loading

Hoàn Thiện Chu Kỳ Kiểm Toán Quá Trình Mua Hàng- Thanh Toán Trong Kiểm Toán Bctc Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Cpa Vietnam Thực Hiện

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT v

DANH MỤC SƠ ĐỒ vi

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 4

1.1.CHU KỲ MUA HÀNG- THANH TOÁN VỚI CÁC VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN 4

1.1.1.Đặc điểm Chu kỳ mua hàng- thanh toán ảnh hưởng đến Kiểm toán Báo cáo Tài chính 4

1.1.2.Hệ thống Kiểm soát nội bộ Chu kỳ mua hàng- thanh toán 4

1.2.QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ MUA HÀNG- THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 5

1.2.1.Mục tiêu và căn cứ Kiểm toán Chu kỳ mua hàng- thanh toán 5

1.2.2.Quy trình Kiểm toán Chu kỳ mua hàng- thanh toán 8

CHƯƠNG II: THỰC TRANG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ MUA HÀNG- THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM THỰC HIỆN 26

2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM 26

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM 26

2.2. Thực trạng Kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán trong Kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện 29

2.2.1.Lập kế hoạch Kiểm toán 29

2.2.2. Thực hiện Kiểm toán 50

2.2.3. Giai đoạn kết thúc chu kỳ mua hàng – thanh toán. 66

Chương IIINHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ MUA HÀNG – THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM 69

3.1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN 69

3.1.1. Đánh giá về ưu điểm 69

3.1.2.Đánh giá về những hạn chế 73

3.1.3.Nguyên nhân của những hạn chế trên 75

3.2.SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ MUA HÀNG – THANH TOÁN. 76

3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình Kiểm toán chu kỳ mua hàng – thanh toán: 76

3.2.2.Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện quy trình Kiểm toán chu kỳ mua hàng – thanh toán 78

3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ MUA HÀNG – THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 79

3.3.1.Giai đoạn lập kế hoạch Kiểm toán 79

3.3.2.Giai đoạn kết thúc Kiểm toán 80

3.4.ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 81

3.4.1.Về phía Nhà nước, Bộ Tài chính, Hội KTV hành nghề 81

3.4.2.Về phía KTV và Công ty Kiểm toán 82

3.4.3.Về phía khách hàng 83

3.4.4.Về phía các cơ sở đào tạo 83

KẾT LUẬN 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

BCĐKT : Bảng cân đối Kế toán

BCKT : Báo cáo Kiểm toán

BCTC : Báo cáo Tài chính

BGĐ : Ban giám đốc

CP : Cổ phần

CSDL : Cơ sở Dẫn liệu

TGNH : Tiền gửi Ngân hàng

DN : Doanh nghiệp

ĐĐH : Đơn đặt hàng

HĐMH : Hóa đơn mua hàng

HĐTM : Hợp đồng Thương mại

HTK : Hàng tồn kho

HTKSNB : Hệ thống Kiểm soát nội bộ

KNTT : Khả năng Thanh toán

KSNB : Kiểm soát Nội bộ

KTV : Kiểm toán viên

LNTT : Lợi nhuận trước thuế

NNH : Nợ ngắn hạn

PNK : Phiếu nhập kho

PTNB : Phải trả người bán

TNKS : Thử nghiệm Kiểm soát

TS : Tài sản

TSNH : Tài sản ngắn hạn

VBT : Vốn bằng tiền

VAS : Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

VCSH : Vốn chủ sở hữu

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Bảng 1.1: Thử nghiệm Kiểm soát đối với nghiệp vu mua hàng

Bảng 1.2: Thử nghiệm Kiểm soát đối với các nghiệp vụ thanh toán

Bảng 2.1: Đánh giá rủi ro khi ký kết Hợp đồng với khách hàng cũ

Bảng 2.2: Đánh giá về Hệ thống Kiểm soát Nội bộ

Bảng 2.3: Biến động số dư TK 331 của công ty ABC

Bảng 2.4: Các chỉ tiêu chủ yếu để ước lượng mức độ trọng yếu của công ty ABC

Bảng 2.5: Trích chương trình Kiểm toán chu kỳ mua hàng – thanh toán từ giấy tờ làm việc tại công ty ABC đối với khoản mục nợ PTNB

Bảng2.6: Bảng kết quả thực hiện các thủ tục trong chu kỳ mua hàng – thanh toán tại công ty ABC

Bảng 2.7: Kết quả đánh giá tính hoạt động hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát nội bộ của chu kỳ mua hàng – thanh toán tại công ty ABC

Bảng 2.8: Bảng số liệu tổng hợp phải trả người bán ngắn hạn, dài hạn của công ty ABC

Bảng 2.9: Bảng số liệu tổng hợp phải trả người bán ngắn hạn, dài hạn của công ty ABC (trang sau)

Bảng 2.11: Bảng kiểm tra chi tiết PTNB đối với công ty ABC

Bảng 2.10: Bảng số liệu tổng hợp phải trả người bán ngắn hạn, dài hạn của công ty ABC

Bảng 2.12: Kiểm tra tính đúng kỳ TK 331 đối với công ty ABC

Bảng 2.13: Đánh giá chênh lệch tỷ giá

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của việc lựa chọn đề tài

Tầm quan trọng của Kiểm toán chu kỳ Mua hàng- Thanh toán được thể hiện qua các điểm sau:

+ Chu kỳ mua hàng- thanh toán cùng với bốn chu kỳ khác (chu kỳ bán hàng- thu tiền; Chu kỳ huy động vốn và hoàn trả; Chu kỳ tiền lương và nhân viên; Chu kỳ hàng tồn kho) là một khâu quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh với cách phân loại theo vòng quay, vòng tuần hoàn của vốn.

+ Do đó, có thể thấy rằng: Chu kỳ mua hàng thanh toán là Chu kỳ rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Không những thế, Chu kỳ này còn liên quan đến nhiều tài khoản, cần nhiều thơi gian kiểm tra nhất trong một cuộc Kiểm toán. Chính vì vậy, Kiểm toán Chu kỳ mua hàng- thanh toán là một bộ phận cơ bản trong Kiểm toán BCTC.

+Nhận thức được tầm quan trọng của  Kiểm toán Chu kỳ mua hàng- thanh toán, em đã quyết định chọn đề tài: Hoàn thiện Chu kỳ Kiểm toán quá trình mua hàng- thanh toán trong Kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí