loading

Hoàn Thiện Ế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Thép Bắc Hà

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN  CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 4

1.1. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong DN thương mại. 4

1.1.1. Bản chất, ý nghĩa của bán hàng, xác định kết quả kinh doanh 4

1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp thương mại ảnh hưởng đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5

1.1.3. Yêu cầu quản lý đối với kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng 5

1.2. Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 7

1.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán trong doanh nghiệp thương mại. 7

1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC HÀ 27

2.1 Đặc điểm chung về công ty cổ phần thép Bắc Hà 27

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 27

2.1.2.Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty 28

2.1.3 Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty 28

2.2.Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thép Bắc Hà 29

2.2.1. Thực trạng kế toán tại đơn vị 29

2.2.2. Thực trạng trình bày thông tin kế toán trên máy 112

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC HÀ 121

3.1 Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thép Bắc Hà 121

3.1.1 Những ưu điểm trong công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp 121

3.1.2 Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 121

3.2 Yêu cầu hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép Bắc Hà. 122

3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép Bắc Hà. 123

DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt Viết đầy đủ
BC Báo cáo
BCTC Báo cáo tài chính
BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
BN Báo nợ
BPBTL&BHXH Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
BTKH Bảng tính khấu hao
GTGT Giá trị gia tăng
GVHB Giá vốn hàng bán
KKĐK Kiểm kê định kỳ
KKTX Kê khai thường xuyên
KPCĐ Kinh phí công đoàn
PC Phiếu chi
NVK Nghiệp vụ khác
PN Phiếu nhập
PT Phiếu thu
PX Phiếu xuất
SXKD Sản xuất kinh doanh
TK Tài khoản
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ Tài sản cố định
VND Việt nam đồng

Tính cấp thiết của đề tài

Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.

Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở để tồn tại và  phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Hơn bao giờ hết, hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng đang là vấn đề thường xuyên đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp. Muốn thực hiện hoạt động bán hàng có hiệu quả, đem lại doanh thu ngày càng cao cho doanh nghiệp thì vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng phải đặt lên hàng đầu.

Bởi lẽ nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là phản ánh chính xác, kịp thời và đầy đủ những thông tin về doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí, các khoản thực hiện nghĩa vụ với nhà nước…. và xác định kết quả cung cấp số liệu báo cáo các chỉ tiêu phân tích, để từ đó tư vấn cho ban lãnh đạo lựa chọn được phương án kinh doanh hiệu quả nhất.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí