loading

Hoàn Thiện Hoạch Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty Cổ Phần Viglacera Thăng Long

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

DANH MỤC SƠ ĐỒ iii

MỞ ĐẦU 1

Chương 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP 2

1.1. Những vấn đề chung về tài sản cố định hữu hình 2

1.1.1. Khái nhiệm về tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) 2

1.1.2. Đặc điểm của tài sản cố định  hữu hình. 2

1.1.3. Phân loại tài sản cố định hữu hình . 3

1.2. Nhiệm vụ chủ yếu của kế toán TSCĐHH. 5

1.3. Đánh giá tài sản cố định hữu hình. 5

1.3.1. Nguyên giá TSCĐHH 6

1.3.2. Gía trị hao mòn TSCĐHH. 8

1.3.3. Xác định giá trị còn lại của TSCĐHH. 8

1.4. KẾ TOÁN TSCĐHH TRONG DOANH NGHIỆP. 9

1.4.1. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐHH. 9

1.4.2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ. 10

1.5. Kế toán khấu hao TSCĐHH. 21

1.5.1. Khái niện về khấu hao TSCĐHH. 21

1.5.2. Các phương pháp khấu hao. 21

1.5.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 24

1.6. Kế toán sửa chữa TSCĐHH. 25

1.6.1. Kế toán sửa chữa thương xuyên TSCĐHH. 26

1.6.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐHH. 26

1.7. Công tác kế toán kiểm kê đánh giá lại TSCĐHH. 26

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG 27

2.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 27

2.1.1. quá trình hình thành và phá triển công ty cổ phần Viglacera thăng long. 27

2.1.2.  Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ. 28

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Vigalacera thăng long. 30

2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty Vigalacera thăng long. 32

2.2.  THỨC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG. 35

2.2.1. Đặc điểm và phân loại TSCĐHH tại công ty. 35

2.2.2. Đánh giá TSCĐHH. 36

2.2.3. Công tác kế toán TSCĐHH ở công ty Viglacera thăng long. 37

2.2.4. Kế toán tăng, giảm TSCĐHH tại công ty cổ phần Viglacera thăng long. 38

HỢP ĐỒNG KINH TẾ SỐ 35/HĐKT 40

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 2 46

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ 49

2.2.5. Kế toán khấu haoTSCĐHH. 52

2.2.6. Kế toán sửa chữa TSCĐHH. 55

2.2.7. Công tác kiêm tra và đánh giá lại TSCĐHH 55

CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG 56

3.1. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐHH CỦA CÔNG TY VIGLACERA THĂNG LONG. 56

3.1.1. Ưu điểm 56

3.1.2. Nhước điểm. 57

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC        KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG. 58

KẾT LUẬN 61

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1 Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐHH HỮU HÌNH DO MUA SẮM

Sơ đồ 2Sơ đồ hác toán tăng TSCĐ hữu hình do nhận cấp phát, góp vốn liên doanh.

Sơ đồ 3Sơ đồ hạch toán đánh giá tăng TSCĐ hữu hình do được biếu  tặng , viện trợ

Sơ đồ 4SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN ĐÁNH GIÁ TĂNG TSCĐ HỮU HÌNH

Sơ đồ 5SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TĂNG TSCĐ HỮU HÌNH DO XDCB HOÀN THÀNH BÀN GIAO

Sơ đồ 6 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TĂNG  TSCĐ HỮU HÌNH DO NHẬN LẠI VỐN GÓP LIÊN DOANH TRƯỚC ĐÂY

Sơ đồ 7 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TĂNG DO TỰ CHẾ

Sơ đồ 8SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TĂNG TSCĐ HỮU HÌNH DO MUA SẮM TRẢ CHẬM TRẢ GÓP

Sơ đồ 9 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN MUA TSCĐ HỮU HÌNH DƯỚI HÌNH THỨC TRAO ĐỔI KHÔNG TƯƠNG TỰ

Sơ đồ 10 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN MUA TSCĐ HỮU HÌNH DƯỚI HÌNH THỨC TRAO ĐỔI TƯƠNG TỰ

Sơ đồ 11:SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN MUA TSCĐHH LÀ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐƯA VÀO SAWUR DỤNG NGAY CHO SXKD

MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế hiện nay, cùng với sự phát triển của nền sản suất xã hội và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật là sự thăng tiến vượt bậc về chất lượng cũng như số lượng của các doanh nghiệp. Điều kiện để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển đó là phải có nguồn lực cần thiết như sức lao động , đối tượng lao động , tư liệu lao đọng và vốn , trong đó tài sản cố định là tư liệu lao động chủ yếu tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

việc không ngừng đầu tư , đổi mới trang thiết bị sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh , mở rộng được thì trường tiêu thụ . Song song với việc đầu tư mới trang thiết bị là công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Tổ chức tốt công tác kế toán tài sản cố định có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và sử dụng tài sản cố định góp phần phát triển sản xuất , hạ giá thành sản phẩm ,thu hồi nhanh tróng vốn đầu tứ để mở rộng sản xuất , đổi mới tài sản cố định .

Em đã đi sâu nghiên cứu đề tài : ”Hoàn thiện hoạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần Viglacera Thăng Long ’’.

Nội dung luận văn gồm 3 chương .

Chương 1   : Lý luận chung về kế toán TSCĐHH.

Chương 2  : Thực trạng về công tác kế toán TSCĐHH tại công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH tại công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí