loading

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thu, Chi Ngân Sách Xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định

Hoàn thiện công tác kế toán thu, chi ngân sách xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định

MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ 4 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH XÃ VÀ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH XÃ 4 1.1.1.Tổng quan về ngân sách xã 4 1.1.2.Tổng quan về kế toán ngân sách – tài chính xã 5 1.2.TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 1.2.1 Nội dung và nguyên tắc kế toán 6 1.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán các khoản thu, chi ngân sách xã 11 1.2.3 Tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán các khoản thu, chi ngân sách xã 16 1.2.4 Sổ kế toán sử dụng trong kế toán các khoản thu, chi ngân sách xã 17 1.2.5.Trình tự hạch toán 19 1.2.6 Ghi nhận các khoản thu chi trên Báo cáo tài chính 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CHI  NGÂN SÁCH XÃ TẠI XÃ TRỰC ĐẠI 23 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND XÃ TRỰC ĐẠI 23 2.1.1. Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, xã hội của UBND xã Trực Đại 23 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại UBND xã Trực Đại 24 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại UBND xã Trực Đại 29 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH XÃ TẠI XÃ TRỰC ĐẠI 31 2.2.1. Khái quát tình hình thu Ngân sách xã tại xã Trực Đại 31 2.2.2 Thực trạng công tác kế toán các khoản thu ngân sách xã tại xã Trực Đại 32 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH XÃ TRỰC ĐẠI 39 2.3.1. Khái quát tình hình chi Ngân sách xã tại UBND xã Trực Đại 39 2.3.2. Thực trạng công tác kế toán các khoản chi ngân sách xã 40 2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI XÃ TRỰC ĐẠI 54 2.4.1 Những kết quả đạt được. 54 2.4.3 Nguyên nhân 55 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI XÃ TRỰC ĐẠI 57 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRỰC ĐẠI 57 3.2. SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI XÃ TRỰC ĐẠI 57 3.2. 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán thu, chi ngân sách xã tại xã Trực Đại 57 3.2.2. Định hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán thu chi ngân sách xã tại xã Trực Đại 58 3.3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI XÃ TRỰC ĐẠI 60 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện về quy định của Nhà nước 60 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện về công tác kế toán thu, chi ngân sách xã tại đơn vị xã Trực Đại 61 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 63 3.4.1. Đối với Bộ Tài chính 63 3.4.2. Đối với  UBND xã Trực Đại 65 KẾT LUẬN xi

Xem thêm:

 • Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NH agribank – chi nhánh tỉnh Quảng Ninh
 • LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ
 • Tăng cường công tác quản lý của chi cục thuế Thành Phố Hải Dương

MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước; là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội. Trong hệ thống các cấp Ngân sách ở nước ta, cấp ngân sách xã là cấp ngân sách cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện triển khai các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngân sách xã còn là công cụ tài chính giúp chính quyền cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiện nay, thu – chi Ngân sách nhà nước là một trong những vấn đề nhức nhối, có nhiều khoản thu – chi chưa hợp lý, gây bức xúc cho nhân dân trên cả nước, để khắc phục tình trạng này, xã Trực Đại đã có những đổi mới trong việc thực hiện công tác kế toán các khoản thu – chi ngân sách xã. Nhờ vậy, việc quản lý và cân đối Ngân sách ngày càng vững chắc, nguồn thu Ngân sách tăng lên đáp ứng nhu cầu chi đảm bảo duy trì ổn định cho hoạt động quản lý trong địa bàn xã, mang lại lợi ích không nhỏ cho việc phát triển sự nghiệp Kinh tế – Văn hóa – Xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác quản lý thu, chi Ngân sách xã vẫn còn nhiều khuyết điểm, hạn chế. Hiệu quả các nguồn chi Ngân sách còn thấp, chi đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao, gây tình trạng lãng phí; chi thường xuyên vượt dự toán. Năng lực của các cán bộ tài chính – kế toán chưa đáp ứng được hết yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý. Để quản lý chặt chẽ và tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý thu, chi Ngân sách thì việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán các thu, chi Ngân sách xã Trực Đại  là vấn đề đáng được quan tâm và chú trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán thu, chi ngân sách xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định là cấp thiết, phù hợp với thực tế; nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu, chi Ngân sách trên địa bàn xã Trực Đại.

 • Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở lý luận chung về Kế toán hành chính sự nghiệp, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá những điều đã làm được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán các khoản thu chi tại UBND xã Trực Đại trong những năm gần đây, từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện hơn công tác kế toán các khoản thu – chi ngân sách xã.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: công tác kế toán nghiệp vụ thu, chi ngân sách xã Trực Đại. Phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán các khoản thu – chi Ngân sách xã, phường;
 • Về không gian nghiên cứu: tại UBND xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định;
 • Về thời gian nghiên cứu: từ ngày 25/1/2016 đến ngày 7/5/2016;
 • Phạm vi, tài liệu nghiên cứu: Giáo trình “Quản lý tài chính xã, phường, thị trấn”; Giáo trình “Kế toán ngân sách và tài chính xã”; Các tài liệu thu thập được ở đơn vị thực tập và các tài liệu có liên quan.
 • Phương pháp nghiên cứu

Luận văn gồm tổng hòa các phương pháp:

  • Phương pháp phỏng vấn;
  • Phương pháp khảo sát;
  • Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu sau khảo sát;
  • Phương pháp nghiên cứu tài liệu;
  • Phương pháp quan sát thực tế.
  • Dựa vào những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển Kinh tế – Xã hội, về quản lý thu – chi Ngân sách xã, phường ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 • Kết cấu của luận văn:

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán các khoản thu, chi ngân sách xã. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán các khoản thu, chi ngân sách xã tại xã Trực Đại. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán các khoản thu, chi ngân sách xã tại xã Trực Đại. Với kiến thức của một sinh viên về lý luận và thực tế còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót khi nhìn nhận, đánh giá các vấn đề. Tôi rất mong muốn được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để có nhận thức đúng đắn hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Phạm Thu Huyền – giáo viên trực tiếp hướng dẫn tôi và các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán công, cùng các anh chị trong phòng tài chính – kế toán UBND xã Trực Đại đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành tốt bài luận văn này. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ

 • TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH XÃ VÀ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH XÃ
 • Tổng quan về ngân sách xã
 • Khái niệm Ngân sách xã:

Ngân sách xã là hệ thống các quan hệ kinh tế giữa Nhà nước với các chủ thể khác phát sinh trong quá trình phân phối nhằm tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền cấp xã hằng năm.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí