loading

Giải Pháp Tăng Quản Trị Vốn Kinh Doanh Của Công Ty Bia, Rượu Sài Gòn

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1 VỐN KINH DOANH VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh 4 1.1.2 Thành phần của vốn kinh doanh 6 1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh 8 1.2 QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 10 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn kinh doanh 10 1.2.2 Nội dung quản trị vốn kinh doanh 11 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN TRONG THỜI GIAN QUA 28

2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN 28 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 28 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 32 2.1.3 Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty Cổ Phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 45 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN TRONG THỜI GIAN QUA 48 2.2.1 Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 48 2.2.2 Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 55 2.2.3 Đánh giá chung về tình hình quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 79

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN 82

3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN TRONG THỜI GIAN TỚI 82 3.1.1 Bối cảnh kinh tế và xã hội 82 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. 83 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN 84 3.2.1 Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động và sử dụng vốn phù hợp với điều kiện công ty 3.2.2 Xác định lượng vốn bằng tiền hợp lý 85 3.2.3 Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu 86 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho 87 3.2.5 Giải pháp nâng cao, cải thiện doanh thu và lợi nhuận 87 3.2.6 Đầu tư đúng hướng tài sản cố định, tiếp tục phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có nhằm nâng cao hiệu quả quản trị vốn cố định 88 3.2.7 Lựa chọn phương pháp khấu hao tài sản cố định hợp lý 89 3.2.8 Huy động vốn đầy đủ và kịp thời. Tăn cường mở rộng sản xuất kinh doanh 89 3.2.9. Một số giải pháp khác 91 3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 93 3.3.1 Điều kiện từ phía Công ty 93 3.3.2 Điều kiện từ phía Nhà nước 93  

DANH MỤC VIẾT TẮT

 1. BEP : Tỉ suất sinh lời kinh tế của tài sản
 2. DTT : Doanh thu thuần
 3. EBIT : Lợi nhuận trước lãi vay và thuế
 4. LNST : Lợi nhuận sau thuế
 5. HTK : Hàng tồn kho
 6. ROA : Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh
 7. ROE : Tỉ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu
 8. ROS : Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
 9. TSCĐ : Tài sản cố định
 10. TSLĐ : Tài sản lưu động
 11. TSNH : Tài sản ngắn hạn
 12. TSDH : Tài sản dài hạn
 13. VLĐ : Vốn lưu động
 14. VCĐ : Vốn cố định

DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 2.2 Tình hình vốn kinh doanh của Công ty Bảng 2.3 Tình hình biến động quy mô và cơ cấu nguồn vốn Bảng 2.4 Nguồn vốn lưu động thường xuyên Bảng 2.5 Cơ cấu và sự biến động vốn lưu động Bảng 2.6 Hệ số khả năng thanh toán của Công ty Bảng 2.7 Các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển khoản phải thu Bảng 2.8 Tình hình công nợ Bảng 2.9 Cơ cấu và sự biến động của hàng tồn kho Bảng 2.10 Hiệu quả quản trị hàng tồn kho Bảng 2.11 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động Bảng 2.12 Cơ cấu và sự biến động của tài sản dài hạn Bảng 2.13 Tình hình khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp Bảng 2.14 Hiệu quả quản trị vốn cố định Bảng 2.15 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vốn kinh doanh Bảng 2.16 Phân tích Dupont DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Danh mục rượu, bia Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của công ty Hình 2.3 Cơ cấu bộ máy quản lý tài chính – kế toán Hình 2.4 Nguyên vật liệu sản xuất Hình 2.5 Quy trình sản xuất cồn tinh chế Hình 2.6 Quy trình sản xuất rượu Hình 2.7 Quy trình sản xuất bia Hình 2.8 Các chi nhánh phân phối sản phẩm Hình 2.9 Mô hình tài trợ của doanh nghiệp

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Như vậy, vốn là yếu tố hàng đầu, không thể thiếu để một doanh nghiệp có thể tồn tại, hoạt động và phát triển. Tuy nhiên, để bỏ ra một lượng vốn ít nhất mà có thể thu lại được một khoản lợi nhuận cao nhất đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn, đảm bảo cho mỗi đồng vốn bỏ ra luôn mang lại hiệu quả lớn nhất.

Trong những năm vừa qua, do chịu sự ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp đều gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế yêu cầu bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh từ đó giúp doanh nghiệp phát triển ổn định.

Nhận thấy rõ vai trò của vốn kinh doanh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và qua thực tế tìm hiểu tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, tôi quyết định chọn đề tài :Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân”.

 • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những lí luận cơ bản nhất về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Mục đích nghiên cứu: Đánh giá tình hình quản trị vốn kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua, rút ra những kết quả Công ty đã đạt được, cùng với những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. Từ đó đưa ra các giải pháp mang tính thực tế, có thể áp dụng vào tình hình hiện nay của Công ty, nhằm giúp Công ty tăng cường công tác quản trị Vốn kinh doanh.

 • Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Nghiên cứu về tình hình quản trị vốn kinh doanh và giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Về thời gian: Năm 2014 và 2015

 • Phương pháp nghiên cứu

Xuất phát từ nhận thức các quan điểm, lý luận, đặc điểm chất lượng của tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân nói riêng, kết hợp với các đặc điểm tình hình trong nền kinh tế thị trường nói chung, thì các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội chung là: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử trong luận văn, ngoài ra, còn sử dụng các phương pháp khác như: thống kê thu thập số liệu, phân tích, so sánh tổng hợp, bảng biểu, tổng kết thực tiễn để nghiên cứu và rút ra các kết luận về các vấn đề đặt ra.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn