loading

Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí, Doanh Thu, Thu Nhập Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Vận Tải Kas Hà Nội.

Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội.

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 5 1.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 5 1.1.1. Bản chất, ý nghĩa của chi phí ,doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh 5 1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 8 1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh. 10 1.1.3. 1. Vai trò của kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh. 10 1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 10 1.2. Nội dung kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 11 1.2.1. Phân loại các hoạt động trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 11 1.2.2. Kế toán chi phí trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 12 1.2.2.1. Kế toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 12 1.2.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 21 1.2.2.3. Kế toán  chi phí hoạt động khác 23 1.2.3. Kế toán doanh thu và thu nhập trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 25 1.2.3.1. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 25 1.2.3.3. Kế toán thu nhập khác 32 1.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 34 1.2.4.1. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 34 1.2.4.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 35 1.2.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác 36 1.2.4.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trước thuế TNDN 37 1.2.4.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh sau thuế TNDN 38 1.2.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh 40 1.2.5.1. Hình thức Nhật ký chung 40 1.2.5.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KAS HÀ NỘI 48 2.1. Đặc điểm chung về Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội 48 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 48 2.1.2. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của Công ty 49 2.1.5. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán của Công ty 63 2.1.5.1. Đặc điểm về bộ máy kế toán 63 2.1.5.2. Đặc điểm về hình thức kế toán và phần mềm kế toán của Công ty 65 2.1.5.3. Các chính sách và phương pháp kế toán cơ bản của Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội 75 2.2. Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội 76 2.2.1. Thực trạng phân loại các hoạt động tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội 76 2.2.2. Thực trạng kế toán chi phí tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội 77 2.2.2.1. Thực trạng kế toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty 77 2.2.2.1.1. Kế toán Giá vốn hàng bán 77 2.2.2.2. Thực trạng kế toán chi phí hoạt động tài chính 106 2.2.2.3. Thực trạng kế toán chi phí hoạt động khác 111 2.2.3. Thực trạng kế toán doanh thu và thu nhập khác tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội 111 2.2.3.1. Thực trang kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty 111 2.2.3.2. Thực trạng kế toán doanh thu tài chính 128 2.2.3.3. Thực trạng kế toán thu nhập khác 139 2.2.4. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội 145 2.2.4.1. Thực trạng kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 145 2.2.4.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả hoạt động khác 162 2.2.4.4. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh trước thuế thu nhập doanh nghiệp 170 2.2.4.5. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh sau thuế TNDN 171 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KAS HÀ NỘI 178 3.1  Nhận xét chung về kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội 178 3.1.1 Những ưu điểm. 178 3.1.2   Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 182 3.2  Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội 183 3.3  Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội. 185 KẾT LUẬN 188

Xem thêm:

 • LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD
 • Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng Thăng Long
 • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn băn khoăn lo lắng là: “ Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh thu có trang trải được toàn bộ chi phí bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận? ”. Nhất là trong bối cảnh chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam, nổi bật với chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước  đã không ngừng kích thích các doanh nghiệp vươn lên. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có cách nhìn mới, phương thức sản xuất kinh doanh linh hoạt, cách quản lý phù hợp, kịp thời để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời đứng vững được trên thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.Để làm được điều này , các doanh nghiệp phải xác định đúng hướng đầu tư, quy mô sản xuất, nhu cầu và khả năng của mình về điều kiện sản xuất kinh doanh để đưa ra quyết định đúng đắn. Với  mục tiêu chung là tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp luôn đặt tiêu chí hiệu quả sản xuất kinh doanh lên hàng đầu.Ngoài việc đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán cũng là một yêu cầu thiết yếu.Đặc biệt, thông tin về kết quả kinh doanh và cung cấp dịch vụ chiếm vai trò quan trọng  trong thông tin kế toán, những thông tin này luôn được doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm.Việc  thực hiện hệ thống kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận kế toán về chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong việc đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “  Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội”

 1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu: Kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh.
 • Mục đích nghiên cứu:

Qua việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội giúp chúng ta thấy được hiệu quả hoạt động của Công ty, cũng như trình tự hạch trong hạch toán các phần hành kế toán mà cụ thể là kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh.Từ đó, đưa ra nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh, với những gì thực tế thấy được kết hợp với những kiến thức đã học để rút ra sự khác nhau cơ bản giữa thực tế và lý thuyết.Qua đó, nhận định, đánh giá, rút ra ưu khuyết điểm về hệ thống kế toán của Công ty nói chung, kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Trên cơ sở những nhận định đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội.

 1. Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội.
 • Về thời gian: Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 21/03/2016 đến ngày 08/05/2016.
 • Nguồn số liệu: Số liệu sử dụng được lấy từ Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội trong Quý 4 năm 2015 bao gồm: Bảng Cân Đối Tài Khoản; Bảng Cân Đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Sổ Cái; Sổ chi tiết các tài khoản…
 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp được áp dụng chủ yếu là thu thập số liệu sơ cấp từ phía Công ty cung cấp. Phân tích các số liệu trên sổ sách kế toán, cũng như các báo cáo tài chính của Công ty. Xem xét, đánh giá trình tự hạch toán các tài khoản có liên quan đến kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh. Đồng thời, kết hợp với phương pháp phỏng vấn các nhân viên kế toán, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Bên cạnh đó, em có sử dụng thêm một số sách tham khảo, các Chuẩn mực kế toán và đề tài của các anh chị khóa trước.

 1. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, các Danh mục, Bảng biểu, Luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải KAS Hà Nội CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ

  1. SỰ CẦN THIẾT VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ
   1. Bản chất, ý nghĩa của chi phí ,doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí