loading

Hoàn Thiện Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Tnhh Sung Won Vina

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sung Won Vina

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ  KẾ TOÁN  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 4 1.1. Sự cần thiết và nhiệm vụ của  kế toán chi phí sản xuất và  giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 4 1.1.1.  Bản chất ,ý nghĩa củachi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4 1.1.2.  Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6 1.1.3 Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7 1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8 1.2.1. Nội dung của kế toán chi phí sản xuất   8 1.2.2 Nội dung của kế toán giá thành sản phẩm 17 1.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 27 1.2.4 kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin 28 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG  KẾ TOÁN  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SUNG WON VINA 31 2.1. Đặc điểm  chung về công ty TNHH SUNG WON VINA 31 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH Sung Won Vina 31 2.1.2. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Sung Won Vina 33 2.1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất của công ty TNHH Sung Won Vina 33 2.1.4 Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty TNHH Sung Won Vina 35 2.1.5. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Sung Won Vina 37 2.2.1 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Sung Won Vina 43 2.2.2 Thực trạng kế toán giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sung Won Vina 89 2.3 Đánh giá thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Sung Won Vina 103 2.3.1 Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 104 2.3.2 Những mặt hạn  chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công  ty TNHH Sung Won Vina 105 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN  KẾ TOÁN  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SUNG WON VINA 108 3.1 Nguyên tắc hoàn thiện  kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sung Won Vina 108 3.2.Một số ý kiến nhằm  hoàn thiện  kế toán  chi phí sản xuất và  giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sung Won Vina 109 3.2.1 Kiến nghị 1 109 3.2.2 Kiến nghị 2 109 3.2.3  Kiến nghị 3 110 3.2.4   Kiến nghị 4 110 3.2.5   Kiến nghị 5 110 3.2.6 kiến nghị 6 110 3.2.7 Kiến nghị 7 112 3.2.8 Kiến nghị 8 112 3.3 Những điều kiện để thực hiện giải pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Sung Won  V ina 113 3.3.1 Những điều kiện thuộc về nhà nước 113 3.3.2 Những điều kiện thuộc về phía doanh nghiệp 114 KẾT LUẬN 116

Xem thêm:

  • Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng INDECO
  • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam
  • Chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI

LỜI MỞ ĐẦU 1.Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu       Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thực hiện cơ chế hạch toán  độc lập và tự chủ đòi hỏi các đơn vị phải trang trải được chi phí bỏ ra và có lãi.Hơn nữa.Mặt khác chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm. .Hạch toán chi phí sản xuất chính xác sẽ đảm bảo tính đúng ,tính đủ của chi phí vào giá thành giúp cho doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh,kịp thời đề ra biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Chính vì vậy,tổ chức tốt kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm  là yêu cầu thiết thực và là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp      Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH Sung Won Vina ,qua tìm hiểu thực tế và thấy được tầm quan trọng của kế toán tập hợp chi phí và tính  giá thành sản phẩm ,đồng thời được giúp đỡ của anh chị phòng kế toán và giáo viên hướng dẫn TS.Trần Thị Ngọc Hân cùng sự nghiên cứu cố gắng của bản thân em đã lựa chọn đề tài :”Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành  sản phẩm tại công ty TNHH Sung Won Vina”để hoàn thành luận văn cuối khóa của mình 2.Mục đích nghiên cứu    Trên cơ sở lý luận và thực tế tìm hiểu tại công ty TNHH Sung Won Vina,em có thể tìm hiểu sâu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ,để từ đó đưa ra nhận xét tổng quan về những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành .Từ thực tế tìm hiểu và nghiên cứu đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

  1. Phạm vi nghiên cứu

     Phạm vi nghiên cứu :Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sung Won Vina.Nguồn tài liệu thu thập được trong quá trình thực tập tại đơn vị làm căn cứ để hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 4.Phương pháp nghiên cứu       Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là duy vật biện chứng kết hợp thống kế phân tích với với cách tiếp cận các số liệu thông tin thực tế thu thập được tại công ty từ đó đánh giá nhận xét và đưa ra kiến nghị với kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sung Won Vina 5 Kết cấu luận văn Ngoài mở đầu và kết luận ,luận văn của em gồm 3 chương chính : Chương 1 : Lý Luận Chung Về  Kế Toán  Chi Phí Sản Xuất và  Giá Thành Sản Phẩm Trong Doanh Nghiệp Sản Xuất. Chương 2: Thực Trạng  Kế Toán Chi Phí Sản Xuất và  Giá Thành Sản Phẩm tại Công Ty TNHH Sung Won Vina Chương 3:  Hoàn thiện Kế Toán  Chi Phí Sản Xuất và  Giá Thành Sản Phẩm tại Công Ty TNHH Sung Won Vina. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ  KẾ TOÁN  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1.1. Sự cần thiết và nhiệm vụ của  kế toán chi phí sản xuất và  giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1.1.1.  Bản chất ,ý nghĩa củachi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  • Bản chất ,ý nghĩa của chi phí sản xuất

Khái niệm   Chi phí sản xuất  là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất biểu hiện bằng thước đo tiền tệ, được tính cho một thời kỳ nhất định.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí