loading

Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nvl Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kc Thăng Long

Hoàn thiện công tác quản trị NVL tại công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long

MỤC LỤC  MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 3 1.1.  Khái niệm, phân loại và vai trò của nguyên vật liệu đối với sản xuất trong doanh nghiệp. 3 1.1.1.  Khái niệm về nguyên vật liệu 3 1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 3 1.2. Nội dung của công  tác quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 5 1.2.1.  Xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu 5 1.2.1.1. Lập kế hoạch mua NVL 5 1.2.1.3. Tiến hành mua NVL 9 1.2.2. Xây dựng và quản lý định mức tiêu dùng NVL 10 1.2.2.1. Khái niệm 10 1.2.2.2. Phương pháp xây dựng ĐMTD NVL 10 1.2.3. Tổ chức tiếp nhận NVL 12 1.2.4. Tổ chức bảo quản  NVL 12 1.2.5. Tổ chức cấp phát  NVL 14 1.2.6. tổ chức thanh quyết toán  NVL 15 1.2.7. Thu  hồi phế liệu, phế phẩm 15 1.3.  Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới công tác quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 16 1.3.1. Nhân tố chủ quan 16 1.3.2. Nhân tố khách quan 16 1.4. Phương hướng sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu trong ngành xây dựng 18 1.4.1. Những quan điểm về việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu 18 1.4.2. Một số biện pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu. 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KC THĂNG LONG 20 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long 20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 21 2.1.2.1. Chức năng 21 2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty 22

 1. 2. Thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long 28

2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại nguyên vật liệu tại công ty 28 2.2.1.1.  Đặc điểm 28 2.2.2. Tình hình quản trị nguyên vật liệu tại Công ty. 30 2.2.2.1. Xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu 30 2.2.2.1.1. Lập kế hoạch mua NVL 30 2.2.2.1.3. Tiến hành mua NVL 36 2.2.2.2. Công tác xây dựng và quản lý định mức tiêu dùng NVL 37 2.2.2.3. Công tác tổ chức tiếp nhận NVL 38 2.2.2.4. Công tác bảo quản NVL 39 2.2.2.5. Công tác cấp phát NVL 39 2.2.2.6. Công ng tác tổ chức thanh quyết toán NVL 41 2.2.2.7. Công tác thu hồi phê liệu, phế phẩm 41 2.3. Đánh giá công tác quản trị nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long 42 2.3.1. Những thành tích đã đạt được. 42 2.3.2. Những mặt còn tồn tại 44 2.4.Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long 45 Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long 47 3.1. Mục tiêu, định hướng trong công tác quản trị NVL tại công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long 47 3.1.1. Mục tiêu. 47 3.1.2. Định hướng 47 3.2.  Một số thuận lợi khó khăn của công ty 48 3.2.1. Thuận lợi 48 3.2.2. Khó khăn 49 3.3 . Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị NVL tại công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long 50 3.3.1. Về phía doanh nghiệp 50 3.3.1.1. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin 50 3.3.1.2. Hoàn thiện công tác xây dựng, tổ chức mua sắm, tiếp nhận, bảo quản và cấp phát NVL 51 3.3.1.3. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho công tác quản trị NVL 52 3.3.1.4. Thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế trong công tác quản trị NVL 53 3.3.1.6 . Thực hiện chế độ khuyến khích vật chất cho lao động trong công ty 55 3.3.2.  Về phía cơ quản quản lý nhà nước. 55 3.3.2.1. Trước mắt 55 KẾT LUẬN 57

Xem thêm:

 • Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc
 • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
 • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán

MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với xu thế hội nhập toàn cầu, hợp tác kinh tế diễn ra sâu rộng . Từ đó ngày cang có nhiều doanh nghiệp được thành lập, cạnh tranh giữa các doanh ngiệp ngày càng trở nên gay gắt nhằm giữ vững vị thế của mình đảm bảo phát triển ổn định và bền vững. Do vậy mỗi doanh nghiệp phải tìm hướng đi tốt nhất cho mình, phản ứng kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường. Các doanh nghiệp cần phải tạo ra lợi thế riêng cho mình so với các đối thủ cạnh tranh. Ngoài những lợi thế về khoa học, công nghệ, trình độ quản lý thì điều kiện cần thiết để doanh nghiệp đứng vững trên thị trường là công tác quản trị nguyên vật liệu. Việc đảm bảo NVL đúng, đủ, kịp thời giúp quá trình sản xuất diễn ra bình thường, liên tục không ảnh hưởng tới tiến độ dự án từ đó ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra sử dụng hợp lý tiết kiệm NVL không những tạo ra sản phẩm có chất lượng mà còn có giá thành thấp giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Mặt khác mục tiêu cuối cũng của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, trong sản xuất NVL là bộ phận trực tiếp tạo nên sản phẩm, chiếm 60-70% trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Do đó, nguyên vật liệu có vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm. Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần xây dựng KC Thăng Long và nhận thức được tầm quan trọng của NVL cũng như công tác quản trị NVL tôi chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị NVL tại công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long

 • Đối tượng và mục đích nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu: công tác quản trị NVL
 • Mục đích nghiên cứu: đánh giá thực trạng, tìm ra những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của những vấn đề đó. Từ đó đề ra những phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại giúp công ty hoàn thiện công tác quản trị NVL, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Phạm vị nghiên cứu
 • Phạm vi nội dung: đi sâu vào nghiên cứu quản trị NVL tại công ty Cổ phần xây dựng KC Thăng Long
 • Phạm vị thời gian: trong quá trình thực tập tại công ty, 12/2015-4/2016
 • Phạm vị không gian: công ty Cổ phần xây dựng KC Thăng Long
 • Phương pháp nghiên cứu

Luận văn s dụng tổng hợp các phương pháp phân tích thống kê số liệu, phương pháp đối chiếu so sánh, phân tích các dữ liệu, phương pháp diễn giải để xem xét và đánh giá các vấn đề đặt ra Ngoài ra còn sử dụng phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: thu thập từ các phòng ban trong công ty kết hợp với các tài liệu từ sách, báo, internet…

 • Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục…luận văn gồm 3 chương Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long   CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí