loading

Hoàn Thiện Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Tnhh Mtv Apatit Vn

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH MTV Apatit VN

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 4 1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH. 4 1.1.1. Khái niệm. 4 1.1.2. Vị trí. 4 1.1.3. Yêu cầu của công tác quản lí nguyên vật liệu. 4 1.2. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU. 5 1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 5 1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu. 5 1.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu. 6 1.3.3. Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu 7 1.4.1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 10 1.4.2. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 13 1.5. KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI VẬT LIỆU 21 1.5.1. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật liệu theo phương pháp KKTX 21 1.5.2. Kế toán nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật liệu theo phương pháp KKĐK. 22 1.5.3. Phương pháp kế toán xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại vật tư . 23 1.6. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU. 23 1.6.1. Sự cần thiết phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 23 1.6.2. Nội dung kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 24 1.7. SỔ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 24 Kết luận C1: 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG  TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM 26 2.1.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM 26 2.1.1   Quá trình  hình thành và phát triển của công ty Apatit Việt Nam 26 2.1.2. Quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của công ty 28 2.1.3.  Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của công ty Apatit VN 28 2.2.1 Đặc điểm của Nguyên vật liệu tại công ty. 43 2.2.2 Phân loại Nguyên vật liêu tại công ty 43 2.2.3: Nguyên tắc tính giá và cách tính giá Nguyên vật liệu tại Công ty. 44 2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 56 2.2.5. Kế toán tổng hợp Nguyên Vật Liệu tại Công ty TNHH MTV Apatit VN. 64 2.2.6: Kế toán kết quả kiểm kê kho nguyên vật liệu. 80 2.2.7:Trình bày thông tin nguyên vật liệu trên BCTC của công ty. 82 2.3.Thực tế tổ chức kế toán Nguyên Vật Liệu ở Công ty theo phần hành kế toán ASIA 82 2.3.1:Giao diện và giới thiệu về phần mềm ASIA 82 2.3.2:Cách mã hóa, khai báo các đối tượng liên quan đến kế toán Nguyên Vật Liệu 85 2.3.3: Quy trình nhập liệu các nghiệp vụ liên quán đến Kế toán Nguyên Vật Liệu 86 2.3.4: Nguyên tắc tính giá thể hiện trong phần mềm ASIA 89 2.4 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán Nguyên Vật Liệu tại Công ty TNHH MTV Apatit VN. 90 2.4.1: Ưu điểm về kế toán Nguyên Vật Liệu 90 2.4.2: Hạn chế về kế toán Nguyên Vật Liệu 92 Kết luận C2: 93 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM 94 3.1:YÊU CẦU NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC HOÀN THIỆN 94 3.2: Các ý kiến đề xuất và hoàn thiện 95 Ý kiến thứ hai: Hoàn thiện kế toán kiểm kê giao nhận chứng từ. 96 3.3. Điều kiện cơ bản nhằm hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV APATIT Việt Nam 98 3.3.1. Đối với cơ quan nhà nước 98 3.3.2. Đối với doanh nghiệp 100 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

Xem thêm:

 • Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc
 • Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu cại công ty cổ phần may I Hải Dương
 • Hoàn thiện công tác quản trị NVL tại công ty cổ phần xây dựng KC Thăng Long
 • LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay đang hướng tới thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011- 2020, để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để không ngừng hạ giá thành sản phẩm, tăng cạnh tranh, và vươn lên chiếm ưu thế so với đối thủ. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi các nhà quản lý phải sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý, trong đó có công cụ tổ chức hạch toán kế toán. Thông tin do kế toán cung cấp là cơ sở để nhận biết, phân tích và đánh giá tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, lao động, vật tư, tình hình chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu là yếu tố quan trọng và cơ bản nhất để cấu thành nên sản phẩm. Các loại nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặt khác, trong các doanh nghiệp sản xuất, NVL gồm nhiều chủng loại, được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau, thường xuyên biến động về số lượng cũng như giá cả. Do đó, cần phải có biện pháp theo dõi quản lý từ khâu thu mua vật liệu đến khâu xuất sử dụng về cả chỉ tiêu số lượng và giá trị, đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra đều đặn, đạt hiệu quả mong muốn. Thông qua công tác hạch toán NVL sẽ giúp cho người quản lý lập dự toán NVL, đảm bảo việc cung cấp vật liệu một cách đầy đủ, đúng chất lượng và đúng lúc, tránh lãng phí, tránh làm ứ đọng vốn và phát sinh các chi phí không cần thiết, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường… từ đó giảm chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, tổ chức kế toán NVL là vấn đề đáng được các doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Nhận thức về tầm quan trọng của NVL đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời qua nghiên cứu thực tế công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Apatit VN, được sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc Công ty, TS.Ngô Xuân Tỵ cùng các cán bộ phòng kế toán, em nhận thấy kế toán NVL ở Công ty giữ một vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Apatit VN”. Ngoài phần mở đầu, kết luận,luận văn bao gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Lý luận chung về kế toán Nguyên Vật Liệu trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Apatit VN. Chương 3: Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Apatit VN

 1. Mục đích nghiên cứu: Đi sâu tìm hiểu về thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, từ đó phân tích những vấn đề còn tồn tại , xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty.Để từ đó nâng cao chất lượng thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng ra quyết định kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
 2. Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ nghiên cứu kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

 1. Phương pháp nghiên cứu:

Các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu đề tài tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam:

 • Phương pháp duy vật biện chứng
 • Phương pháp hạch toán  kế toán
 • Phương pháp so sánh đối chiếu thống kê
 • Phương pháp phỏng vấn điều tra, kết hợp quan sát, phân tích, ghi chép thực tế.

Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ phòng kế toán, nhưng do thời gian tiếp cận thực tế còn ít và trình độ còn hạn chế, nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các cán bộ nghiệp vụ ở Công ty để luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Ths. Ngô Xuân Tỵ, các thầy cô trong khoa và các cán bộ phòng kế toán của Công ty TNHH MTV Apatit VN đã giúp em hoàn thành luận văn này.

 • CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH.1.1.1. Khái niệm

NVL là đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hoá, là một trong ba yếu tố cơ bản trong quá trình SXKD. NVL chỉ tham gia vào một chu kỳ SXKD nhất định và toàn bộ giá trị vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phí SXKD trong kỳ. Hay NVL là tài sản lưu động được mua sắm, dự trữ để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh bằng nguồn vốn lưu động.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí