loading

Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Thu Thuế Gtgt Của Các Hộ Kinh Doanh Cá Thể Tại Chi Cục Thuế Quận Hoàn Kiếm

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 4

1.1 Những vấn đề cơ bản về hộ kinh doanh cá thể 4

1.1.1 Khái niệm 4

1.1.2 Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể 4

1.2  Những vấn đề cơ bản về thuế GTGT đối hộ kinh doanh cá thể 4

1.2.1 Khái niệm 4

1.2.2 Phương pháp tính thuế 4

1.2.3 Đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT 5

1.3  Những vấn đề cơ bản về quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể 6

1.3.1 Khái niệm 6

1.3.2 Nội dung quản lý thuế GTGT 6

1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng 10

1.4  Quy trình quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀN KIẾM 17

2.1. Đặc điểm KT-XH của Quận Hoàn Kiếm và cơ cấu tổ chức bộ máy của chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm 17

2.1.1. Đặc điểm KT-XH của Quận Hoàn Kiếm 17

2.1.2. Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm 17

2.1.3. Nhiệm vụ của chi cục và cơ cấu tổ chức bộ máy của chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm 19

2.2. Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm 21

2.2.1 Quản lý khai nộp thuế 21

2.2.2 Công tác thanh tra, kiểm tra thuế 25

2.2.3 Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 26

2.2.4 Quản lý nợ thuế 28

ĐVT:Đồng 28

2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm 29

2.3.1. Những thành tựu đạt được 29

2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của hạn chế 30

2.3.2.1. Những hạn chế 30

2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế 30

CHƯƠNG 3:  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀN KIẾM 31

3.1. Quan điểm quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm 31

3.2 Giải pháp quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm 31

3.2.1. Tăng cường rà soát, nắm bắt thông tin về hộ kinh doanh 31

3.2.2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế 32

3.2.3.  Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 32

3.2.4. Tăng cường các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ 33

3.2.5.Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản lý, hiện đại hóa cơ sở vật chất cho chi cục thuế 34

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể 34

3.3.1. Tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong quản lý thuế 34

3.3.2. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chức năng trên địa bàn trong phối hợp quản lý thuế 35

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Cơ cấu kinh doanh của khu vực kinh doanh cá thể trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm

Bảng 2.2. Số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Hoàn kiếm giai đoạn 2013-2015

Bảng 2.3 Số hộ theo cơ cấu ngành nghề trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2015

Bảng 2.4. Kết quả thực hiện chỉ tiêu nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2013-2015

Bảng 2.5: Bình quân doanh thu, mức thuế của khu vực Hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo ngành nghề năm 2015

Bàng 2.6: Lượt hộ kinh doanh cá thể  tạm nghỉ hàng tháng trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2013-2015

Bảng 2.7. Kết quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2013-2015

Bảng 2.8. Tình hình nợ thuế của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2013-2015

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong đó, công tác quản lý thuế GTGT trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế ở khu vực hộ kinh doanh cá thể trên cả nước nói chung và trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm nói riêng: không quản lý hết được các hộ kinh doanh(các hộ ngừng, nghỉ…), dây dưa nợ đọng thuế…

Trong thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần hạn chế thất thu, tăng thu cho NSNN.Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về thuế của các hộ kinh doanh vẫn xảy ra, ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế còn thấp. Vì vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra cho chi cục thuế Quận là phải tập trung nghiên cứu và đề ra các biện pháp nhằm tạo ra sự chuyển biến mới, có hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác của mình.

Bắt nguồn từ những lý do trên, sau một thời gian thực tập ở chi cục thuế cùng với sự hướng dẫn và chỉ bảo của thầy và các cán bộ tại chi cục thuế, em đã nghiên cứu và lựa chọn Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý thu Thuế GTGT của các hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm để nghiên cứu viết Luận văn tốt nghiệp của mình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí