loading

Giải Pháp Và Kiến Nghị Hoàn Thiện Quy Trình Đánh Giá Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5 BCTC: Báo cáo tài chính 5 BCKT: Báo cáo kiểm toán 5 DANH MỤC SƠ ĐỒ 6 LỜI MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KHẢO SÁT KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 9 1.1. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ 9 1.1.1. Bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ 9 1.1.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 10 1.1.2.1. Môi trường kiểm soát 10 1.1.2.2. Hệ thống kế toán 11 1.1.2.3. Các nguyên tắc và các thủ tục kiểm soát 13 1.1.3. Hạn chế cố hữu của hệ thống KSNB 14 1.2. Quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính 15 1.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch 15 1.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 17 1.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 19 1.3. Ý nghĩa của đánh giá KSNB 19 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA) THỰC HIỆN 20 2.1. Khái quát những vấn đề cơ bản về công ty AVA 20 2.1.1. Những thông tin cơ bản về AVA 20 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của AVA 20 2.1.3. Đặc điểm về hoạt động quản lý của AVA 21 2.2. Thực trạng về đánh giá hệ thống KSNB do AVA thực hiện 23 2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán 23 2.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 38 2.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 43 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM(AVA) 44 3.1.Đánh giá về thực trạng đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ do AVA thực hiện 44 3.1.1. Ưu điểm 44 3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân 46 3.2. Sự c5ần thiết và phương pháp hoàn thiện quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính 48 3.3. Các 5giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá kiểm soát nội bộ tại công ty AVA 49 3.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp 52 3.4.1. Về phía các cơ quan Nhà nước 52 3.4.2. Về phía các Công ty kiểm toán 52 3.4.3. Về phía hiệp nghề nghiệp 54 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

  • NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DN
  • “Các giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại NH CÔNG THƯƠNG
  • THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LỜI MỞ ĐẦU  

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

  Kiểm toán là một ngành nghề được xem là “thiết yếu” trong nền kinh tế hiện đại ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế Thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, nghề “kiểm toán” đã có những sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Trong kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là một khâu công việc hết sức quan trọng, việc đánh giá hệ kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát không chỉ để xác minh tính hữu hiệu của KSNB mà còn làm cơ sở cho việc xác định phạm vi thực hiện các thử nghiệm cơ bản trên số dư và nghiệp vụ của đơn vị. Do đó, KTV cần thiết phải tìm hiểu về KSNB để có thể định hướng công tác kiểm toán một cách đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán.  

  • Mục đích nghiên cứu

  Trên cơ sở những kiến thức đã tiếp thu được qua quá trình học tập và nghiên cứu tại nhà trường, em đã vận dụng vào thực tiễn trong thời gian thực tập tại công ty AVA, so sánh thực tiễn với lý thuyết để đưa ra một số nhận xét về quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty thực hiện. Đồng thời, trên cơ sở lý luận đã trình bày và phân tích những điểm hạn chế của thực tế kiểm toán, em xin đề xuất một vài giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty thực hiện.  

  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong quá trình kiểm toán BCTC. Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam.  

  • Phương pháp nghiên cứu

  Dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, tư duy logic, chuyên đề sử dụng các phương pháp nghiên cứu thực tiễn là phỏng vấn, quan sát, đọc tài liệu và trực tiếp tham gia kiểm toán tại công ty AVA. Chuyên đề được trình bày theo phương pháp diễn giải kết hợp với việc sử dụng các sơ đồ, bảng biểu. Đồng thời, em cũng sử dụng phương pháp so sánh để đưa ra nhận xét về thực trạng thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và coi đó là một trong những cơ sở để đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình này.  

  • Kết cấu của luận văn

  Đề tài ngoài lời mở đầu, danh mục ký hiệu viết tắt, và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về HTKSNB và khảo sát KSNB trong kiểm toán BCTC. Chương 2: Thực trạng quy trình đánh giá KSNB trong kiểm toán BCTC do AVA thực hiện. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá KSNB trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam. Trong quá trình thực hiện luận văn, do hạn chế bởi thời gian nghiên cứu, thêm vào đó là vốn kiến thức chưa sâu và tài liệu nghiên cứu còn hạn chế nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của  các thầy cô giáo cùng sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty để luận văn được hoàn thiện và thiết thực hơn. Em  xin chân thành cám ơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word