loading

Hoàn Thiện Công Tác Tiền Lương Và Các Khoản Trích Lập Theo Lương Tại Ủy Ban Dân Tộc

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 5

1.1 Đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp : 5

1.1.1. Khái quát chung về đơn vị hành chính sự nghiệp 5

1.1.2 Những vấn đề cơ bản về tiền lương 6

1.1.2.1 Khái niệm và bản chất của tiền lương 6

1.1.3 Những vấn đề cơ bản   về các khoản trích theo lương 9

1.2 Nội dung về hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương 11

1.2.1 Chng t kế toán s d ng 12

1.2.2 Tài khoản k  ế toán sử dụng 12

1.2.3 Sổ kế toán sử dụng của kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương 14

1.2.4 Trì  nh tự hạch toán của kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ HÀ NỘI 16

2.2 Kh ái quát đặc điểm chung về Ủy Ban Dân Tộc 16

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 16

2.1.3 Khái quát đặc điểm chung về phòng kế toán ở Ủy Ban Dân Tộc 20

2.1.4 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương ở Ủy Ban Dân Tộc 30

2.2 Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Ủy Ban Dân Tộc 60

2.2.1. Ưu điểm 60

2.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân 62

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG TẠI ỦY BAN DÂN TỘC. 64

  1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các 64

khoản trích theo lương 64

  1. Định hướng phát triển 71

2.1 Định hướng chung 71

2.2. Định hướng đối với công tác tiền lương và tiền công lao động 73

  1. Các giải pháp cụ thể 73

3.2 Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn bình xét, đánh giá CBNV 73

3.3 Đa dạng hoá các hình thức tiền thưởng 74

3.4 Tổ chức tốt công tác tính lương và trả lương hàng tháng 74

3.5 Hoàn thiện trả lương làm thêm giờ. 75

3.6  Các giải pháp khác. 75

3.6.1. Tổ chức tốt công tác chỉ đạo. 75

3.6.2 Đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho nhân viên 76

3.6.3  Tăng cường kỷ luật lao động. 77

3.6.4 Tổ chức tốt điều kiện làm việc. 77

LỜI MỞ ĐẦU

Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải có một chế độ tiền lương và các khoản trích lập theo lương phù hợp bởi đó là động lực mạnh mẽ nhất đối với người lao động. Nó có tác dụng thúc đẩy, khuyến khích khả năng, sự nỗ lực, óc sáng tạo. Nó là thước đo giá trị của thành quả lao động. Nó đóng vai trò then chốt trong việc kích thích sản xuất, tăng năng suất lao động.

Công tác tiền lương và các khoản trích lập theo lương lao động giúp cho việc quản lý, khả năng sản xuất kinh doanh và giải quyết được các mối quan hệ giữa người lao động và chủ doanh nghiệp. Vì vậy công tác tiền lương và các khoản trích lập theo lương được coi là rất quan trọng trong kế hoạch của doanh nghiệp, và doanh nghiệp luôn phải quan tâm đến vấn đề này để có những biện pháp hoàn thiện một cách hoàn chỉnh.

Xuất phát từ những nhận thức trên em đã mạnh dạn chọn đề tài Hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích lập theo lương tại Ủy Ban Dân Tộc

Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu về công tác trả lương và các khoản trích lập theo lương tại Ủy Ban Dân Tộc

Phạm vi nghiên cứu:

Không gian: Ủy Ban Dân Tộc

Thời gian: Số liệu được sử dụng lấy từ giai đoạn 2013-2015 và giải pháp trong những năm tiếp theo

Mục đích nghiên cứu: Vận dụng lý thuyết cùng những gì quan sát và thu thập được trong quá trình thực tập để đưa ra các kiến nghị đề xuất về công tác tiền lương và tiền công lao động tại Ủy Ban Dân tộc

Phương pháp nghiên cứu:

-Phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với khảo sát thực tế

-Phương pháp thu thập thông tin

-Phuơng pháp toán học thống kê

-Phương pháp so sánh

Kết cấu của bài viết: Ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm các chương :

Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương và các khoản trích theo lương Ủy Ban Dân Tộc

Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Ủy Ban Dân Tộc

Với thời gian thực tập ngắn cùng hạn chế về nguồn tư liệu nên bài viết chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, khuyết điểm. Em kính mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của thầy giáo về chuyên đề này.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn hiệu quả, nhiệt tình của thầy giáo Tiến sỹ. Ngô Thanh Hoàng, em xin cảm ơn sự giúp đỡ chỉ bảo của các cán bộ tại Ủy Ban Dân tộc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em hoàn thành chuyên đề này.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  • Đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp :

  • Khái quát chung về đơn vị hành chính sự nghiệp

    Đơn vị hành chính – sự nghiệp là đơn vị do Nhà nước quyết định thành lập  nhằm thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản lý nhà nước về một hoạt động nào đó, hoạt động bằng nguồn kinh phí nhà nước cấp, cấp trên cấp hoặc bằng các nguồn khác nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao trong từng giai đoạn nhất định.

Đơn vị hành chính sự nghiệp có thể phân loại như sau:

* Theo tính chất, các đơn vị HCSN bao gồm:

   – Các đơn vị hành chính thuần túy: đó là các cơ quan công quyền trong bộ máy hành chính nhà nước (các đơn vị quản lý hành chính nhà nước).

   – Các đơn vị sự nghiệp: sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp nghiên cứu khoa học,…

   – Các tổ chức đoàn thể, xã hội, nghề nghiệp, tổ chức quần chúng,…

* Theo phân cấp quả lý tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp được tổ chức theo hệ thống dọc tương ứng với từng cấp ngân sách nhằm phù hợp với công tác chấp hành ngân sách cấp đó. Cụ thể đơn vị HCSN chia thành ba cấp:

+ Đơn vị sự toán cấp I: là cơ quan chủ quản các ngành hành chính sự nghiệp trực thuộc TW và địa phương như các Bộ, tổng cục, Sở, ban,…

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí