loading

Giải Pháp Xử Lý Nợ Quá Hạn Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Chi Nhánh Nam Định

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA NHTM 3

1.1. Nợ quá hạn trong hoạt động kinh doanh của NHTM 3

1.1.1. Khái niệm và bản chất của nợ quá hạn. 3

1.1.2. Nguyên nhân phát sinh NQH 3

1.1.2.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng 3

1.1.2.2. Nguyên nhân từ phía NH 6

1.1.2.3. Các nguyên nhân khác 8

1.1.3. Ảnh hưởng của NQH 10

1.1.3.1. Đối với NH 10

1.1.3.2. Đối với khách hàng 11

1.1.3.3. Đối với nền kinh tế 12

1.1.4. Biện pháp ngăn ngừa và hạn chế NQH 13

1.2. Xử lý NQH trong hoạt động kinh doanh của NHTM 20

1.2.1. Nguyên tắc xử lý NQH 20

1.2.1.1. Khai thác triệt để khả năng trả nợ của KH 20

1.2.1.2. Tối đa hóa khả năng trả nợ 21

1.2.2. Biện pháp xử lý NQH 22

1.2.2.1. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 22

1.2.2.2. Chuyển sang NQH 24

1.2.2.3. Thanh lý tài sản đảm bảo 24

1.2.2.4. Bán nợ 25

1.2.2.5. Xử lý bằng dự phòng rủi ro 26

1.2.2.6. Sử dụng giải pháp pháp lý để xử lý nợ. 26

1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả xử lý nợ quá hạn của NHTM 27

1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng tới xử lý nợ quá hạn của NHTM 28

1.2.4.1. Nhân tố chủ quan 28

1.2.4.2. Nhân tố khách quan 29

1.3. Kinh nghiệm về xử lý nợ quá hạn của NHTM một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 30

1.3.1. Kinh nghiệm về xử lý nợ quá hạn của một số nước trên thế giới 30

1.3.2. Những bài học rút ra cho các NHTM Việt Nam 33

Kết luận chương 1 34

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG- CHI NHÁNH NAM ĐỊNH. 35

2.1. Khái quát về NH TMCP Công Thương- Chi nhánh Nam Định 35

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển NH TMCP Công Thương– Chi nhánh Nam Định 35

2.1.2. Khái quát về tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – chi nhánh Nam Định. 38

2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 38

2.1.2.2. Hoạt động cho vay 39

2.1.2.3. Hoạt động kinh doanh khác. 41

2.1.2.4. Kết quả kinh doanh của chi nhánh 42

2.2.1. Thực trạng nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Nam định 43

2.2 .1.1.  Tình hình dư nợ tại chi nhánh 43

2.2.1.2. Thực trạng NQH tại NHTMCP Công Thương – chi nhánh Nam Định 47

2.2.2. Thực trạng xử lý nợ quá hạn  tại NH TMCP Công Thương- chi nhánh Nam Định 53

2.2. Đánh giá chung về công tác xử lý NQH tại NH TMCP Công Thương – chi nhánh Nam Định 55

2.3.1. Kết quả đạt được 55

2.3.2. Những tồn tại chưa giải quyết được của NH TMCP Công Thương – chi nhánh Nam Định và nguyên nhân 56

Kết luận chương 2 58

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH NAM ĐỊNH 59

3.1. Định hướng xử lý nợ quá hạn của NH TMCP Công Thương – chi nhánh Nam Định (2016 – 2020) 59

3.1.1. Định hướng hoạt động tín dụng 59

3.1.2. Định hướng xử lý nợ quá hạn. 60

3.2. Giải pháp phòng ngừa và hạn chế NQH tại Chi nhánh Nam Định 61

3.2.1. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 61

3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 63

3.2.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát khoản vay 64

3.2.4. Xử lý có hiệu quả các khoản nợ có vấn đề 65

3.2.5. Đào tạo, nâng cao trình độ CBTD 65

3.2.6. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay 66

3.2.7. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ 66

3.3. Giải pháp xử lý NQH tại Chi nhánh Nam Định 66

3.4. Một số kiến nghị 68

3.4.1. Đối với nhà nước 68

3.4.2. Đối với NH Nhà nước Việt Nam 68

3.4.3. Đối với  NH TMCP Công Thương Việt Nam 69

Kết luận chương 3 : 70

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CBTD: Cán bộ tín dụng

DADT: Dự án đầu tư

DN: Doanh nghiệp

KT – XH: Kinh tế – Xã hội

NH: Ngân hàng

NHTM: Ngân hàng thương mại

NQH: Nợ quá hạn

NVL: Nguyên vật liệu

RR: Rủi ro

RRTD: Rủi ro tín dụng

SX: Sản xuất

SXKD: Sản xuất kinh doanh

TSCĐ: Tài sản cố định

TMCP : Thương mại cổ phần

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Tình hình huy động vốn của VietinBank Nam Định 38

Bảng 2: Tình hình cho vay của VietinBank Nam Định 40

Bảng 3: Tình hình hoạt động thẻ của VietinBank Nam Định. 41

Bảng 4: kết quả kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 42

Bảng 5: Kết quả kinh doanh tại Chi nhánh 42

Biểu đồ 1: Dư nợ tại Chi nhánh 44

Bảng 6: Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn 45

Bảng 7: Dư nợ phân theo đối tượng 46

Bảng 8: Nợ quá hạn qua các năm 47

Bảng 9: Cơ cấu nợ quá hạn theo thời hạn quá hạn 48

Bảng 10: Cơ cấu nợ quá hạn theo nguyên nhân phát sinh 49

Bảng 11: NQH theo đối tượng 52

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Cũng không giống như các tổ chức khác, NHTM là một định chế trung gian tài chính luôn phải kinh doanh bằng tiền của người khác. Do vậy, vấn đề quan trọng đặt ra là hiệu quả hoạt động của các NHTM. Hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại những năm qua đã nảy sinh một số biểu hiện không lành mạnh, báo hiệu nguy cơ rủi ro thất thoát vốn tín dụng từ các khoản nợ quá hạn của ngân hàng ngày càng chồng chất. Điều đó phản ánh một thực tế là hoạt động tín dụng của ngân hàng tuy có tăng về “lượng” nhưng lại giảm về “chất”, tổng dư nợ tín dụng tăng nhanh đã kéo theo tình trạng nợ quá hạn nghiêm trọng trên quy mô rộng lớn.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xử lý nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của NH, em đã lựa chọn đề tài: Giải pháp xử lý nợ quá hạn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Nam Định.  

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp xử lý nợ quá hạn của NHTM.

Đề tài đi sâu nghiên cứu thực trạng và giải pháp phòng ngừa, xử lý nợ quá hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Nam Định . Trên cơ sở đó để nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc trong vay vốn và hoàn thiện hơn các biện pháp đảm bảo an toàn để phòng ngừa nợ quá hạn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí