loading

Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình An

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực tập để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp với đề tài “tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Bình An”, em đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn GS.TS Nguyễn Đình Đỗ, giảng viên đã bỏ ra rất nhiều công sức, trực tiếp hướng dẫn giúp em hoàn thành Luận văn này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị phòng kế toán nói riêng và trong Công ty cổ phân xây dựng Bình An đã hết sức giúp đỡ trong quá trình thực tập tại công ty. Mọi người trong công ty đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để em có cơ hội tìm hiểu, thu thập thông tin về công tác kế toán trong công ty, góp phần cung cấp những dẫn chứng cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu của một Luận văn hoàn chỉnh.

Bản thân em sau quá trình thực tập cũng đã thu được rất nhiều kiến thức thực tế bổ ích tuy vậy do thời gian thực tập cộng với khả năng của bản thân còn hạn chế nên báo cáo thực tập của em không thể tránh được những thiếu sót.

Và cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, những người đã cổ vũ, động viên, giúp đỡ em trong quá trình làm khóa luận. Sự giúp đỡ này luôn là động lực tinh thần  giúp em hoàn thành khóa luận.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Luận văn là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

LỜI CAM ĐOAN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC VIẾT TẮT vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU viii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 4

1.1. Đặc điểm hoạt động xây dựng, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng 4

1.1.1. Đặc điểm hoạt động xây dựng 4

1.1.2 Vai trò công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4

1.1.3 Sự cần thiết của của công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 5

1.1.4. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 6

1.1.5. Giá thành sản phẩm xây dựng và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 8

1.1.6. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng 10

1.2. Kế toán chi phí sản xuất 10

1.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 10

1.2.2. Kế toán chi phí sản xuất 12

1.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây dựng 22

1.3.1. Đánh giá  giá trị sản phẩm dở dang 22

1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây dựng 23

1.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩmxây dựng 23

1.3.4. Thẻ tính giá thành sản phẩm 25

1.4. Nội dung phương thức khoán gọn trong doanh nghiệp xây dựng 26

1.5. Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 28

1.6. Tổ chức sổ kế toán CPSX và tính giá thành SP trong doanh nghiệp xây dựng 30

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG AN 31

2.1 Đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần xây dựng Bình An 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của công ty 34

2.1.3. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần xây dựng Bình An 39

2.1.4. Tổ chức kiểm tra công tác kế toán 45

2.2. Thực trạng công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng Bình An 46

2.2.1 Đặc điểm và các yếu tố cấu thành chi phí sản xuất của công ty 46

2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 47

2.2.3.  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty CP xây dựng Bình An 49

2.2.4. Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm xây lắp 86

CHƯƠNG 3:PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG BÌNH AN 90

3.1 Đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty CP xây dựng Bình An 90

3.1.1 Những ưu điểm đạt được trong công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty 90

3.1.2 Những hạn chế tồn tại trong kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm của công ty 93

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty 94

3.2.1 Kiến nghị về hệ thống tài khoản 94

3.2.2. Kiến nghị về luân chuyển chứng từ 95

3.2.3. Kiến nghị về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 95

3.2.4 Kiến nghị về tăng cường công tác kế toán quản trị 96

KẾT LUẬN 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Nghĩa
1 XDCB Xây dựng cơ bản
2 CPSX Chi phí sản xuất
3 BHXH Bảo hiểm xã hội
4 BHYT Bảo hiểm y tế
5 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
6 KPCĐ Kinh phí công đoàn
7 NVL Nguyên vật liệu
8 MTC Máy thi công
9 SPDD Sản phẩm dở dang
10 PXK Phiếu xuất kho
11 PNK Phiếu nhập kho
12 CT,HMCT Công trình,Hạng mục công trình
13 TSCĐ Tài sản cố định
14 GTGT Giá trị gia tăng
15 CPSXC Chi phí sản xuất chung
16 CPNVL Chi phí nguyên vật liệu
17 CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
18 CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp
19 CPMTC Chi phí máy thi công

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Sơ đồ 1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

Sơ đồ 1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công  (Trường hợp doanh nghiệp thuê ngoài ca máy thi công)

Sơ đồ 1.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công (Trường hợp doanh nghiệp không tổ chức đội máy thi công riêng nhưng không tổ chức kế toán riêng cho đội máy thi công)

Sơ đồ 1.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

Sơ đồ 1.6. Kế toán chi phí sản xuất chung

Sơ đồ 1.7. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

Sơ đồ 1.8. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Sơ đồ 1.9. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị giao khoán (trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng)

Sơ đồ 2.1 Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh

Sơ đồ 2.2 Bộ máy Công ty Cổ phần xây dựng Bình An

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự kế toán theo hình thức chứng từ – ghi sổ

Sơ đồ 2.4: Quy trình thực hiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Bảng các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận qua các năm

Biểu 2.1: Trích phiếu yêu cầu cung ứng vật tư

Biểu 2.2: Phiếu xuất kho:

Biểu 2.3: Hoá đơn giá trị gia tăng

Biểu 2.4: Bảng tổng hợp xuất vật tư

Biểu 2.5:   Trích sổ chi tiết tài khoản 1541

Biểu 2.6: Trích chứng từ ghi sổ số 123

Biểu 2.7: Trích Sổ cái TK 1541

Biểu 2.8: Trích bảng chấm công

Biểu 2.9:Trích bảng thanh toán lương CNTT

Biểu 2.10: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương

Biểu 2.11: Trích sổ chi tiết tài khoản 622

Biểu 2.12: Trích chứng từ ghi sổ số 141

Biểu 2.13: Trích sổ cái TK 1542

Biểu 2.14: Trích bảng tính khấu hao TSCĐ tháng 10

Biểu 2.15: Hóa đơn GTGT thuê ngoài máy thi công

Biểu 2.16: Trích sổ chi tiết TK 1543

Biểu 2.17: Trích chứng từ ghi sổ số 173

Biểu  2.18: Trích sổ cái TK 1543

Biểu 2.19 : Phiếu chi

Biểu 2.21: Trích sổ chi tiết TK 1544

Biểu 2.20 : Trích bảng kê chi phí dịch vụ mua ngoài

Biểu 2.22: Trích chứng từ ghi sổ số192

Biểu 2.23: Trích sổ cái TK 1544

Biểu 2.24 : Trích sổ chi tiết TK 154

Biểu 2.25 : Trích chứng từ ghi sổ số 236

Biểu 2.26 : Trích sổ cái TK 154

Biểu 2.27 : Trích sổ đăng kí chứng từ ghi sổ

Biểu 2.28 : Trích sổ tính giá thành

LỜI MỞ ĐẦU

  • Sự cần thiết của đề tài

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, khối lượng đầu tư vào ngành xây dựng của nước ta hiện đang tăng lên rõ rệt. Những năm gần đây, nền kinh tế thị trường với định hướng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông vận tải, công trình nhiệt điện, thủy điện, công trình dân sinh, dân dụng được Nhà nước chú trọng, đặt lên hàng đầu. Điều này nghĩa là khối lượng công việc ngành XDCB đang gia tăng kéo theo đó ngày càng xuất hiện nhiều các doanh nghiệp xây lắp với nguồn vốn đầu tư phong phú làm tăng tính cạnh tranh của thị trường xây dựng trong nước. Yêu cầu đặt ra là làm sao để quản lí, sử dụng vốn đầu tư một cách có hiệu quả, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều giai đoạn, thời gian thi công kéo dài đồng thời giảm thiểu các chi phí không cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí