loading

Hoàn Thiện Kế Toán Nguyên Vật Liệu Cại Công Ty Cổ Phần May I Hải Dương

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu 4 1.1.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 4 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 5 1.1.4 Phân loại và tính giá nguyên vật liệu 6 1.1.5 Các chứng từ, sổ sách sử dụng 11 1.2 KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU 12 1.2.1 Phương pháp ghi thẻ song song 12 1.2.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 13 1.2.3 Phương pháp sổ số dư 14 1.3 KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU 15 1.3.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 15 1.3.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16 1.4 NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU (HÀNG TỒN KHO) 17 1.4.1 Nguyên tắc hạch toán nguyên vật liệu 17 1.4.2 Kế toán dự phòng giảm giá NVL (hàng tồn kho) 18 1.5 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG 22 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG 22 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may 1 Hải Dương 22 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của CTCP May I Hải Dương 24 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua 25 2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 27 2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy, đặc điểm công tác kế toán 30 2.1.6  Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ 33 2.1.7 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua (Chi tiết Phụ lục 11) 34 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG 34 2.2.1 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may 1 Hải Dương 34 2.2.2 Thực trạng kế toán trên máy vi tính của công ty cổ phần may 1 Hải Dương 42 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG 57 2.3.1 Ưu điểm 57 2.3.2 Nhược điểm 58 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I HẢI DƯƠNG 60 3.1 YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN 60 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 61 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

Xem thêm:

  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất 
  • Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên 

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Bất kỳ một quá trình sản xuất nào cũng đều có ba yếu tố chủ yếu sau: lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. Nguyên vật liệu là một trong số đối tượng lao động. Trong các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu là yếu tố không thể thiếu được của quá trình sản xuất kinh doanh. Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm và trong bộ phận dự trữ chủ yếu của quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác kế toán, nhất là kế toán nguyên vật liệu. Công tác kế toán nguyên vật liệu được thực hiện tốt sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác cho các nhà quản trị doanh nghiệp biết về tình hình sử dụng tài sản lưu động, đồng thời góp phần vào việc cung ứng kịp thời, đầy đủ vật tư cho quá trình sản xuất, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu, góp phần giảm những chi phí không cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Như vậy, công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng giữ một vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Công ty cổ phần may I Hải Dương là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công hàng may mặc, cung cấp dịch vụ thương mại với đặc điểm sản xuất là sử dụng số lượng nguyên vật liệu lớn và đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau, tạo ra các sản phẩm may mặc theo từng đơn hàng và hợp đồng cụ thể. Xuất phát từ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần may I Hải Dương, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may I Hải Dươnglàm đề tài cho luận văn tốt nghiệp.

  1. Đối tượng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu

-Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may I Hải Dương. -Mục đích nghiên cứu: Vận dụng cơ sở lý luận để phản ánh và đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may I Hải Dương. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty.

  1. Phạm vi nghiên cứu

-Về nội dung: kế toán nguyên vật liệu -Về không gian: Công ty cổ phần may I Hải Dương, có trụ sở chính tại thành phố Hải Dương. -Về thời gian: số liệu kế toán của công ty trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, tập trung vào tháng 2 năm 2016.

  1. Phương pháp nghiên cứu
  • Phương pháp thu thập dữ liệu: để thu thập dữ liệu phục vụ đề tài nghiên cứu, em đã sử dụng các phương pháp sau :

-Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp thu thập dữ liệu một cách chính xác và đầy đủ nhất, có thể thu được những đánh giá chủ quan về thực trạng kế toán nói chung và kế toán NVL nói riêng của công ty. Đối tượng phỏng vấn là kế toán trưởng và các nhân viên phòng kế toán. Nội dung phỏng vấn là những câu hỏi liên quan đến kế toán nói chung và cụ thể về kế toán NVL tại đơn vị. -Phương pháp nghiên cứu lý luận và phân tích tài liệu: sử dụng hệ thống lý luận và tài liệu sẵn có trong nghiên cứu để thu thập thông tin mong muốn, từ đó có cái nhìn tổng quan về kế toán NVL theo quy định của nhà nước, có sơ sở để so sánh giữa lý luận và thực tiễn.

  • Phương pháp phân tích dữ liệu

-Phương pháp so sánh: Là phương pháp phân tích được thực hiện thông qua đối chiếu các sự vật hiện tượng với nhau để thấy được những điểm giống và khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu, nội dung này được cụ thể hóa bằng việc đối chiếu lý luận với thực tế công tác kế toán NVL tại đơn vị, đối chiếu chứng từ gốc với các sổ kế toán liên quan, đối chiếu số liệu giữa sổ cái và các bảng tổng hợp chi tiết để có kết quả chính xác khi lên báo cáo tài chính. -Phương pháp toán học: Tính toán các chỉ tiêu về giá trị vật liệu nhập, giá trị vật liệu xuất…trong kỳ phục vụ cho việc kiểm tra tính chính xác về mặt số học của các số liệu kế toán NVL của công ty.

  1. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, mục lục, các danh mục và phần phụ lục, luận văn của em gồm ba chương: CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất CHƯƠNG 2: Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may 1 Hải Dương CHƯƠNG 3 : Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may 1 Hải Dương Trong quá trình hoàn thành luận văn này, em đã nhận được sự chỉ dẫn tận tình của Giáo sư Tiến sỹ Trần Văn Hợi và cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần may I Hải Dương. Do còn nhiều hạn chế về trình độ cũng như kinh nghiệm thực tế nên bài luận văn tốt nghiệp của em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Thầy, Cô giáo cùng các cán bộ trong phòng kế toán của Công ty để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn. Đồng thời, qua đây em cũng xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy Trần Văn Hợi và sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám Đốc, phòng kế toán và các công nhân viên Công ty cổ phần may 1 Hải Dương trong thời gian vừa qua. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu 1.1.1.1 Khái niệm nguyên vật liệu

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

  Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí