loading

Hoàn Thiện Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Tnhh Mtv Xi Măng Vicem Tam Điệp

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan luận văn “Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp”  là công trình nghiên cứu khoa học của riêng em dựa trên số liệu thực tế của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của GS- TS Nguyễn Đình Đỗ. Nếu có sai sót gì em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Nghĩa
1 TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
2 BHXH Bảo hiểm xã hội
3 BHYT Bảo hiểm y tế
4 KPCĐ Kinh phí công đoàn
5 CCDC Công cụ dụng cụ
6 CPSX Chi phí sản xuất
7 TK Tài khoản
8 CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
9 CP NCTT Chi phí nhân công trực tiếp
10 CP SXC Chi phí sản xuất chung
11 TSCĐ Tài sản cố định
12 NVL Nguyên vật liệu
13 GTGT Giá trị gia tăng
14 KKTX Kê khai thường xuyên
15 KKĐK Kiểm kê định kỳ
16 ĐVT Đơn vị tính
17 BPSX Bộ phận sản xuất
18 KC Kết chuyển
19 NKC Nhật ký chung
20 VLCL Vật liệu chịu lửa
21 DC Dây chuyền
22 VT, PT Vật tư, phụ tùng
  • MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC SƠ ĐỒ v

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC HÌNH ẢNH vii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1. Sự cần thiết, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3

1.1.1. Bản chất, ý nghĩa của CPSX và giá thành sản phẩm 3

1.1.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán CPSX và giá thành sản phẩm 5

1.2. Nội dung kế toán CPSX và giá thành sản phẩm 6

1.2.1. Nội dung của kế toán CPSX 6

1.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán CPSX và giá thành sản phẩm 24

1.2.4. Kế toán CPSX và giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin 25

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP 28

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp 28

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty 28

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp. 28

2.1.2. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh ở Công ty 30

2.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất của Công ty 31

2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 35

2.1.5. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán của Công ty 39

2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp 47

2.2.1. Thực trạng kế toán CPSX tại Công ty 47

2.2.2. Thực trạng kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty 116

CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG  VICEM TAM ĐIỆP 122

3.1. Nhận xét chung về kế toán CPSX và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp 122

3.1.1. Những ưu điểm 123

3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 126

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp 127

KẾT LUẬN 130

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 132

  • DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp 15

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất 16

Sơ đồ 1.4. Sơ đồ kết chuyển chi phí 21

Sơ đồ 1.5. Kế toán CPSX và giá thành sản phẩm theo phương pháp KKTX 23

Sơ đồ 2.6. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất xi măng 33

Sơ đồ 2.7. Sơ  đồ Bộ máy tổ chức sản xuất của Công ty 34

Sơ đồ 2.8. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty 36

Sơ đồ 2.9: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại phòng TC-KT 39

Sơ đồ 2.10. Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu về CP NVLTT 52

Sơ đồ 2.11. Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu về CP NCTT 60

Sơ đồ 2.12. Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu về CP nhân viên phân xưởng 73

Sơ đồ 2.13.  Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu về chi phí vật liệu 78

Sơ đồ 2.14. Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu về chi phí vật liệu 86

Sơ đồ 2.15. Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu về chi phí bằng tiền khác 107

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Bảng thanh toán lương của Tổ 1- Phân xưởng Xi măng tháng 11/2015 61

Bảng 2.2. Bảng sản lượng sản xuất tháng 11/2015 62

Bảng 2.3. Bảng phân bổ chi phí tiền lương tháng 11/2015 63

Bảng 2.4. Trích Bảng phân bổ lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 64

Bảng 2.5. Bảng phân bổ tiền điện tháng 11/2013 102

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1.  Giao diện làm việc chính của phần mềm kế toán Fast 42

Hình 2.2. Màn hình Phiếu xuất kho 55

Hình 2.3. Trích sổ cái TK 621 57

Hình 2.4. Phiếu kế toán 66

Hình 2.5. Trích sổ cái TK 622 70

Hình 2.6. Trích sổ cái TK 6271 77

Hình 2.7. Phiếu xuất kho 81

Hình 2.8. Trích sổ cái TK 6272 84

Hình 2.9. Phiếu xuất kho 88

Hình 2.10. Trích sổ cái TK 6273 91

Hình 2.11. Màn hình nhập dữ liệu Bảng tính khấu hao TSCĐ 93

Hình 2.12. Bảng tính khấu hao TSCĐ 94

Hình 2.13. Bảng phân bổ khấu hao 95

Hình 2.14. Trích sổ cái TK 627 99

Hình 2.15. Phiếu chi tiền mặt 110

Hình 2.16. Trích Sổ cái TK 154 115

LỜI MỞ ĐẦU

Để sản phẩm của mình có thể đứng vững trên thị trường, doanh nghiệp phải thúc đẩy công tác nghiên cứu thị trường, thay đổi mẫu mã sản phẩm cho phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp phải sử dụng và quản lý chi phí sản xuất một cách có hiệu quả, phải hạch toán chính xác, đầy đủ, kịp thời các chi phí sản xuất bỏ ra để tính chính xác giá thành sản phẩm. Từ đó có những biện pháp giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường.    

Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp đem lại sự tăng tích luỹ cho nền kinh tế. Do đó, hạ giá thành sản phẩm không chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn ngành, toàn xã hội.      

Làm tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp tính toán giá thành một cách chính xác để từ đó xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho bộ máy quản lý để các nhà quản trị đưa ra những biện pháp chiến lược phù hợp, giúp doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí