loading

Hoàn Thiện Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sách – Thiết Bị Trường Học Điện Biên

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ. Trong nền kinh tế ấy, các doanh nghiệp cần nỗ lực hết mình, cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển. Do đó bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải trang bị cho mình những ưu thế riêng như chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá cả, tính hiện tại…Những ưu thế đó sẽ là vũ khí cạnh tranh hiệu quả nhất của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.

Trong nền kinh tế cạnh tranh, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về sản phẩm với những mẫu mã, mặt hàng mới mà họ còn phải cạnh tranh với nhau cả về giá bán sản phẩm.Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục được tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất , từ đó giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên – TS.Nguyễn Tuấn Anh, với những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập, cùng sự giúp đỡ của các anh chị kế toán tại cơ sở thực tập và xuất phát từ thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Điện Biên, em đã quyết định chọn đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Điện Biên”.

Nội dung đề tài gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên

Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên

Trong quá trình thực tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp, mặc dù rất cố gắng và được sự hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn, sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán tại Công ty, song với thời gian tiếp xúc thực tế không nhiều, trình độ còn hạn chế, chuyên đề không tránh khỏi những sai sót nhất định. Em kính mong được sự góp ý, chỉ bảo của thầy cô để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thực tế hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 7

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 7

1.1 Sự cấp thiết của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 7

1.2 Kế toán doanh thu bán hàng 8

1.2.1 Khái niệm 8

1.2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 9

1.2.3 Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 9

1.2.4 Xác định doanh thu bán hàng 9

1.2.5 Nội dung kế toán doanh thu bán hàng 11

1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 12

1.3.1 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu 13

1.3.2 Nội dung kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 13

1.4 Giá vốn hàng bán 14

1.4.1 Khái niệm 14

1.4.2 Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán 14

1.4.3 Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho 14

1.4.4 Nội dung kế toán giá vốn hàng bán 16

1.5 Kế toán chi phí bán hàng 16

1.5.1 Khái niệm chi phí bán hàng 16

1.5.2 Nội dung kế toán chi phí bán hàng 17

1.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 17

1.6.1 Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp 17

1.6.2 Nội dung kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 18

1.6.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng 18

1.7 Kế toán chi phí và doanh thu tài chính 19

1.8 Kế toán chi phí và thu nhập khác 19

1.9 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 19

1.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 19

1.10.1 Khái niệm kết quả kinh doanh 19

1.10.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng 20

1.10.3 Trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh 20

1.11 Trình bày các chỉ tiêu kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính 20

1.12 Kế toán trên máy các chỉ tiêu liên quan đến bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 23

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 23

CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐIỆN BIÊN 23

2.1 Tổng quan về công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên 23

2.1.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên 23

2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên 23

2.1.3 Mô hình tổ chức quản lý của công ty 24

2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán 25

2.1.5 Các chính sách kế toán đang được áp dụng tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên 26

2.1.6 Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên 28

2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên 33

2.2.1 Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng 33

2.2.1.1 Chứng từ sử dụng 33

2.2.2 Thực trạng kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 38

2.2.3 Thực trạng kế toán giá vốn hàng bán 39

2.2.4 Thực trạng kế toán chi phí bán hàng 42

2.2.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng 42

2.2.6 Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh 42

2.3 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên 44

2.3.1 Ưu điểm 44

2.3.2 Nhược điểm 46

KẾT LUẬN: 48

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 49

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐIỆN BIÊN 49

3.1 Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện 49

3.2 Giải pháp hoàn thiện 50

3.2.1 Về công tác quản lý bán hàng 50

3.2.2 Về tổ chức bộ máy kế toán 50

3.2.3 Về hệ thống sổ sách, chứng từ và tài khoản kế toán áp dụng 51

3.2.4 Về công tác ghi chép kế toán tại Công ty 52

3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp 53

KẾT LUẬN 56

CHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1 Sự cấp thiết của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Bán hàng là giai đoạn cuối cùng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp, là việc chuyển đổi quyền sở hữu hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng để thu được tiền hoặc được quyền thu tiền hay hàng hóa khác và hình thành doanh thu bán hàng. Quá trình bán hàng là một trong những khâu quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý nghĩa hết sức to lớn với mọi loại doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi thực hiện tốt công tác bán hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, đầu tư phát triển tiếp, nâng cao đời sống của người lao động.

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, được biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh thông thường và kết quả hoạt động khác. Việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, từ đó có những hướng đi phù hợp trong tương lai. Đồng thời, là căn cứ quan trọng để Nhà nước đánh giá khả năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó xây dựng và kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của doanh nghiệp. Xác định kết quả kinh doanh giúp thúc đẩy sử dụng nguồn nhân lực và phân bổ các nguồn lực có hiệu quả đối với toán bộ nền kinh tế quốc dân nói chung và đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí