loading

Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Giá Trị Thương Hiệu Tại Công Ty Thẩm Định Giá Thế Kỷ

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH 4

GIÁ TRỊ  THƯƠNG HIỆU 4

1.1. Cơ sở lý luận về thương hiệu 4

1.1.1. Khái niệm thương hiệu 4

1.1.2. Đặc điểm Thương Hiệu 6

1.1.3. Các loại thương hiệu 7

1.1.4. Các chức năng của thương hiệu 7

1.1.5. Tầm quan trọng  của thương hiệu 10

1.2. Thẩm định giá trị Thương Hiệu 11

1.2.1. Khái niệm về Thẩm Định Giá 11

1.2.3. Khái niệm Giá trị Thương Hiệu 16

1.2.4. Mục đích của việc thẩm định giá trị thương hiệu 17

1.3. Phương pháp thẩm định Giá Trị Thương Hiệu 19

1.3.1. Cơ sở thẩm định giá trị thương hiệu 19

1.3.2. Nguyên tắc thẩm định giá trị thương hiệu 20

1.3.3. Quy trình thẩm định giá trị Thương Hiệu 21

1.3.4. Phương pháp thẩm định giá trị Thương hiệu 23

1.3.4.1. Cách tiếp cận dựa vào chi phí 23

1.3.4.2. Cách tiếp cận dựa vào thị trường 25

1.3.4.3. Cách tiếp cận dựa vào thu nhập 26

1.3.5. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định giá trị thương hiệu 35

1.3.5.1. Những nhân tố khách quan 35

1.3.5.2. Những nhân tố chủ quan 35

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 39

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ 40

2.1.   Khái quát về Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ 40

2.1.1.   Lịch sử hình thành và phát triển của CENVALUE 40

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ 42

2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức công ty 42

2.1.2.2. Đội ngũ quản lý 42

2.1.2.3. Phòng ban chức năng 42

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ 43

2.1.4. Quy trình thẩm định giá trị thương hiệu ở CENVALUE 44

2.1.5. Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 – 2015 46

2.1.5.1. Tổng giá trị tài sản thẩm định qua các năm 46

2.1.5.2. Phân loại hợp đồng theo giá trị tài sản 47

2.2. Thực trạng công tác thẩm định giá trị thương hiệu tại công ty cổ phần thẩm định giá Thế Kỷ 50

2.2.1. Hành lang pháp lý đối với thương hiệu và sự hội nhập với quốc tế về thương hiệu ở Việt nam 50

2.2.2. Hành lang pháp lý đối với định giá thương hiệu ở Việt Nam 53

2.2.3. Thực trạng công tác thẩm định giá trị thương hiệu tại Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ 59

2.2.3.1. Các cơ sở pháp lý của hoạt động thẩm định giá trị  thương hiệu tại Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ 59

2.2.3.2. Quy trình thẩm định giá BĐS tại Công ty Cổ phần  Thẩm định giá Thế Kỷ 60

2.2.4. Ví dụ thực tế việc ứng dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá trị thương hiệu tại Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ 62

2.2.4.1. Khái quát chung về dự án 62

2.2.4.2. Thẩm định giá trị thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG theo phương pháp tài sản. 65

2.2.4. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định giá trị Thương Hiệu 76

2.2.4.1. Kết quả đạt được 76

2.2.4.3. Hạn chế 77

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 81

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ TRONG THỜI GIAN 5 NĂM ( 2015- 2020) 82

3.1. Phương hướng, mục tiêu của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ 82

3.2. Giải pháp  hoàn thiện công tác thẩm định giá trị Thương Hiệu tại Công ty CENVALUE trong thời gian 5 năm  (2015 – 2020) 86

3.2.1. Đề xuất  một số giải pháp chung hoàn thiện công tác định giá 86

3.2.1.1. Nhóm giải pháp về công tác tổ chức và quy trình thẩm định 86

3.2.1.2. Nhóm giải pháp để hoàn thiện kỹ thuật phân tích thẩm định giá trị thương hiệu 87

3.2.1.3. Nhóm giải pháp về thông tin thẩm định 89

3.2.1.5. Nhóm giải pháp đối với Cán bộ thẩm định giá trị thương hiệu 91

3.2.1.6. Đầu tư nhiều hơn cho công tác thẩm định 92

3.2.2. Đề xuất giải pháp cụ thể 92

3.2.2.1. Phương pháp chi phí lịch sử 92

3.2.2.2. Phương pháp chiết khấu dòng tiền 94

3.3. Một số  kiến nghị 97

3.3.1. Đối với công ty 97

3.3.2. ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 98

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 100

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CENVALUE Công ty cổ phần thẩm định giá Thế Kỷ
TĐV Thẩm định viên
TCTD Tổ chức tín dụng
CBTĐ Cán bộ thẩm định
TDGVN Thẩm định giá Việt Nam
BĐS Bất động sản
BTC Bộ Tài Chính
Nghị định
TT Thông tư
Quyết định

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1. Tổng giá trị tài sản từ năm 2011 – 2015 46

Biểu đồ 2.2.  Phân loại hợp đồng năm 2011 47

Biểu đồ 2.3. Phân loại hợp đồng năm 2012 48

Biểu đồ 2.4. Phân loại hợp đồng năm 2013 48

Biểu đồ 2.5. Phân loại hợp đồng năm 2014 49

Biểu đồ 2.6. Phân loại hợp đồng năm 2015 49

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, việc xây dựng phát triển thương hiệu ở các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Tình hình kinh tế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủ và quan tâm nhiều hơn đến vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu. Đã có nhiều hội thảo, diễn đàn và phương tiện thông tin đại chúng nhắc đến vấn đề thương hiệu và xây dựng, phát triển thương hiệu. Trong khi đó, thuật ngữ thương hiệu vẫn có nhiều cách giải thích và cách hiểu khác nhau, chưa thống nhất và trong văn bản pháp luật Việt Nam không tìm thấy thuật ngữ thương hiệu. Tại Việt Nam, vấn đề pháp lý về bảo hộ thương hiệu nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, việc bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất lúng túng và chưa có sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý, thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh vấn đề về thương hiệu, doanh nghiệp Việt Nam còn bỏ qua việc định giá thương hiệu, là một trong những công cụ quản lý thương hiệu.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí