loading

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Các Khoản Thu Ngân Sách Tại Xã Hoà Hải- Hương Khê- Hà Tĩnh

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ 4

1.1 . Khái quát chung về ngân sách xã và kế toán ngân sách xã 4

1.1.1 Khái quát chung về ngân sách xã 4

1.1.2 Khái quát chung về kế toán ngân sách xã 6

1.1.2.1. Khái niệm kế toán ngân sách xã 6

1.1.2.2. Yêu cầu của kế toán ngân sách và tài chính xã 7

1.1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán ngân sách và tài chính xã 8

1.1.2.4. Nội dung kế toán ngân sách và tài chính xã 8

1.2.  Tổ chức kế toán ngân sách xã 10

1.2.1.Chứng từ kế toán 10

1.2.3. Khóa sổ kế toán cuối năm 11

1.2.4. Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán 13

1.3. Kế toán các khoản thu NSX 13

1.3.1. Khái niệm thu ngân sách xã 13

1.3.2. Nguyên tắc kế toán các khoản thu ngân sách xã 15

1.3.3. Chứng từ kế toán 16

1.3.4. Hệ thống tài khoản 17

1.3.5. Phương pháp kế toán thu ngân sách xã 19

Nợ TK 112 – Tiền gửi Kho bạc(1121 – Tiền ngân sách tại Kho bạc 22

Có TK 111 – Tiền mặt 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOÀ HẢI- HƯƠNG KHÊ- HÀ TĨNH 26

2.1. Khái quát chung về xã Hoà Hải 26

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội 26

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 28

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại xã Hòa Hải 32

2.1.4. Đặc điểm tình hình thu ngân sách  của xã Hoà Hải 34

2.2.Thực trạng tổ chức thực hiện công tác kế toán tại xã Hoà Hải 36

2.2.1. Các loại chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo mà kế toán xã sử dụng 36

2.2.2. Kế toán thu ngân sách trên địa bàn xã Hoà Hải 43

2.3. Đánh giá thực trạng công tác kế toán các khoản thu tại xã Hòa Hải 46

2.3.1. Những kết quả đạt được 46

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 46

2.3.3. Nguyên nhân 46

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN  CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA HẢI 47

3.1. Định hướng phát triển kinh tế- xã tại xã Hòa Hải 47

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thu ngân sách  tại xã Hòa Hải 47

3.2.1 .Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trong kế toán NSX 47

3.2.2. Hoàn thiện công tác kế toán thu ngân sách 49

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 50

3.3.1. Về phía Nhà nước 50

3.3.2. Về phía xã Hòa Hải 51

KẾT LUẬN 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

NSX Ngân sách xã

NSNN Ngân sách nhà nước

BHXH Bảo hiểm xã hội

BHYT Bảo hiểm y tế

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp

KPCĐ Kinh phí công đoàn

UBND Uỷ ban nhân dân

HĐND Hội đồng nhân dân

TC-KH Tài chính- Kế hoạch

TSCĐ Tài sản cố định

XDCB Xây dựng cơ bản

UBMTTQ Uỷ ban mặt trận tổ quốc

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Bảng hệ thống tài khoản

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp thu ngân sách xã 2015

Bảng 2.2. Bảng hệ thống các tài khoản thường sử dụng trong kế toán thu NSX

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Sơ đồ bộ máy

Hình 2.2. Sơ đồ bộ máy kế toán

Hình 2.3. Sơ đồ hình thức kế toán

Hình 2.4. Giao diện phần mềm kế toán

Hình 2.5. Giao diện phần mềm kế toán

Hình 2.6. Giao diện phần mềm kế toán

Hình 2.7. Giao diện phần mềm kế toán

Hình 2.8. Quy trình hạch toán trên phần mềm kế toán

Hình 2.9. Sơ đồ hạch toán kế toán thu bằng biên lai tài chính

Hình 2.10. Sơ đồ hạch toán kế toán thu bằng biên lai thuế

Hình 2.11. Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

Hình 2.12. Sơ đồ quyết toán thu ngân sách

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ TẠI XÃ HOÀ HẢI- HƯƠNG KHÊ- HÀ TĨNH

  • Tính cấp thiết của đề tài luận văn

Xã là cấp chính quyền cơ sở trong hệ thống hành chính nhà nước bốn cấp ở nước ta, trực tiếp triển khai mọi chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Trong bối cảnh chung của đất nước, việc quản lý thu, chi ngân sách ngày càng có vai trò quan trọng không chỉ ở ngân sách trung ương mà còn ở ngân sách địa phương.

Hiện nay, việc cân đối ngân sách ở các địa phương ngày càng vững chắc, nguồn thu ngân sách ngày càng tăng lên đáp ứng nhu cầu chi thiết yếu cho việc quản lý nhà nước, cho việc phát triển sự nghiệp kinh tế – văn hóa – xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước nói chung cũng như ngân sách địa phương nói riêng vẫn còn nhiều khuyết điểm, hạn chế.

Thu ngân sách vẫn chưa bao quát được các nguồn thu trên địa bàn, vẫn còn tình trạng thất thu, nguồn thu còn bị hạn chế… Hiệu quả các nguồn chi ngân sách còn thấp, chi đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung dẫn đến hiệu quả đầu tư còn thấp, gây tình trạng lãng phí; chi thường xuyên còn vượt dự toán. Để giải quyết tình trạng nói trên, một trong những giải pháp đáng được quan tâm hiện nay chính là hoàn thiện công tác kế toán thu chi NSX.

Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán các khoản thu ngân sách tại xã Hoà Hải- Hương Khê- Hà Tĩnh” mang tính cấp thiết cao, từ đó góp phần hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách tại địa phương.

  • Mục đích nghiên cứu của đề tài

  • Tìm hiểu chung về hoạt động thu – chi ngân sách tại UBND xã, phường.
  • Vận dụng kiến thức đã được học tập tại học viện để phân tích đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán các khoản thu – chi ngân sách tại xã, phường. Từ đó, đề xuất một số quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán các khoản thu – chi tại đơn vị thực tập
  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  • Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán thu, chi ngân sách trên địa bàn  xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
  • Phạm vi nghiên cứu
  • Về nội dung nghiên cứu: tổ chức công tác kế toán các khoản thu – chi ngân sách xã, phường
  • Về không gian nghiên cứu: tại UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
  • Về thời gian nghiên cứu: từ ngày 25/1/2016 đến ngày 7/5/2016

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí