loading

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Original Jp

Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Original JP

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 10 1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 10 1.2. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 11 1.2.1. Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 11 1.2.2. Ý nghĩa công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 12 1.2.3. Vai trò kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 13 1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 13 1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 14 1.3.1. Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán. 14 1.3.1.1. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp. 14 1.3.1.2. Các hình thức thanh toán tiền hàng trong doanh nghiệp. 15 1.3.2. Kế toán bán hàng. 15 1.3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 15 1.3.2.1.1. Kế toán Doanh thu bán hàng. 15 1.3.2.1.2.  Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19 1.3.2.2.  Kế toán giá vốn hàng bán 21 1.3.2.2.1. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất bán 21 1.3.2.2.2. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng 23 1.3.2.2.3. Trình tự kế toán 24 1.3.3. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 26 1.3.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 26 1.3.3.2. kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 26 1.3.4.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 31 1.3.5. Sổ kế toán và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 33 1.3.5.1. Sổ kế toán. 33 1.3.5.2. Báo cáo kế toán: 33 1.3.6. Kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ORIGINAL JP 35 2.1. Tổng quan về công ty 35 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 35 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Original JP qua hai năm 2014-2015 35 2.1.3. Các ngành, nghề kinh doanh của công ty TNHH Original JP 39 Bảng 2: Các ngành, nghề kinh doanh của công ty TNHH Original JP 39 2.1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và bộ máy quản lý của Công ty TNHH Original JP 41 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh  của Công ty TNHH Original JP 41 2.1.4.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Original JP 43 43 2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty TNHH Vận tải Bình Minh. 44 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty. 44 45 2.1.5.2. Chính sách kế toán được áp dụng tại công ty. 46 2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Original JP 50 2.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty 50 2.2.1.1. Các phương thức bán hàng 50 2.2.1.2. Các phương thức thanh toán 51 2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 52 2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 53 2.2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng 53 2.2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 63 2.2.4. Kế toán Giá vốn hàng xuất bán 64 2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 70 2.2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng. 70 2.2.7. Kế toán các khoản phải thu của khách hàng 84 2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Original JP 85 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ORIGINAL JP 91 3.1. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Original JP 92 3.1.1: Ưu điểm 92 3.1.2 Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 94 3.2. Yêu cầu hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Original JP 95 3.2.1. Yêu cầu 1: 95 3.2.2. Yêu cầu 2: 96 3.2.3. Yêu cầu 3: 96 3.2.4. Yêu cầu 4: 96 3.2.5: Yêu cầu 5: 96 3.3.1. Kiến nghị 1: 96 3.3.2. Kiến nghị 2: 97 3.3.3. Kiến nghị 3: 97 3.3.4. Kiến nghị 4: 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

Xem thêm:

  • Hoàn thiện công tác kế toán của công ty Nisun
  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập để hòa nhịp chung với nền kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải có những bước chuyển mình để tồn tại và phát triển. Trong những năm gần đây, ngành kinh doanh thực phẩm chức năng, hàng may mặc… có những bước phát triển và tăng trưởng ngoạn mục. Kinh doanh thực phẩm, hàng may mặc luôn được coi là một ngành kinh doanh quan trọng và thiết yếu cũng như trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp thương mại là tối đa hóa lợi nhuận, chiếm lĩnh thị trường. Do đó hệ thống kế toán bán hàng phải được tổ chức phù hợp với đặc điểm ngành nghề, quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống kế toán bán hàng hoàn thiện sẽ trở thành công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp thương mại gia tăng doanh thu, kiểm soát chi phí chấn chỉnh sai sót ngay trong quá trình hoạt động nhằm đưa doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Bán hàng, xác định kết quả kinh doanh là chỉ tiêu trọng yếu giúp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhà quản lý bởi trong doanh nghiệp thương mại thì lợi nhuận nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi quá trình bán hàng. Do đó các nhà quản trị đều hướng tới việc đưa ra các giải pháp nhằm gia tăng doanh thu, kiểm soát chi phí từ đó mà nâng cao lợi nhuận. Như vậy tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh được xem là một trong những vấn đề quan trọng hiện nay nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại. Chính vì vậy sau thời gian thực tập tại Công ty, em đã lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Original JP“. Trên cơ sở lý luận và thực tế tìm hiểu tại Công ty TNHH Original JP, tìm hiểu sâu về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, đưa ra những nhận xét tổng quan về những thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn hiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Original JP.

  • Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương:

  • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
  • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Original JP.
  • Chương 3: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Original JP.

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

  • Doanh nghiệp thương mại:

Doanh nghiệp thương mại là một đơn vị kinh doanh được thành lập với mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm thu lợi nhuận.

  • Hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại:

Hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa trên thị trường. Hoạt động đó thực hiện quá trình lưu chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng. Hoạt động này mang những đặc điểm chủ yếu sau:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí