loading

Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Kết Cấu Thép Lê Hồng

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1 Lý luận chung về vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp của doanh nghiệp. 4

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp. 4

1.1.2 Phân loại vốn lưu động của Doanh nghiệp 7

1.1.2.1 Phân loại vốn lưu động của Doanh nghiệp 7

1.1.2.2 Kết cấu VLĐ và các nhân tố ảnh hưởng 10

1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 11

1.1.3.1 Theo quan hệ sử dụng về vốn: 11

1.1.3.2 Theo thời gian huy động và sử dụng vốn 12

1.1.3.3 Theo phạm vi huy động 13

1.2 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 13

1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 13

1.2.2 Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 14

1.2.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động 14

1.2.2.2 Phân bổ vốn lưu động 22

1.2.2.3 Mô hình tài trợ vốn lưu động 22

1.2.2.4 Quản trị nợ phải thu 25

1.2.2.5 Quản trị vốn bằng tiền 26

1.2.2.6 Quản trị hàng tồn kho. 27

1.2.2.7 Hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 30

1.2.2.7.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động 30

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản trị Vốn lưu động của Doanh nghiệp. 35

1.3.1 Nhân tố khách quan. 35

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ KẾT CẤU THÉP LÊ HỒNG TRONG THỜI GIAN QUA. 39

2.1. Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 39

2.1.1 Quá trình hình thành phát triển. 39

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 40

2.1.3. Khái quát tình hình tài chính của Công ty. 52

2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Kết cấu thép Lê Hồng trong thời gian qua. 67

2.2.1. Khái quát về Vốn kinh doanh của công ty. 67

2.2.2. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty. 71

2.2.3. Thực trạng quản trị vốn lưu động của công ty Cổ phần xây lắp và Kết cấu thép Lê hồng. 79

2.2.3.1. Về tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động ở Công ty: 79

2.2.3.2. Tình hình quản trị và phân bổ vốn lưu động của Công ty: 81

2.2.3.3. Tình hình quản trị vốn bằng tiền: 85

2.2.3.4. Về quản lý vốn tồn kho dự trữ: 89

2.2.3.5. Về quản lý nợ phải thu: 93

2.2.3.6 Về hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động : 98

2.2.4. Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Kết cấu thép Lê Hồng. 101

2.2.4.1. Những kết quả đạt được. 101

2.2.4.2.Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 103

CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ KẾT CẤU THÉP LÊ HỒNG. 106

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty  trong thời gian tới. 106

3.1.1. Bối cảnh kinh tế – Xã hội: 106

3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây lắp và Kết cấu thép Lê Hồng: 113

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ở Công ty cổ phần xây lắp và kết cấu thép Lê Hồng. 116

3.2.1 Nâng cao công tác xác định nhu cầu vốn lưu động 117

3.2.2 Tăng cường công tác quản trị các khoản phải thu 118

3.2.3 Tăng cường quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền 120

3.2.4 Quản trị chặt chẽ và dự trữ hợp lý hàng tồn kho 121

3.2.5 Tổ chức bố trí lại cơ cấu vốn lưu động, nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 123

3.2.6 Một số biện pháp khác 124

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 126

KẾT LUẬN 128

Sinh viên 129

Nguyễn Hải Yến 129

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 130

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CPSXKDDD Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
DTT Doanh thu thuần
GVHB Giá vốn hàng bán
NDH Nợ dài hạn
NNH Nợ ngắn hạn
NVLĐTX Nguồn vốn lưu động thường xuyên
PTKH Phải thu khách hàng
SXKD Sản xuất kinh doanh
TSCĐ Tài sản cố định
TSDH Tài sản dài hạn
TSLĐ Tài sản lưu động
TSNH Tài sản ngắn hạn
VCĐ Vốn cố định
VCSH Vốn chủ sở hữu
VKĐ Vốn kinh doanh
VLĐ Vốn lưu động

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong bức tranh vĩ mô, dưới sự tác động tích cực của công cuộc đổi mới những năm vừa qua, nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu phát triển vượt bậc về mọi mặt. Công nghiệp phát triển, đô thị hóa nhanh là những tiêu chí để đánh giá sự phát triển của một đất nước, từ đó đã làm gia tăng đời sống kinh tế của nhân dân. Với khát vọng công nghiệp hóa ấy, đặc biệt là từ khi gia nhập WTO vào năm 2007, nền kinh tế mở đã tạo ra rất nhiều cơ hội giúp Việt Nam có thể hòa mình vào dòng chảy của thế giới. Tuy nhiên, đối diện với cạnh tranh toàn cầu, chúng ta cần phải có những doanh nghiệp có thể đáp ứng được dưới áp lực cạnh tranh đó.

Lượng vốn đầu vào hạn chế, vay vốn ngân hàng thì luôn là vấn đề đau đầu đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Vậy nên, quản trị tài chính ngày càng trở nên quan trọng và các quyết định đầu tư vốn ngày nay có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty trong 10, 20 năm hoặc lâu hơn nữa trong tương lai. Sự thành công và thất bại của một công ty phụ thuộc phần lớn vào các quyết định và kế hoạch tài chính của công ty đó. Nếu bạn muốn kinh doanh giỏi, đầu tiên bạn phải biết quản trị chính nguồn vốn của mình. Bạn phải nghiên cứu các phương pháp có thể tăng vốn hoạt động, hình thức đầu tư vốn của công ty, cách tạo vốn và sử dụng vốn hiệu quả thì sẽ giúp công ty cạnh tranh tốt hơn trong môi trường kinh doanh hiện nay.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí