loading

Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Chi Nhánh Ngọc Lặc Thanh Hóa

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Để phát huy được nội lực, khuyến khích tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, các quốc gia rất cần xây dựng một hệ thống ngân hàng hoạt động có hiệu quả cao, đặc biệt đối với một đất nước đang trong tiến trình đổi mới và phát triển hướng tới xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kì quá độ như tại Việt Nam.

Nếu như hệ thống ngân hàng được ví như huyết mạch của nền kinh tế thì cơ chế kiểm soát được ví như hệ thống thần kinh trung ương của một ngân hàng thương mại. Kinh doanh ngân hàng là loại hình kinh doanh có rất nhiều rủi ro, dễ xảy ra gian lận và sai sót. Sự phá sản của một ngân hàng có thể gây nên sự đổ vỡ dây chuyền trong hệ thống tài chính – ngân hàng, ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Để ngăn ngừa những tổn thất và các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngoài các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, trước hết bản thân ngân hàng thương mại phải có những biện pháp hữu hiệu. Mà biện pháp quan trọng nhất là phải thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ một cách đầy đủ và có hiệu quả.

Thực tế, hoạt động kiểm soát nội bộ ở các Ngân hàng thương mại mới được đề cập và áp dụng những năm gần đây nên phần lớn còn thiếu kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn, một trong những nguyên nhân chủ yếu là sự thất bại của ban lãnh đạo các ngân hàng trong việc thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh, thường xuyên, hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn thiện ở các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Agribank Ngọc Lặc nói riêng là việc rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đó là lý do em thực hiện đề tài Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ngọc Lặc Thanh Hóa


  1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

– Tổng hợp, hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại.

– Tìm hiểu và làm rõ thực trạng về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank Ngọc Lặc.

Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ Agribank Ngọc Lặc.

– Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank Ngọc Lặc.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng.

– Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank Ngọc Lặc.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Một số phương pháp mà em đã sử dụng để thực hiện đề tài như phương pháp luận chung và phương pháp cụ thể như :

 – Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Mục đích của phương pháp này là để có được những kiến thức căn bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nói chung, trong ngân hàng nói riêng.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã tiếp cận và tham khảo những nguồn tài liệu có độ tin cậy cao liên quan đến nội dung đề như sách báo về ngân hàng, kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, em đã nghiên cứu về những quy định, những văn bản pháp luật có liên quan do Bộ Tài chính, NHNN Việt Nam và Agribank ban hành….

– Phương pháp quan sát

Thực hiện phương pháp này nhằm thấy rõ các bước công việc cụ thể hằng ngày của các cán bộ, nhân viên NHNo&PTNT chi nhánh  Ngọc Lặc

– Phương pháp phỏng vấn trực tiếp

Trong thời gian thực tập em đã tiến hành phỏng vấn cán bộ tín dụng từ đó giúp em giải đáp những thắc mắc trong quá trình nghiên cứu tài liệu, hiểu rõ hơn nội dung, ý nghĩa của các bước công việc mà em đã quan sát được.

– Phương pháp xử lý, phân tích số liệu

Với những số liệu được đơn vị cung cấp, em đã tiến hành xử lý, dựa trên những kiến thức và hiểu biết của bản thân để thực hiện việc so sánh, đối chiếu số liệu giữa các năm, sự tăng giảm các chỉ tiêu qua các kỳ phân tích.

  1. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận và các phụ lục, nội dung chính của đề tài bao gồm ba chương:

  • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại
  • Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Ngọc Lặc Thanh Hóa
  • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Ngọc Lặc Thanh Hóa.

Chương 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

1.1.1. Các khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ

– Văn bản hướng dẫn kiểm toán quốc tế số 6 được Hội đồng Liên hiệp các nhà kế toán Malaysia (MACPA) và Viện kế toán Malaysia (MIA) đưa ra như sau : “Hệ thống kiểm soát nội bộ là cơ cấu tổ chức cộng với những biện pháp, thủ tục do Ban quản trị của một tổ chức thực thể chấp nhận, nhằm hỗ trợ thực thi mục tiêu của Ban quản trị đảm bảo tăng khả năng thực tiễn tiến hành kinh doanh trong trật tự và có hiệu quả bao gồm: tuyệt đối tuân theo đường lối của Ban quản trị, bảo vệ tài sản, ngăn chặn và phát hiện gian lận, sai lầm, đảm bảo tính chính xác, toàn hiện số liệu hạch toán, xử lý kịp thời và đáng tin cậy số liệu thông tin tài chính

Đến nay, định nghĩa được chấp nhận khá rộng rãi là định nghĩa của COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission – Hoa Kỳ) được đưa ra vào năm 1992, tạo nên một khởi đầu và tiếng nói chung cho các doanh nghiệp, tổ chức và nó đã trở thành chuẩn mực được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, theo COSO:

KSNB là một quy trình chịu ảnh hưởng bởi hội đồng quản trị,các nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị chi phối, nó được thiết kế để cung cấp mọi sự bảo đảm hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu dưới đây:

– Tính đáng tin cậy của báo cáo tài chính

– Sự tuân thủ các luật lệ và quy định hiện hành

– Hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động

COSO đã định nghĩa KSNB không chỉ là một thủ tục mà là một tiến trình. Một tiến trình là một loạt hành động hoặc tác vụ dẫn đến một kết quả đặc biệt thường là được mong muốn. Quan điểm một tiến trình đối với KSNB là quan trọng trong việc hiểu biết về KSNB và các tiến trình kinh doanh trong các tổ chức tiên tiến.

  • Theo chuẩn mực kiểm toán số 315

– Kiểm soát nội bộ: Là quy trình do Ban quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân kháctrong đơn vị thiết kế, thực hiện và duy trì để tạo ra sự đảm bảo hợp lý về khả năngđạt được mục tiêu của đơn vị trong việc đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính,đảm bảo hiệu quả, hiệu suất hoạt động, tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan.    

Theo điều 2, chương 1 “Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng” do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 01/08/2006 và thông tư 44/2011/TT-NHNN ban hành ngày 29/12/2011 thì: “ Hệ thống kiểm tra, KSNB là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng được thiết lập trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và được tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro và đạt được các mục tiêu mà tổ chức tín dụng đã đặt ra.”

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí