loading

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Indeco

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng INDECO

MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4 1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4 1.1.1. Đặc điểm ngành xây lắp và sản phẩm xây lắp tác động đến công tác kế toán 4 1.1.2. Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 5 1.1.2.1Yêu cầu quản lý đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 5 1.2. Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản cuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 6 1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 6 1.2.2 Giá thành và phân loại giá thành của sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 8 1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11 1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuát và căn cứ xác định 12 1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định 12 1.3.3.  Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 13 1.4 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 13 1.4.1.  Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 13 1.4.2 Phương phấp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 14 1.4.2.5.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 23 1.4.3.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 23 1.5 Tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm 26 1.5.1. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 26 1.5.2 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 27 1.7 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin (kế toán máy) 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH  SẢN  PHẨM  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG INDECO 34 2.1 Đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần tư vấn và xây dựng INDECO 34 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng INDECO 34 2.1.2.  Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 36 2.2 Tổ chức công tác kế toán ở Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng INDECO 43 2.2.1.  Tổ chức bộ máy kế toán 43 2.2.2.  Hệ thống kế toán công ty áp dụng 46 2.2.3.  Đặc điểm về hình thức kế toán và phần mềm kế toán của công ty : 48 2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp và đánh giá sản phẩm dở dang 88 2.2.5 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 95 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CONG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG INDECO 97 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác ké toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 97 3.2 Những nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng INDECO 98 3.2.1. Những ưu điểm 99 3.2.2. Những hạn chế cần khắc phục 101 3.3 Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng INDECO 102 3.3.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 102 3.3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng INDECO 102 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115

Xem thêm:

 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)
 • Chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam

MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng vì thế mà cũng phát triển nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt của đất nước từng ngày, từng giờ. Điều đó không những có ý nghĩa làm cho khối lượng công việc của ngành xây dựng cơ bản tăng lên mà kéo theo đó là số vốn đầu tư của xây dựng cơ bản cũng gia tăng. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lí vốn một cách có hiệu quả, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí vốn trong điều kiện sản xuất- kinh doanh xây lắp trải qua nhiều giai đoạn (từ thiết kế, lập dự toán, thi công đến nghiệm thu) thời gian thi công kéo dài nhiều tháng, nhiều năm. Chính vì lẽ đó hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành là một phần cơ bản, không thể thiếu của công tác hạch toán kế toán không chỉ đối với các doanh nghiệp mà rộng hơn là toàn xã hội. Với các doanh nghiệp, thực hiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm làm cơ sở để giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng đảm bảo cho doanh nghiệp luôn đứng vững trong cơ chế thị trường luôn tồn tại cạnh tranh và nhiều rủi ro như hiện nay. Với nhà nước, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở doanh nghiệp là cơ sở để nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức được vấn đề đó, với những kiến thức đã tiếp thu được tại nhà trường cùng thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Tư vấn và xây dựng INDECO. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy, cô giáo cùng toàn thể các anh chị phòng Tài chính- Kế toán của công ty, em đã đi sâu  nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng INDECO”.

 1. Mục đích nghiên cứu đề tài:

Góp phần hệ thống hóa thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành. Nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đã đươc học trên ghế nhà trường vào nghiên cứu thực tiễn công tác kế toán tại Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng INDECO. Nghiên cứu thực trạng kế toán tổng hợp chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty cố phần Tư vấn và xây dựng INDECO. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cố phần Tư vấn và xây dựng INDECO.

 1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng: nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cố phần Tư vấn và xây dựng INDECO Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu về mảng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cố phần Tư vấn và xây dựng INDECO.

 1. Phương pháp nghiên cứu: Để phục vụ nghiên cứu, luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau

Phương pháp thống kê kinh tế, tổng hợp số liệu thực tế Phương pháp phân tích số liệu thu thập được Phương pháp hạch toán kế toán Phương pháp đối chiếu và so sánh. Phương pháp hệ thống và chọn lọc. Phương pháp đánh giá các số liệu, mẫu biểu chứng từ, sổ sách….

 1. Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá  thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Tư vấn và xây dựng INDECO. Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Tư vấn và xây dựng INDECO. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

   1. Sự cần thiết tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
 • Đặc điểm ngành xây lắp và sản phẩm xây lắp tác động đến công tác kế toán

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng thuộc lĩnh vực công nghiệp nhằm tạo nên cơ sở hạ tầng cho xã hội. Thông thường công tác xây dựng cơ bản do các đơn vị nhận thầu tiến hành.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí