh doanh đều quan tâm đầu tiên đến vốn kinh doanh của mình và sử dụng vốn một cách tiết kiệm. Muốn vậy, công tác tài chính của doanh nghiệp phải được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác kịp thời và đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính xác. Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim, là một doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động chính là xuất nhập khẩu – ngành kinh tế đặc thù mà trong quá trình hoạt động kinh doanh thì các khoản mục vốn lưu động luôn chiếm một tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Hơn nữa, trong quá trình thực tập em nhận thấy rằng công tác quản trị vốn lưu động của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim còn một số hạn chế. Đứng trên thực tế như vậy, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim’’ làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình, mong góp một phần nào đó cho việc sử dụng vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng của công ty ngày càng hiệu quả hơn.

  • Đối  tượng và mục tiêu nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim. – Mục tiêu nghiên cứu: lý luận và thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim, từ đó nêu ra những điểm còn hạn chế cần khắc phục và đề ra giải pháp.

  • Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình vốn lưu động và sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim trong hai năm: 2014 và 2015.

  • Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu từ lý luận cho đến thực tiễn, bao gồm: phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích số liệu, phương pháp so sánh thời gian (giữa kỳ này với kỳ trước), phương pháp so sánh theo không gian (giữa doanh nghiệp thực tập với mức trung bình ngành), phương pháp tỷ số…

  • Kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

Ngoài phần mở đầu và phần kết thúc, bố cục luận văn có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim. Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim. Do thời gian thực tập, điều kiện nghiên cứu và trình độ kiến thức còn hạn chế nên mặc dù đã cố gắng nhưng đề tài nghiên cứu của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo trong bộ môn, ban lãnh đạo công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim và các bạn để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn – TS. Đoàn Hương Quỳnh, ban lãnh đạo công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim, các anh chị cán bộ chuyên viên phòng kế toán – tài chính và các thầy cô giáo giảng viên học viện tài chính đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài nghiên cứu này. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1  Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 1.1.1  Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp Để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD),  ngoài tài sản cố định các doanh nghiệp (DN) còn cần phải có các tài sản lưu động. Tài sản lưu động của DN gồm 2 bộ phận: Tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí