loading

Hoàn Thiện Các Giải Pháp Tài Chính Để Thu Hút Vốn Đầu Tư Vào Khu Kinh Tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh

Hoàn thiện các giải pháp tài chính để thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

  Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ 1 1.1. KHU KINH TẾ 1 1.1.1. Khái niệm. 1 1.1.2. Đặc điểm. 1 1.1.3. Các loại hình Khu kinh tế 2 1.1.3.1. Đặc khu kinh tế: 2 1.1.3.2. Khu kinh tế ven biển: 2 1.1.3.3. Khu kinh tế cửa khẩu: 3 1.2. THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ 3 1.2.1. Vốn đầu tư và phân loại vốn đầu tư 3 1.2.1.1. Khái niệm vốn đầu tư: 3 1.2.1.2. Phân loại vốn đầu tư 4 1.2.2. Khái niệm, vai trò, mục đích và yêu cầu thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế 7 1.2.2.1. Khái niệm thu hút vốn đầu tư. 7 1.3  GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ 8 1.3. 1. Giải pháp tài chính thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế. 8 1.3.1.1 Giải pháp về thuế. 9 1.3.1. 3 Giải pháp về tín dụng. 13 1.3.2. Các nhân tố có ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế. 14 1.3.2.1 Nhóm môi trường vĩ mô. 14 1.3.2.2. Nhóm yếu tố môi trường vi mô 17 1.3.2.3 Nhóm yếu tố môi trường nội bộ của Khu kinh tế. 19 Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH 21 2.1. KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG 21 2.1.1. Vị trí và tiềm năng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng 21 2.1.1.1. Ví trí địa lý Khu kinh tế Vũng Áng. 21 2.1.1.2. Tiềm năng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng. 22 2.1.2. Vai trò của Khu Kinh tế Vũng Áng đối với sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh 23 2.1.2.1. Góp phần tăng trưởng kinh tế. 23 2.1.2.2. Góp phần phát triển ngoại thương. 23 2.1.2.3. Góp phần thúc đẩy xây dưng nông thôn mới. 23 2.1.2.4. Phát huy nội lực của các thành phần kinh tế. 24 2.2. VỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT VŨNG ÁNG THỜI GIAN QUA 24 2.2.1. Khối lượng vốn đầu tư 24 2.2.2.. Theo lĩnh vực 27 2.2.2.1. Quy mô vốn đầu tư bình quân trên một dự án. 27 2.2.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư 28 2.2.3. Theo sở hữu nguồn vốn đầu tư 29 2.2.3.1. Vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng từ năm 2007 – 2015 29 2.2.3.2. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vào cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng từ năm 2007 – 2015 30 2.2.3.3. Vốn đầu tư từ các doanh nghiệp vào cơ sở hạ  tầng Khu kinh tế Vũng Áng từ năm 2007 – 2015. 30 2.3. THỰC TRẠNG CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG 31 2.3.1. Chính sách tài chính 33 2.3.1.1. Chính sách thuế. 33 2.3.1.3. Chính sách tín dụng 34 2.3.1.4. Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư 34 2.3.1.5. Chính sách đất đai. 35 2.3.2. Các chính sách khác 36 2.3.2. 1. Chính sách quảng bá và xúc tiến đầu tư 36 2.3.2.2. Chính sách tạo môi trường đầu tư 38 2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG 40 2.4.1. Những kết quả đạt được 40 2.4.2. Những tồn tại và hạn chế. 42 2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế 44 2.4.4. Bài học kinh nghiệm 47 Chương 3 HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT VŨNG ÁNG TỈNH HÀ TĨNH 50 3.1. NHỮNG CĂN CỨ 50 3.1.1. Quan điểm và định hướng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng 50 3.1.1.1. Quan điểm phát triển. 50 3.1.1.2. Định hướng phát triển 51

  1. Cấp nước 54

3.1.2. Dự báo nhu cầu và nguồn vốn đầu tư cho KKT Vũng Áng 62 3.1.2.1. Nhu cầu vốn đầu tư: 62 3.1.3. Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi vốn đầu tư vào Khu KT Vũng Áng giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. 62 3.1.4. Mục tiêu phát triển 64 3.1.5. Lựa chọn khách hàng mục tiêu 65 3.1.5.1. Lựa chọn theo ngành nghề 65 3.1.5.2. Lựa chọn theo quốc gia 66 3.2. GIẢI PHÁP TẠO MÔI TRƯỜNG, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ƯU ĐÃI CHO ĐẦU TƯ 68 3.2.1. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng. 69 3.2.2. Hỗ trợ sau cấp phép nhà đầu tư. 70 3.2.3. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế tài chính. 71 3.2.3.1. Về chính sách thuế. 72 3.2.3.2. Chính sách đất đai 72 3.2.3.3 Chính sách tín dụng 73 3.2.3.4. Hoàn thiện giải pháp chi ngân sách 74 3.3  MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 76 3.3.1. Đối với tỉnh Hà Tĩnh 76 3.3.2. Đối với Trung ương. 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

Xem thêm:

  • Hoàn thiện công tác kế toán các khoản thu ngân sách tại xã Hoà Hải- Hương Khê- Hà Tĩnh
  • Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương
  • Hoàn thiện công tác quản lý thu Thuế GTGT của các hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm

DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1-  Đầu tư vào KKT Vũng Áng từ 2007 – 2011 25 Bảng2. 2 – Đầu tư vào KKT Vũng Áng từ 2012 – 2015 25 Bảng2.3- Vốn đầu tư bình quân trên một dự án từ 2007 – 2011 27 Bảng 2.4 – vốn đầu tư bình quân trên một dự án từ 2012 – 2015 27 Bảng 2.5- Vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng từ năm 2007 – 2011 29 Bảng 2.62- Vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng từ năm 2012 – 2015 29 Bảng 2.7- Nguồn đầu tư ngân sách nhà nước vào cơ sở hạ tầng 2007-2011 30 Bảng 2.8: nguồn đầu tư ngân sách nhà nước vào cơ sở hạ tầng 2012-2015 30 Bảng 2.9- Nguồn đầu tư ngân sách nhà nước vào cơ sở hạ tầng 2007-2015 33 MỞ ĐẦU

  1. Tổng quan đề tài.

Vốn đầu tư được xem là điều kiện rất cần thiết và vô cùng quan trọng, nhất là đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy, những năm qua, trong quá trình đổi mới và hội nhập Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư, nhất là các chính sách, giải pháp tài chính. Việc sử dụng các chính sách, giải pháp thu hút vốn đầu tư đã mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực thì các chính sách giải pháp vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Mặt khác, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, để có thể cạnh tranh với các quốc gia, các chính sách tài chính cần có điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế và tăng khả năng cạnh tranh trong thu hút vốn đầu tư.  Đến thời điểm hiện nay, đã có nhiều đề tài nghiên cứu về các chính sách, giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế. Tuy nhiên, mục tiêu của mỗi công trình có sự khác nhau, nên phương pháp tiếp cận, nghiên cứu và giải quyết vấn đề của từng đề tài cũng có sự khác nhau, như: Đề tài: “Chính sách tài chính với thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Luận án Tiến sỹ kinh tế của tác giả Nguyễn Thị Minh Hằng, năm 2010. Đề tài tập trung nghiên cứu các chính sách tài chính để thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở tầm vĩ mô, cho tất cả ngành nghề lĩnh vực; Đề tài: “Hoàn thiện các giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quãng Ngãi” Luận văn Thạc sỹ kinh tế của tác giả Nguyễn Duy Diễn, năm 2013. Đề tài tập trung nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp để thu hút vốn đầu tư nói chung, và nghiên cứu phù hợp với đặc thù của khu kinh tế Dung Quất nói riêng…. Ngoài ra, còn có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều bài viết về thực trạng và các chính sách, giải pháp thu hút vốn đầu tư nói chung, nhưng chưa có đề tài nghiên cứu riêng về giải pháp tài chính thu hút vốn đầu tư cho Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh. Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tài chính có tính khả thi trong quá trình thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh là đề tài mới và có tính độc lập.

  1. Lý do chọn đề tài:

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để hội nhập với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra một cách mạnh mẽ thì thu hút vốn đầu tư là một trong những nội dung mà Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm nhằm đảm bảo vốn đầu tư trong chiến lược phát triển kinh tế. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng “phát triển có hiệu quả các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng một số khu công nghệ cao, hình thành các cụm công nghiệp lớn và khu kinh tế phát triển”. Ngày 11/3/2006, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 72/2006/QĐ-TTg “về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng”, đây là một Khu kinh tế tổng hợp gắn liền với cảng biển. Mục tiêu phát triển Khu kinh tế Vũng Áng theo hướng tổng hợp, đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực với những trọng tâm sau:          Phát triển ngành công nghiệp luyện kim gắn với lợi thế về tài nguyên, nguồn nguyên liệu (mỏ sắt Thạch Khê, Ti tan, Mangan…), các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo động cơ, công nghiệp đóng mới và sữa chữa tàu thuyền, công nghiệp hàng tiêu dùng, điện tử, vật liệu xây dựng, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động và các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu. Là trung tâm Nhiệt điện lớn của cả nước đặt ở khu vực miền Trung, với quy mô khoảng 4800MW.          Với lợi thế biển nước sâu, không bị bồi lấp, tương đối kín gió và quỹ đất khá lớn cho xây dựng cảng và dịch vụ hậu cảng, đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đồng bộ Khu liên hợp cảng biển Vũng Áng – Sơn Dương. Việc đầu tư từng bước và khai thác có hiệu quả 27 cầu cảng Vũng Áng và 30 cầu cảng Sơn Dương, sẽ tạo điều kiện đón tàu có trọng tải lớn từ 5 đến 20 vạn tấn cập bến dễ dàng thuận lợi; Ngoài ra với sự phát triển dịch vụ cảng cũng như dịch vụ vận tải biển sẽ tạo thành một cửa ngõ quan trọng ra biển của vùng Bắc Trung bộ, nước bạn Lào, Thái Lan và khu vực.          Cùng với sự phát triển công nghiệp và dịch vụ cảng, quan tâm phát triển các ngành: Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng vv… Tăng cường đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế các khu du lịch sinh thái (rừng cây xanh, sông hồ, đầm vịnh…) du lịch biển ở Kỳ Ninh, Đèo Con, Kỳ Nam – Đèo Ngang. Nơi đây đã và đang trở thành điểm kết nối quan trọng với những tuyến du lịch trong tỉnh và Bắc Trung bộ.           Phát triển Khu đô thị mới Vũng Áng gắn kết với Thị xã Kỳ Anh và thị trấn huyện Kỳ Anh, cùng với đẩy mạnh tốc độ đầu tư và phát triển Khu kinh tế để đến năm 2020 sẽ trở thành một đô thị hiện đại, một thành phố Công nghiệp, du lịch – dịch vụ, có mối liên kết chặt chẽ với các Khu kinh tế, các đô thị khác trong vùng; Là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng góp phần mở rộng thị trường khu vực Bắc Trung bộ và trở thành cầu nối với thị trường Lào, Đông Bắc – Thái Lan, khu vực và thế giới.          Tuy nhiên, qua thu thập thông tin về tình hình đầu tư và phát triển tại Khu kinh tế Vũng Áng hiện nay vẫn còn có nhiều khó khăn bất cập. Vì vậy, cần có những giải pháp thu hút vốn đầu tư để đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trở thành hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong tương lai.          Xuất phát từ những nguyên nhân nói trên, là người con được sinh ra và lớn lên trên đất Kỳ Anh – Hà Tĩnh, được học tập tại Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính Hà Nội, vì vậy em xin chọn đề tài “Hoàn thiện giải pháp tài chính thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh” làm đề tài nghiên cứu khoa học. Hy vọng sẽ góp được một phần nhỏ vào giải quyết những vấn đề lớn trong việc thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

  1. Mục tiêu của đề tài

         Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận về thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế; phân tích thực trạng tình hình thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng. Từ đó vận dụng lý luận vào thực tiễn để nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp tài chính thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

          Thực trạng và tình hình thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng hiện nay. Các chủ trương chính sách ưu đãi vào Khu kinh tế của Chính phủ đề ra và tình hình thực hiện các chính sách này ở Hà Tĩnh.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, phân tích và tổng hợp các luận cứ cho từng vấn đề. Kết hợp phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, xử lý số liệu, so sánh để khái quát thành những luận điểm có căn cứ lý luận thực tiễn.

  1. Kết cấu của đề tài

Tên đề tài: “ Hoàn thiện các giải pháp tài chính thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1.  Một số vấn đề lý luận về thu hút vốn đầu tư, giải pháp tài chính thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế. Chương 2. Thực trạng về thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Chương 3. Hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả  thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ 1.1. KHU KINH TẾ 1.1.1. Khái nim.         Khu kinh tế là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt, môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, bao gồm: các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật – xã hội, các công trình dịch vụ công cộng với các chính sách ưu đãi, khuyến khích, ổn định lâu dài và cơ chế quản lý thông thoáng,  thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí