loading

Hoàn Thiện Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Bắc Nam Việt

MỤC LỤC

MỤC LỤC ………………………………………………………………….i

Danh mục bảng biểu iv

LỜI CAM ĐOAN 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 5

1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất 5

1.1.1. Bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5

1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7

1.2 Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất 8

1.2.1. Các phương thức bán hàng 8

1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp sản xuất 9

1.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng 13

1.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19

1.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng 22

1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 22

1.3.2. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  – Nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp. 28

1.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 29

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẮC NAM VIỆT 40

2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty 40

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty 40

2.1.2. Đặc điểm bán hàng tại Công ty 43

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại Công ty 45

2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Bắc Nam Việt 49

2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Bắc Nam việt 57

2.2.1. Đặc điểm của hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Bắc Nam Việt 57

2.2.2. Thủ tục bán hàng và chứng từ sử dụng 59

2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty 66

2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán 68

2.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng tại Công ty 69

2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng 70

2.2.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 77

2.2.8. Kế chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 84

2.2.9. Kế toán xác định kết quả bán hàng 84

2.2.10.2. Nhược điểm 91

2.2.11. Đánh giá về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 92

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẮC NAM VIỆT 95

3.1. Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Bắc Nam Việt 95

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Bắc Nam Việt 96

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 96

3.2.2. Các ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển bắc Nam Việt 97

KẾT LUẬN: 106

Danh mục bảng biểu

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu phản ánh quy mô công ty giai đoạn 2013 – 2015.

Danh mục sơ đồ

Sơ đồ 1: Kế toán giá vốn hàng bán

Sơ đồ 2: Kế toán giá vốn hàng bán

Sơ đồ 3: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Sơ đồ 4:Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Sơ đồ 5: Kế toán doanh thu bán hàng đại lý Theo phương thức bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng (đối với bên giao đại lý)

Sơ đồ 6: Kế toán doanh thu bán hàng trả chậm, trả góp.

Sơ đồ 7: Kế toán chiết khấu thương mại

Sơ đồ 8: Kế toán hàng bán bị trả lại

Sơ đồ 10: Kế toán thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp

Sơ đồ 12: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Sơ đồ 11: Kế toán chi phí bán hàng

Sơ đồ 13: Kế toán chi phí thuế doanh nghiệp

Sơ đồ 14: Kế toán xác định kết quả bán hàng

Sơ đồ 15: Hình thức kế toán Nhật ký chung

Sơ đồ 16:  Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái

Sơ đồ 17: Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

Sơ đồ 18: Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ

Sơ đồ 20: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Sơ đồ 21: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.

Sơ đồ 22: Hình thức kế toán Nhật ký chung

Sơ đồ 23: Quy trình xử lý số liệu của phần mềm CNS Accounting mà công ty sử dụng có thể mô tả như sau         

LỜI CAM ĐOAN

  Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp viết về đề tài “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Bắc Nam việtlà công trình nghiên cứu của riêng em, dưới hướng dẫn của TS. Nguyễn Thu Hoài. Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong hoạt động kinh doanh, ngoài việc mua sắm các yếu tố đầu vào, tiến hành sản xuất hoặc thu mua tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành bán hàng, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, để thu tiền về và tạo ra doanh thu của mình. Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp sản xuất.

Nó đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, là điều kiện tồn tại và phát triển của xã hội. Sản phẩm được tiêu thụ tức là đã được người tiêu dùng chấp nhận. Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện chất lượng sản phẩm, uy tín của doanh nghiệp. Nói cách khác, qua quá trình bán sản phẩm mà chứng tỏ được năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Vì rằng, sức tiêu thụ sản phẩm phản ánh khá đầy đủ điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Do đó bán hàng trở thành căn cứ quan trọng để doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch mua vào các loại nguyên vật liệu, hàng hóa… sao cho hợp lý về thời gian, số lượng, chất lượng, tìm cách phát huy được thế mạnh và hạn chế được điểm yếu của doanh nghiệp mình.

Có bán được hàng thì doanh nghiệp mới lập kế hoạch mua vào – dự trữ cho kỳ kinh doanh tới, mới có thu nhập để bù đắp cho kỳ kinh doanh và có tích luỹ để tiếp tục quá trình kinh doanh. Có bán được hàng doanh nghiệp mới có thể tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn… Sau quá trình bán hàng công ty không những thu hồi được tổng chi phí có liên quan đến việc chế tạo và bán sản phẩm, mà còn thể hiện giá trị lao động thặng dư, đây là nguồn quan trọng nhằm tích luỹ vào Ngân sách nhà nước, ngân sách của doanh nghiệp. Từ đó mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên. Đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững và phát triển trên thị trường.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí