loading

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Nam

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1 Nội dung và nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3

1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và bản chất của chi phí sản xuất 3

1.1.2 Khái niệm về giá thành và ý nghĩa của các chỉ tiêu giá thành 5

1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5

1.2 Phân loại về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7

12.1 Phân loại chi phí sản xuất 7

1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí:    7

1.2.1.2.  Phân loại chi phí theo khoản mục. 8

1.2.1.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động. 8

1.2.1.4. Phân loại chi phí theo khả năng quy nạp chi phí vào đối tượng chịu chi phí. 9

1.2.1.5  Phân loại chi phí sản xuất theo kế toán quản trị 9

1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 11

1.2.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành 11

1.2.2.2 Phân loại giá thành căn cứ vào phạm vi các chi phí cấu thành 12

1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 13

1.3.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 13

13.1.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13

1.3.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 14

1.3.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 17

1.3.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 19

1.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm 25

1.4.1 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ 25

1.4.1.1 Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí nguyên vật liệu(chính) trực tiếp 25

1.4.1.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp định mức. 28

1.4.2 Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 28

1.4.2.1. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo quá trình sản xuất 28

1.4.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đăt hàng 31

1.5 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán máy. 1.5.1. Khái quát về phần mềm kế toán công ty sử dụng 32

1.5.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 35

1.5.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm 36

CHƯƠNG II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI NAM 37

2.1. Khái quát về Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Nam 2.1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Nam 37

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Nam. 37

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Nam. 39

2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Nam. 40

2.1.5. Đặc điểm bộ máy kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Nam. 40

2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Nam. 46

2.2.1. Đặc điểm chung về chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Nam. 46

2.2.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuât tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Nam…… 48

2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 48

2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 54

2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 58

2.2.3. Tổng hợp chi phí sản xuất chung và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 63

2.2.3.1. Tổng hợp chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 63

.2.2.3.2.  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 66

2.3. Tính gía thành sản phẩm 66

2.4. Tính giá thành 71

2.5. Đánh giá thực trạng 72

2.5.1. Ưu điểm 72

2.5.1. Bộ máy quản lý của Công ty 72

2.5.1.2. Bộ máy kế toán 72

2.5.1.3. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 75

2.5.2. Hạn chế 76

2.5.2.1. Bộ máy kế toán 76

2.5.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 76

2.5.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 77

2.5.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 77

CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU HÀ NỘI 78

3.1. Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 78

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 78

3.2.1. Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 78

3.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 79

3.2.3. Về chi phí sản xuất chung 79

3.2.4. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí 80

3.2.4.1.Định mức chi phí 80

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

PHẦN MỞ ĐẦU

Thực tế cho thấy để có thể đứng vững trên thị trường chủ doanh nghiệp cần có những đối sách thích hợp mà một trong những chiến lược tiên quyết đó là hạ thấp giá thành sản phẩm đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp cần kết hợp các yếu tố đầu vào một cách tối ưu để không chỉ tạo ra được những sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuât- mỹ thuật mà còn phải có một giá thành hợp lý; không chỉ đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tạo ra ưu thế cạnh trạnh với các doanh nghiệp đối thủ.

Chính vì thế trong xu thế phát triển của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chiến lược kinh doanh. Làm thế nào để sử dụng chi phí một cách tiết kiệm mà đạt hiệu quả cao là một câu hỏi lớn- luôn được các nhà quản lý quan tâm. Là một trong các phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành với chức năng giám sát và phản ánh trung thực, kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh, tính đúng đủ chi phí sản xuất vào  giá thành sản phẩm sẽ giúp nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra được các phương án kinh doanh thích hợp giữa sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm trong công tác kế toán của doanh nghiệp sản xuất. Việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công việc thật sự cần thiết và ý nghĩa. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm cơ khí, nguyên vật liệu dùng cho nông nghiệp và chế tạo máy móc thiết bị nông ngiệp sau 12 năm hoạt động đã vươn lên khẳng định mình và ngày càng phát triển với những sản phẩm đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như ngoài nước. Trong suốt thời gian hoạt động, công ty đã không ngừng đổi mới để tồn tại và phát triển đặc biệt là công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng ngày càng được coi trọng hoàn thiện.

Trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội với sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh và các cô chú trong phòng tài chính kế toán, phòng kỹ thuật của công ty em đã chọn đề tài:Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Đại Nam là đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

Kết cấu luận văn của em gồm có Phần mở đầu và 3 chương: Phần mở đầu: Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

– Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

-Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Đại Nam.

– Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Đại Nam.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí