loading

Hoàn Thiện Các Thủ Tục Kiểm Qui Trình Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Kiểm Toán Hùng Vương

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH  MỤC BẢNG BIẺU v

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1“THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI BẢO VIỆT THANH HOÁ” 5

1.1 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 5

1.1.1 Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính 5

1.1.2. Mục đích và căn cứ của kiểm toán báo cáo tài chính 5

1.1.3. Thuật ngữ cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính 6

1.1.4. Phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính 12

1.1.5. Qui trình kiểm toán báo cáo tài chính 14

1.2. KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16

1.2.1. Khái niệm và mục đích của thủ tục kiểm tra chi tiết 16

1.2.2.  Nội dung thủ tục kiểm tra chi tiết 16

1.2.3. Bản chất thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 18

1.2.4. Vai trò của kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính 19

1.3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 19

1.3.1. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết 20

1.3.2  Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 23

1.3.3.  Kết thúc thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán BCTC 29

CHƯƠNG 2 33

THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 33

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 33

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 33

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 35

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy  quản lý của công ty 37

2.1.4. Khái quát quy trình chung kiểm toán BCTC của công ty HVAC 38

2.1.5: Tổ chức hồ sơ kiểm toán 44

2.1.6: Tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của công ty 47

2.2. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 48

2.2.1. Lập kế hoạch thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 48

2.2.2. Quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương 65

2.2.3. Giai đoạn kết thúc thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 88

2.3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 93

2.3.1. Ưu điểm 93

2.3.2. Nhược điểm 95

2.3.3. Nguyên nhân của thực trạng 97

CHƯƠNG 3 99

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 99

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 99

3.2.1. Định hướng phát triển của đơn vị mình thực tập 99

3.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện 99

3.2. NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 100

3.3.1. Nguyên tắc hoàn thiện 100

3.3.2. Yêu cầu hoàn thiện 101

3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 102

3.4.1. Khâu lập kế hoạch kiểm tra chi tiết 102

3.4.2. Khâu thực hiện kiểm tra chi tiết 102

3.4.3. Khâu kết thúc thủ tục kiểm tra chi tiết 103

3.5. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG 104

3.5.1. Về phía Nhà Nước 104

3.5.2. Về phía hội nghề nghiệp 104

3.5.3. Về phía công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương 105

3.5.4. Về phía đơn vị được kiểm toán 106

3.5.5. Về phía kiểm toán viên 106

KẾT LUẬN 107

DANH  MỤC BẢNG BIẺU

Bảng 2.1 Tìm hiểu khách hàng (Trích GTLV của KTV)

Bảng 2.2:  Tìm hiểu sơ bộ về hệ thống kiểm soát nội bộ (Trích GTLV của KTV)

Bảng 2.3:  Xác định mức độ trọng yếu đối với báo cáo tài chính năm 2015 của công ty XYZ (Trích GTLV của KTV)

Bảng 2.4: Bảng tổng hợp rủi ro  RISK ASSESSMENT MATRIX

Bảng 2.5: Bảng phân công công việc (Trích GTLV của KTV)

Bảng 2.6: Ví dụ về tìm hiểu về hệ thống KSNB đối với các khoản phải thu khách hàng (Trích GTLV của KTV)

Bảng 2.7: Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt Công ty XYZ tại thời điểm 01/01/2016

Bảng 2.8 :  Giấy làm việc phần hành tiền

Bảng 2.9: Kiểm kê Hàng tồn kho (Trích GTLV của KTV)

Bảng 2.10: Tính lại chi phí lãi vay (Trích GTLV của KTV)

Bảng 2.11: Kiểm tra chi tiết TK241 Công ty XYZ (Trích GTLV của KTV)

Bảng 2.12: Kiểm tra chi tiết TK242 (Trích GTLV của KTV)

Bảng 2.13: Bảng tổng hợp đối chiếu công nợ (Trích mẫu GTLV của KTV)

Bảng 2.14: Thư xác nhận

Bảng 2.15: Trang Kết luận kiểm toán của KTV tại công ty XYZ (Trích GTLV của KTV)

Bảng 2.16: Tóm tắt quy trình thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết tại Công ty HVAC

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trước xu thế hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, các Công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay đã và đang có nhiều bước tiến đáng kể nhằm đảm bảo cung cấp một dịch vụ tốt nhất đến khách hàng trong và ngoài nước.

Với nhu cầu của người sử dụng báo cáo kiểm toán ngày càng cao, các công ty kiểm toán luôn phải đặt ra yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình để đưa ra được một báo cáo kiểm toán chính xác, trung thực, khách quan. Trong đó thủ tục kiểm tra chi tiết là một trong ba thủ tục kiểm toán rất quan trọng.Thủ tục này đơn giản và dễ thực hiện nhưng nó lại đem lại được các bằng chứng có độ tin cậy cao do đó được sử dụng rất nhiều trong mọi cuộc kiểm toán.

Tuy nhiên trong thực tế các cuộc kiểm toán BCTC, các kiểm toán viên còn chủ quan trong việc thực hiện các thử nghiệm này, hoặc do hạn chế về thời gian và chi phí kiểm toán mà các thủ tục kiểm tra chi tiết chưa được thực hiện đầy đủ, làm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc kiểm toán.

Nhận thức được điều này, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện việc vận dụng các thủ tục kiểm tra chi tiết trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí