loading

Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Đặt Viễn Thông

Chương 1 . Lý luận chung về vật liệu và quản trị vật liệu trong doanh nghiệp 4

1.1. Khái niệm và vai trò của vật liệu tại doanh nghiệp 4

1.1.1. Khái niệm vật liệu 4

1.1.2. Vai trò của vật liệu 4

1.2. Khái niệm , yêu cầu và nội dung quản trị vật liệu trong doanh nghiệp 5

1.2.1. Khái niệm quản trị vật liệu 5

1.2.2. Nội dung công tác quản trị vật liệu trong doanh nghiệp 5

1.2.2.1. Xác định định mức tiêu hao vật liệu trong doanh nghiệp 5

1.2.2.2. Xác định kế hoạch cung ứng – mua sắm vật liệu cần dùng 6

1.2.2.3. Xây dựng và quản trị hệ thống kho 16

1.2.2.4. Tổ chức công tác vận chuyển vật liệu. 20

1.3. Sự cần thiết của công tác quản trị vật liệu 20

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị vật liệu trong doanh nghiệp 21

1.4.1. Số lượng các nhà cung cấp trên thị trường. 21

1.4.2. Giá cả của vật liệu trên thị trường. 21

1.4.3. Trình độ, chuyên môn của cán bộ quản lý trong doanh nghiệp. 22

1.4.4. Cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông vận tải. 22

CHƯƠNG 2 . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊVẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG 23

2.1 Khái quát về công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông. 23

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty 23

2.1.2. Lịch sử thành lập 23

2.1.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 24

2.1.4. Cơ cấu tổ chức 25

2.1. Thực trạng công tác quản trị vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông. 37

2.2.1. Đặc điểm vật liệu tại công ty 37

2.2.2. Khâu xây dựng định mức tiêu hao vật liệu tại doanh nghiệp 39

2.2.3. Khâu xây dựng kế hoạch cung ứng vật liệu 41

2.2.4. Khâu quản trị hệ thống kho. 59

2.2.5. Khâu vận chuyển vật liệu 65

2.3. Đánh giá chung về công tác tổ chức và sử dụng vật liệu tại công ty 66

2.3.1. Ưu điểm 66

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 68

2.3.2.1. Hạn chế 68

2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế: 68

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI 70

3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 70

3.1.1. Định hướng chung 70

3.1.2. Định hướng cho công tác quản trị vật liệu 71

3.2. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông. 72

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường vật liệu xây dựng xây lắp 72

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống định mức tiêu dùng vật liệu 77

3.2.3. Tăng cường quản lý và tiêu dùng vật liệu 82

LỜI KẾT LUẬN 87

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài.

Xu hướng toàn cầu hóa tạo ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, vì vậy, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải năng động, mềm dẻo, trong việc sử dụng triển khai có hiệu quả từng phương án sản xuất kinh doanh. Sử dụng hợp lí các nguồn lực hiện có như con người, máy móc, nguồn tài chính… muốn tiến hành sản xuất doanh nghiệp phải có đủ 3 yếu tố căn bản là đối tượng lao động, tư liệu lao động, sức lao động. Nếu một trong ba yếu tố đó bị thiếu thì quá trình sản xuất sẽ khó có thể tiếp diễn được. Trong 3 yếu tố đó vật liệu chính là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất tạo nên sản phẩm. Điều này cho thấy tầm quan trọng của vật liệu và càng quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông nói riêng và các doanh nghiệp hoạt động trong nghành xây dựng xây lắp nói chung đều chịu nhiều sự biến động của thị trường vật liệu, nguyên liệu trong nước chưa đảm bảo được nhu cầu thị trường, hơn nữa chất lượng vật liệu không đảm bảo dẫn đến phải nhập khẩu các vật liệu cơ bản dẫn đến làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh. Xét thấy việc  mua sắm của công ty là nguồn vật liệu trong nước mang tính đặc thù, cộng với việc giá cả vật liệu luôn biến động liên tục, gây ra sự khan hiếm trong những thời kì cao điểm do đó nó sẽ tác động lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Vậy để thực hiện tốt các mụa tiêu đề ra, Việc quản lý và cung ứng đầy đủ vật liệu cả về số lượng, chất lượng,  chủng loại là điều không thể thiếu để đảm bảo quá trình sản xuất liên tục, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu. Quản trị vật liệu có tốt thì hiệu quả hoạt động kinh doanh mới cao.  

Nhận thấy tầm quan trọng đó em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản trị vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông” để nghiên cứu và làm đề tài cho luận văn của mình.

  1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Đề tài này nghiên cứu về công tác quản trị vật liệu của công ty cổ phần Xây dựng và lắp đặt viễn thông  nhằm đánh giá thực trạng, tìm ra những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của các vấn đề đó. Từ đó đề xuất ra các phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, giúp công ty hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị vật liệu của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu được tiến hành tại công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông , đề tài tập trung vào số liệu và chính sách quản trị vật liệu tại công ty.  Phạm vi nghiên cứu:  

– Phạm vi nội dung: Chuyên đề chỉ đi sâu vào nghiên cứu quản trị vật liệu của công ty.

– Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu trong quá trình thực tập tại công ty, cụ thể từ ngày 25/01/2016  đến ngày 09/05/2016.

– Phạm vi không gian: Đề tài giới hạn việc nghiên cứu trong công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông nơi em đang thực tập.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí