loading

Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Thuế Gtgt Của Các Doanh Nghiệp Tại Chi Cục Thuế Quận Cầu Giấy

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC CÁC BẢNG v

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ  GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 3

1.1. Khái niệm, đặc điểm thuế giá trị gia tăng 3

1.2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam 4

1.2.1. Phạm vi áp dụng 4

1.2.2. Căn cứ tính thuế 6

1.2.3. Phương pháp tính thuế GTGT 6

1.2.4. Quy định về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ 10

1.2.5. Hoàn thuế giá trị gia tăng 12

1.2.6. Kê khai nộp thuế giá trị gia tăng 14

1.3. Một số vấn đề về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp 15

1.3.1. Khái niệm quản lý thuế giá trị gia tăng 15

1.3.2. Nội dung quản lý thuế GTGT 16

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT của cơ quan quản lý thuế cấp chi cục 21

1.4. Quy trình quản lý thuế GTGT hiện hành ở Việt Nam 22

CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY 25

   2.1. Đặc điểm kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy và cơ cấu tổ chức bộ máy chi cục thuế quận Cầu Giấy 25

2.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy 25

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy chi cục thuế quận Cầu Giấy 25

2.2. Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Cầu Giấy 32

2.2.1. Thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT 32

2.2.2. Quản lý khai thuế 39

2.2.3. Công tác kiểm tra thuế 54

2.2.4. Quản lý nợ và cưỡng chế thuế 60

2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Cầu Giấy 63

2.3.1. Những kết quả đạt được trong thời gian qua 63

2.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân 65

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY 69

   3.1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội Quận Cầu Giấy trong thời gian tới 69

   3.2.Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thuế 70

3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Cầu Giấy 71

3.3.1. Tăng cường công tác quản lý người nộp thuế 71

3.3.2. Hoàn thiện công tác quản lý kê khai nộp thuế GTGT và kế toán thuế 73

3.3.3. Tăng cường quản lý căn cứ tính thuế 75

3.3.4. Tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế 78

3.3.5. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế 79

3.3.6. Một số giải pháp khác 80

KẾT LUẬN 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CNTT : Công nghệ thông tin

DN : Doanh nghiệp

ĐKKD : Đăng kí kinh doanh

ĐTNT : Đối tượng nộp thuế

GTGT : Giá trị gia tăng

HTX : Hợp tác xã

KK-KTT-TH : Kê khai – Kế toán thuế – Tin học

MST : Mã số thuế

NSNN : Ngân sách Nhà nước

NNT : Người nộp thuế

TTHT : Tuyên truyền hỗ trợ

Trđ : Triệu đồng

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: TÌNH HÌNH TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NNT GIAI ĐOẠN 2013-2015 34

BẢNG 2.2: TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ CẤP MST CỦA CÁC DN GIAI ĐOẠN 2013-2015 40

BẢNG 2.3: TÌNH HÌNH NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT CỦA CÁC DN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY 42

BẢNG 2.4: KẾT QUẢ THU NỘP THUẾ GTGT CỦA CÁC DN GIAI ĐOẠN 2013-2015 47

BẢNG 2.5: TÌNH HÌNH HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 48

BẢNG 2.6: KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT TẠI CƠ QUAN THUẾ GIAI ĐOẠN 2013- 2015 55

BẢNG 2.7: TÌNH HÌNH KIỂM TRA HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT CỦA CÁC DN TẠI TRỤ SỞ NNT GIAI ĐOẠN 2013-2015 58

BẢNG 2.8: TÌNH HÌNH NỢ THUẾ GTGT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY GIAI ĐOẠN 2013- 2015 60

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Thuế GTGT đã có vai trò góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế, tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể khi nó bắt buộc các chủ thể phải sử dụng hệ thống hóa đơn chứng từ; giúp nhà nước kiểm soát được hoạt động, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa nhờ kiểm soát được hệ thống hóa đơn, chứng từ, khắc phục được nhược điểm của thuế doanh thu là trốn thuế. Qua đó, còn cung cấp cho công tác nghiên cứu, thống kê những số liệu quan trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý thuế GTGT thời gian qua ở Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định. Các hành vi gian lận, trốn thuế GTGT, lợi dụng hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt NSNN vẫn diễn ra khá phổ biến.

Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy là cơ quan nằm trong hệ thống quản lý thuế nội địa, được giao nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội. Là nơi hiện đang tập trung trụ sở của các cơ quan đầu ngành của nước ta nên số lượng doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn quận Cầu Giấy hàng năm phát sinh lớn. Bên cạnh những mặt tích cực, cũng có những mặt bất cập trong công tác quản lý thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng. Còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý như: Tình trạng trốn lậu thuế, công tác quản lý nợ thuế còn nhiều hạn chế… Do đó, việc hoàn thiện quản lý về thuế, đặc biệt đối với hoạt động công tác quản lý thuế GTGT luôn phải được coi trọng.  

Vì những điều trên, tôi chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT của các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy để làm Luận văn tốt nghiệp của mình.

  1. Mục đích nghiên cứu của đề tài

     Mục đích của Luận văn là đánh giá thực trạng công tác kiểm soát thu thuế GTGT từ các doanh nghiệp do Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy quản lý. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT – tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp do Chi cục Thuế quận Cầu Giấy trực tiếp quản lý.

Phạm vi nghiên cứu về không gian: Tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy- Thành phố Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Nghiên cứu thực trạng trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phân tích có sử dụng tiếp cận phân tích sự việc trong sự biến động hiện tượng nghiên cứu gắn với điều kiện lịch sử cụ thể.

Đồng thời, luận văn sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, phân tích hệ thống.

  1. Kết cấu luận văn:

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và tài liệu tham khảo, Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí