loading

Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hưng

Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần Bảo Hưng

  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP . 4 1.1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 4 1.1.1Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 4 1.1.2 Phân loại VLĐcủa doanh nghiệp 6 1.1.2.1 Dựa vào hình thái biểu hiện của vốn lưu động 6 1.1.2.2 Dựa vào vai trò của vốn lưu động 6 1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 7 1.1.3.1. Theo  quan hệ sở hữu về vốn 7 1.1.3.2. Căn cứ theo thời gian huy động vốn và sử dụng vốn 8

  1. Phân loại 8

1.1.3.3. Căn cứ vào phạm vi huy động vốn 13 1.2. QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 14 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 14 1.2.1.1 Khái niêm quản trị vốn lưu động 14 1.2.1.2 Mục tiêu quản trị vốn lưu động 14 1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 15 1.2.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp và tổ chức nguồn VLĐ 15 1.2.2.2. Tổ chức Phân bổ vốn lưu động 19 1.2.2.3 Quản trị vốn bằng tiền 20 1.2.2.4  Quản trị nợ phải thu 21 1.2.2.5 Quản trị hàng tồn kho 23 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 25 1.2.3.1 Tình hình tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động 25 1.2.3.2 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động 26 1.2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý vốn bằng tiền. 27 1.2.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý vốn tồn kho dự trữ 29 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 37 1.2.4.1 Nhân tố khách quan 37 1.2.4.2 Nhân tố chủ quan 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HƯNG TRONG THỜI GIAN QUA 40 2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Bảo Hưng 40 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển công ty cổ phần Bảo Hưng 40 2.1.1.1. Tên công ty và trụ sở giao dịch 40 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 40 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Bảo Hưng 42 2.1.2.1. Chức năng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu. 42 2.1.2.2. Tổ chức bộ máy công ty & Tổ chức bộ máy quản lý Tài chính- Kế toán 43 2.1.2.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 49 2.1.2.3.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bảo Hưng. 49 2.1.2.3.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cuả Công ty Cổ phần Tiên Hưng 49 2.1.3. Khái quát tình hình tài chính của  công ty cổ phần Bảo Hưng 53 2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Bảo Hưng trong thời gian qua. 69 2.2.1. Thực trạng vốn lưu động và phân bổ vốn lưu động 69 2.2.2. Thực trạng nguồn vốn lưu động và tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động 73 2.2.3. Thực trạng về xác định nhu cầu vốn lưu động 80 2.2.4. Thực trạng về quản trị vốn bằng tiền. 82 2.2.5. Thực trạng về quản trị vốn tồn kho dự trữ 85 2.2.6. Thực trạng về quản trị nợ phải thu 88 2.2.7. Thực trạng về hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 92 2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của Công ty cổ phần Bảo Hưng 94 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HƯNG 98 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty cổ phần Bảo Hưng trong thời gian tới. 98 3.1.1. Bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay 98 3.1.2. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty cổ phẩn Bảo Hưng  trong thời gian tới. 99 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phẩn Bảo Hưng. 101 3.2.1 Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền 101 3.2.2. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu 102 3.2.3 Hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho 109 3.2.4 Chủ động lập kế hoạch, xác định nhu cầu vốn lưu động hợp lý 115 3.2.5.Nguồn tài trợ vốn lưu động 116 3.2.6. Quản lý tốt chi phí, xây dựng giá thành sản phẩm hợp lý 117 3.2.7 Tìm kiếm mở rộng thị trường, tổ chức tốt việc cung ứng sản phẩm và tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ 118 3.2.8 Nâng cao năng lực, trình độ, tay nghề của cán bộ, công nhân và  lao động cuả công ty 120 3.2.9.Thành lập bộ phận quản lý tài chính 120 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 122 KẾT LUẬN 124 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 126

Xem thêm:

  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DN
  • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch
  • Vốn lưu động bỏ ra để hình thành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Dù doanh nghiệp của bạn có ở quy mô nào và đang hoạt động trong lĩnh vực nào thì vốn lưu động luôn là phần quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh. Trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp, nếu vốn cố định được ví như xương cốt của một cơ thể sống, thì vốn lưu động lại được ví như huyết mạch trong cơ thể đó, cơ thể ở đây chính là doanh nghiệp, bởi đặc điểm vận động tuần hoàn liên tục gắn với chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn lưu động (cơ bản bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu và hàng tồn kho) là những tài sản nhạy cảm nhất với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cũng là những tài sản có mức độ rủi ro cao đòi hỏi phải có một hệ thống quản trị hiệu quả. Những sai sót nhỏ trong quá trình quản trị có thể dẫn đến những tổn thất lớn của vốn lưu động, chẳng hạn sự mất mát về tiền mặt, phát sinh các khoản nợ khó đòi, bị chiếm dụng vốn hay sự hao hụt và thất thoát hàng hóa, nguyên vật liệu. Những vấn đề này diễn ra hàng ngày và ảnh hưởng rất lớn đến khả năng vận hành hiệu quả của doanh nghiệp. Công tác quản trị vốn cao lưu động đạt hiệu quả cao giúp cho việc tối ưu hóa việc huy động và sử dụng tiền mặt, quản lý hiệu quả các khoản phải thu, HTK của doanh nghiệp và tiên lượng rủi ro có thể phát sinh. Do đó, để đứng vững trên thị trường các doanh nghiệp phải vận động tối đa nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Trong đó phải kể đến công tác quản trị vôn lưu động trong doanh nghiệp, tăng cường các chính sách tín dụng, quản trị tiền mặt và dự trữ hàng tồn kho. Với những kiến thức đã được học ở Học Viện cùng với thực tế công tác nghiên cứu và tìm hiểu trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Bảo Hưng, em đã lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là : “Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần Bảo Hưng”. Luận văn đã được xây dựng và hoàn thành với mục đích đưa ra một số giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động của Công ty Cổ phần Bảo Hưng. 2.Mục đích nghiên cứu – Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn lưu động – Phân tích khái quát công tác quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần Bảo Hưng. Nâng cao chất lượng sử dụng vốn lưu động là một vấn đề quan trọng đối với một doanh nghiệp sản xuất. Có sử dụng vốn lưu động hiệu quả mới giúp doanh nghiệp phát triển tốt được. Nhận thức được tầm quan trọng đó nên em đã chọn đề tài này thông qua thời gian thực tế thực tập tại công ty và vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu về vốn lưu động và công tác quản trị vốn lưu động tại công ty từ đó đánh giá được thực trạng quản trị vốn lưu động và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu là thực trạng quản lý, sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bảo Hưng. – Phạm vi nghiên cứu là các nội dung trong tổ chức quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bảo Hưng. – Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2013 đến 2015

  1. Phương pháp nghiên cứu

– Thu thập số liệu – Phỏng vấn những thành viên trong công ty – Qua số liệu sẵn có kết hợp với những chỉ tiêu tài chính thích hợp để phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xu thế biến động của các chỉ tiêu và các phương pháp khác. Đề tài luận văn được chia làm 3 phần chính: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bảo Hưng trong thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bảo Hưng Do thời gian thực tập, điều kiện nghiên cứu và trình độ kiến thức còn hạn chế , nên mặc dù đã cố gắng nhưng luận văn này khó có thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để bài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP . 1.1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1.1Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường, để tiến hành họat động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần có sự kết hợp của cả ba yếu tố: Sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí