loading

Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Của Công Ty Tnhh Sông Âm

 

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng bản thân em, chưa có bất kỳ tài liệu nào nghiên cứu.Số liệu và kết quả trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tập của đơn vị thực tập.

  MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU iv

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3

1.1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 3

1.1.2. Phân loại vốn lưu động 5

1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 7

1.2. QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 9

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 9

1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 10

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị VLĐ của doanh nghiệp 18

1.2.3.1. Tình hình tổ chức đảm bảo nguồn VLĐ. 18

1.2.3.2.Kết cấu vốn lưu động 19

1.2.3.4. Tình hình quản trị vốn tồn kho dự trữ 21

1.2.3.5. Tình hình quản trị các khoản phải thu 22

1.2.4. Các nhân tố nh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 24

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SÔNG ÂM 27

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Sông Âm 27

2.1.1.Giới thiệu chung về công ty TNHH Sông Âm. 27

2.1.2 Tổ chức hoạt đông kinh doanh của công ty TNHH Sông Âm. 28

2.1.3.Khái quát tình hình tài chính chủ yếu của công ty TNHH Sông Âm 33

2.2.Thực trạng quản trị tài chính của công ty TNHH Sông Âm trong thời gian qua 37

2.2.1.Thực trạng VLĐ và phân bổ VLĐ của công ty trong thời gian qua 37

2.2.2.Thực trạng nguồn VLĐ và tổ chức đảm bảo nguồn VLĐ của công ty 40

2.2.3.Thực trạng xác định nhu cầu VLĐ của công ty 42

2.2.4.Thực trạng quản trị vốn bằng tiền của công ty 43

2.2.5. Tình hình quản trị hàng tồn kho 48

2.2.6 Thực trạng quản trị nợ phải thu của công ty 50

2.2.7 Hiệu suất sử dụng VLĐ của công ty 54

2.2.8 Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 57

3.Những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại 59

DANH MỤC SƠ ĐỒ-  BẢNG BIỂU

Sơ đồ 2.2 bộ máy kế toán của công ty:

Sơ đồ1 :Mô hình quản lí doanh nghiệp

Bảng 2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty(đvt:triệu đồng)

Bảng 2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty(đvt:triệu đồng)

Bảng 2.3.cơ cấu vốn lưu động của công ty trong thời gian qua(đvt: triệu đồng)

Bảng 2.4.Nguồn VLĐTX của công ty(đvt:triệu đồng)

Bảng 2.5 Cơ cấu vốn bằng tiền của công ty(đvt:triệu đồng)

Bảng 2.6 Hệ số khả năng thanh toán của công ty

Bảng 2.7 Cơ cấu hàng tồn kho của công ty(đvt:triệu đồng)

Bảng 2.8.Hiệu quả sử dụng vốn tồn kho

Bảng 2.9.Cơ cấu các khoản phải thu khách hàng(đvt;triệu đồng)

Bảng 2.10 Chênh lệch phải thu,phải trả(đvt:triệu đồng)

Bảng 2.11 Hiệu quả quản trị vốn phải thu của công ty

Bảng 2.12.Hiệu suất sử dụng VLĐ của công ty

Bảng 2.13: Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VKD

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài:

Nhưng có một yếu tố mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải dành sự quan tâm lớn đó là vốn và quản trị vốn của doanh nghiệp.Trong cơ cấu vốn, VLĐ giữ một vị trí quan trọng, có khả năng quyết định đến quy mô kinh doanh của doanh nghiệp.Vì vây, việc quản lí và sử dụng vốn lưu động là một trong những công tác hàng đầu của quản trị tài chính. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, quản trị VLĐ của các doanh nghiệp tại Việt Nam là chưa cao, chưa biết khai thác vốn, sử dụng vốn còn lãng phí và thiếu mục đích làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh kém. Do vậy, vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay là làm sao để phát huy cao nhất lợi ích mà đồng vốn đem lại, nghĩa là tối đa hóa hiệu suất sinh lời của vốn.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó cùng với quá trình thực tập thực tế tại Công ty TNHH Sông Âm em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động của Công ty TNHH Sông Âm” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  1. Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thực trạng vốn lưu động của doanh nghiệp, xem xét và đánh tình hình biến động cơ cấu vốn lưu động, tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp trong năm 2015  trên cơ sở so sánh với năm 2013 và năm 2014.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí