loading

Hoàn Thiện Công Tác Định Giá Đất Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Tại Công Ty Tnhh Thẩm Định Giá & Tư Vấn Tài Chính Việt Nam

Hoàn thiện công tác định giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRONG BỒI THƯỜNG GPMB 4 1.1. Một số khái niệm cơ bản 4 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đất đai. 4 1.1.2. Khái niệm và vai trò GPMB 8 1.2. Định giá đất bồi thường GPMB 9 1.2.1. Khái niệm định giá đất 9 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác định giá đất bồi thường GPMB 10 1.2.3. Sự cần thiết định giá đất khi tiến hành bồi thường GPMB 13 1.3. Khung giá các loại đất và các nhân tố ảnh hưởng tới giá đất 14 1.3.1. Khung giá các loại đất 14 1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng giá đất 16 1.4. Quy trình, nguyên tắc và các phương pháp định giá đất phục vụ công tác đền bù GPMB 19 1.4.1. Quy trình định giá đất bồi thường GPMB. 19 1.4.2. Nguyên tắc và phương pháp định giá đất. 27 1.4.2.1. Nguyên tắc định giá đất. 27 1.4.2.2. Phương pháp định giá đất. 29 1.4.2.2.1. Phương pháp so sánh 29 1.4.2.2.2. Phương pháp chiết trừ 34 1.4.2.2.3. Phương pháp thặng dư 35 1.4.2.2.4. Phương pháp thu nhập 37 1.4.3. Phương pháp xác định hệ số K để định giá bồi thường GPMB. 40 1.4.3.1. Phạm vi, đối tượng áp dụng, căn cứ xác định hệ số K. 40 1.4.3.2. Phương pháp xác định hệ số K: 41 Kết luận chương 1 43 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ BỒI THƯỜNG GPMB TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM 44 2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam 44 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 44 2.1.2. Tổ chức nhân sự và nguyên tắc hoạt động 47 2.1.3.  Hoạt động kinh doanh 49 2.1.3.1. Dịch vụ giám định thương mại 49 2.1.3.2.  Dịch vụ thẩm định giá 49 2.1.3.3. Tư vấn tài chính: 57 2.1.4. Tình hình tài chính và hoạt động của đơn vị thông qua báo cáo tài chính. 58 2.2. Thực trạng công tác định giá đất phục vụ công tác bồi thường GPMB tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam 63 2.2.1. Căn cứ pháp lý để định giá 63 2.3.1. Ví dụ 1 68 2.3.2.  Ví dụ 2 91 2.4. Đánh giá công tác định giá đất làm cơ sở bồi thường GPMB tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam 112 2.4.1. Kết quả đạt được tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam 112 2.4.2. Những hạn chế gặp phải  khi triển khai định giá đất bồi thường GPMB tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam 119 2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại và vướng mắc trong hoạt động định giá đất bồi thường GPMB tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam 122 2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan: 122 2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan 124 Kết luận chương 2 126 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM 128 3.1. Định hướng phát triển của công ty trong tương lai. 128 3.1.1. Tư tưởng chỉ đạo 128 3.1.2. Tổ chức thực hiện. 130 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định giá làm cơ sở bồi thường GPMB tại Công ty VFA VIET NAM 131 3.2.1. Nâng cao nguồn nhân lực trong thẩm định giá: Tăng cường đội ngũ Thẩm định viên cả về số lượng và chất lượng 132 3.2.2. Hoàn thiện công tác thu thập, phân tích thông tin 133 3.2.3. Hoàn thiện công tác xử lý, đánh giá thông tin. 136 3.2.4. Mở rộng thêm chi nhánh, văn phòng đại diện trên nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước. 137 3.2.5. Linh hoạt áp dụng các phương pháp định giá đất vào công tác định giá đất bồi thường GPMB 138 3.2.6. Xây dựng quy trình định giá phù hợp. 138 3.2.7. Một số giải pháp hoàn thiện khác. 140 3.3. Kiến nghị thúc đẩy hoạt động định giá tại Công ty 140 3.3.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 140 3.3.2. Kiến nghị với công ty 146 3.3.3. Kiến nghị với khách hàng 147 KẾT LUẬN CHUNG 149 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151

Xem thêm: 

 • Hoàn thiện công tác định giá bất động sản tại Công ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam
 • Định giá đất phục vụ cho mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam
 • Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Thanh Xuân

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Đất đai là tài nguyên hữu hạn, nhưng lại vô cùng quan trọng. Hiện nay  nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích mở rộng phát triển đô thị, khu dân cư, xây dựng các cụm công nghiệp, du lịch, dịch vụ và hạ tầng cơ sở đang ngày càng tăng cao. Vì vậy việc bố trí đất đai đáp ứng được những nhu cầu trên đòi hỏi phải có một phương án quy hoạch sử dụng đất đai thống nhất. Khi các phương án quy hoạch sử dụng đất đai đã được phê duyệt và ban hành thì các chủ dự án, các cơ quan có thẩm quyền liên quan tiến hành GPMB để làm cơ sở tiền đề cho việc xây dựng các dự án quy hoạch đó. GPMB phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều thủ tục pháp lí. Trong giai đoạn bồi thường thiệt hại cho dân, cho các đơn vị cơ quan bị thu hồi đất thì khâu định giá BĐS nói chung và định giá đất nói riêng là một vấn đề gây nhiều khó khăn nhất. Bởi việc này liên quan tới quyền lợi của một hoặc nhiều hộ dân, của một hoặc nhiều đơn vị bị thu hồi đất, liên quan đến quyền lợi, lợi ích lâu dài của cộng đồng. Để đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất, qua quá trình thực hiện và thực tiễn, Chính phủ đã đưa ra nhiều các văn bản pháp lí quy định rõ ràng về vấn đề bồi thường GPMB nhưng trên thực tế các hoạt động này vẫn có nhiều bất cập, vướng mắc. Khung giá đất bồi thường chưa phù hợp với các vùng đất khác nhau trên nước ta và càng không thể đáp ứng những thay đổi liên tục diễn ra trên địa bàn. Việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định các khung giá đất và các loại đất trên thực tế và lí thuyết là khó khăn và phức tạp. Hơn nữa bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành hằng năm thường chỉ bằng 30%-60% giá đất giao dịch trên thị trường khiến ngân sách thất thu từ đất đai số tiền rất lớn. Cũng vì bảng giá đất không sát giá thị trường nên gây ra tình trạng khiếu kiện về đất đai của người dân ngày càng gia tăng. Hiện tại đang có rất nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, việc đền bù sẽ không áp theo khung giá ban hành hàng năm của UBND TP nữa mà thông qua các đơn vị tư vấn độc lập, nhằm đưa ra mức giá đền bù phù hợp sát với giá thị trường. Để hiểu rõ hơn thêm về công việc định giá đất đền bù khi Nhà nước thu hồi đất để GPMB, em chọn nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác định giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam “.

 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác định giá đất bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất.
 • Nghiên cứu, phân tích đánh giá hoạt động định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam.
 • Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác định giá đất bồi thường GPMB tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài : Công tác định giá đất làm cơ sở bồi thường GPMB tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam
 • Phạm vi nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu công tác định giá đất phục vụ công tác đền bù GPMB đang áp dụng ở nước ta hiện nay và tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam
 1. Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài sử dụng các phương pháp như:

 • Phương pháp thu thập thông tin: Thông tin được thu thập từ các nguồn kênh internet, các chứng thư thẩm định, báo cáo thẩm định giá mà công ty cung cấp, các văn bản pháp lý liên quan.
 • Phương pháp xử lí thông tin.
 • Phương pháp so sánh, thống kê, phân tích:  dựa trên các số liệu của công ty cung cấp để so sánh các con số hay kết quả định giá khi sử dụng các phương pháp khác nhau, và đánh giá tìm ra sự khác biệt giữa các phương pháp định giá.

Ngoài ra còn đề tài được nghiên cứu dựa trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lê nin và những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đền bù, GPMB hiện nay.

 1. Kết cấu đề tài.

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt và tài liệu tham khảo, nội dung chuyên đề được chia làm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lí luận về định giá đất trong bồi thường GPMB Chương 2: Thực trạng công tác định giá đất để GPMB ở Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác định giá đất bồi thường GPMB tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Tư vấn tài chính Việt Nam Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRONG BỒI THƯỜNG GPMB

 • Một số khái niệm cơ bản
 • Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đất đai.

Đất (soil):  Lớp đất mặt của vỏ trái đất gọi là Thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng phát sinh là do tác động lẫn nhau của khí trời (Khí quyển), nước (Thủy quyển), sinh vật (Sinh quyển) và đá mẹ (Thạch quyển) qua thời gian lâu dài

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí