loading

Hoàn Thiện Kiểm Toán Doanh Thu Bán Hàng Do Công Ty Kiểm Toán Và Uhy Aca

Trong những năm gần đây tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, các nhà kinh doanh, các nhà đầu tư ngày càng thận trong hơn trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh, đầu tư của mình.

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN

1.1. KHÁI QUÁT VỀ KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV 5 1.1.1. Khái niệm và điều kiện ghi nhận Doanh thu BH&CCDV 5 1.1.2. Vị trí, ý nghĩa của khoản mục Doanh thu BH&CCDV 5 1.1.3. Tổ chức công tác kế toán và hoạt động kiểm soát nội bộ của Doanh thu BH&CCDV 8 1.2. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 10 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán Doanh thu BH&CCDV 10 1.2.2 Căn cứ kiểm toán Doanh thu BH&CCDV 13 1.2.3 Các sai sót thường gặp khi kiểm toán khoản mục Doanh thu BH&CCDV 13 1.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 15 1.3.1 Lập kế hoạch và soạn thảo chương trình kiểm toán 16 1.3.2. Thực hiện kiểm toán Khoản mục Doanh thu BH&CCDV 23 1.3.3. Kết thúc kiểm toán, tổng hợp kết quả kiểm toán 34

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN 37

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 37 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh Miền Trung 37 2.1.2. Nghiệp vụ, chức năng, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA-chi nhánh Miền Trung. 38 2.1.3.Đặc điểm tổ chức kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung 41 2.1.4 Quy trình kiểm toán BCTC và quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu BH&CCDV 46

2.2. THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI KHÁCH HÀNG B DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN 51

2.2.1. Khái quát về cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại khách hàng B 51 2.2.2.Thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu BH&CCDV tại khách hàng B 64 2.3. NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 93 2.3.1. Ưu điểm 93 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 99 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 3.1. SỰ CẦN THIẾT, HOÀN THIỆN  QUY  TRÌNH  KIỂM  TOÁN  KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 107 3.2 NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 109 3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN 110 3.3.1. Hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC 110 3.3.2. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu BH&CCDV 111 3.3.3. Kiến nghị khác 117 3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 118 3.4.1. Về phía cơ quan Nhà nước và hiệp hội nghề nghiệp 118 3.4.2. Về phía công ty kiểm toán 119 3.4.3. Về phía khách hàng 120 3.4.4. Về phía KTV 121 KẾT LUẬN 122 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 123

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Báo cáo thực tập kế toán tại công ty TNHH Môi trường đô thị Tiền Hải
  • Building Corporate culture at Nghe An water supply limited company
  • Kế toán tổng hợp hàng hóa của công ty Việt Nhật

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

Viết tắt                   Viết đầy đủ
BCTC Báo cáo tài chính
BCĐKT Bảng cân đối kế toán
BCKQHĐKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
BH&CCDV Bán hàng và cung cấp dịch vụ
CP Cổ phần
CSDL Cơ sở dẫn liệu
GTLV Giấy tờ làm việc
GTGT Giá trị gia tăng
UHY ACA-CN Miền Trung Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh Miền Trung
KSNB Kiểm soát nội bộ
KTV Kiểm toán viên
VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam
VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
BGĐ Ban Giám Đốc

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, GIẤY TỜ LÀM VIỆC

Sơ đồ 2.2. Các giai đoạn của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính 47 GT 2.1. Trích GTLV-Thu thập thông tin chung về khách hàng (A310) 54 GT 2.2. Xác định mức độ trọng yếu kiểm toán BCTC (A710) 62 GT2.3. Kiểm soát nội bộ về bán hàng ( A410) 65 Bảng 2.1 Các chỉ tiêu được sử dụng để xác định mức trọng yếu cho toàn bộ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 67 GT 2.4. Chương trình kiểm toán khoản mục doanh thu (G130) 68 GT 2.5. Chính sách kế toán (G120) 75 GT 2.6. Phân tích và đối chiếu số liệu tổng hợp (G110-1) 78 GT2.7. Phân tích biến động của doanh thu theo từng hoạt động kinh doanh (G141) 79 GT 2.8. Tổng hợp doanh thu và phân tích biến động theo tháng (G143) 80 GT 2.9. So sánh doanh thu hạch toán và tờ khai thuế (E345) 82 GT 2.10. Kiểm tra đối ứng tài khoản (G140) 85 GT 2.11. Trích GTLV- Kiểm tra giao dịch với các bên liên quan (G151) 87 Bảng 2.2 Trích biên bản kiểm toán 90 GT 2.12. Tổng hợp số liệu doanh thu sau kiểm toán (G110-2) 92                                        

DANH MỤC PHỤ LỤC

Phụ lục 1.1: Chương trình kiểm toán mẫu khoản mục doanh thu BH&CCDV Phụ lục 2.1 Chỉ mục hồ sơ kiểm toán Phụ lục 2.2: Hợp đồng kiểm toán Phụ lục 2.3 Kế hoạch kiểm toán Phụ lục 2.4: Báo cáo tài chính trước kiểm toán Phụ lục 2.5. Phân tích các chỉ tiêu trên BCĐKT năm 2015 (A510-1) Phụ lục 2.6. Phân tích các chỉ tiêu trên BCKQHĐKD năm 2015(A510-2) Phụ lục 2.7. Phân tích hệ số và đưa ra kết luận (A510-3) Phụ lục 2.8. Đánh giá chung về hệ thống KSNB (A610) Phụ lục 2.9. Báo cáo kiểm toán Phụ lục 2.10. Báo cáo tài chính sau kiểm

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Với mục tiêu cung cấp các thông tin hữu ích cho các cấp quản lý, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, BCTC là một bức tranh tổng quát thể hiện rõ nhất tình hình tài chính của tổ chức như: tình hình nguồn lực kinh tế, nguồn hình thành các nguồn lực này, kết quả hoạt động kinh doanh và dòng lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp cho những người sử dụng đưa ra các quyết định kinh tế, nên tính minh bạch của BCTC là rất quan trọng. Chính vì vậy hoạt động kiểm toán BCTC đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Tại Việt Nam hiện nay, hoạt động của các tổ chức kiểm toán độc lập đang phát triển mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu kiểm toán BCTC, tuy nhiên do các nghiệp vụ kinh tế ngày càng phức tạp nên kiểm toán BCTC nói chung và kiểm toán các khoản mục nói riêng vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót cần nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện để mang lại kết quả cao nhất.

Trong kiểm toán BCTC, khoản mục “doanh thu” là khoản mục quan trọng. Doanh thu luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý của các doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu, nhất là Doanh thu BH&CCDV. Doanh thu BH&CCDV là một cơ sở để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định tối ưu. Hơn thế nữa, Doanh thu BH&CCDV là khoản mục quan trọng trên BCTC vì nó ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu khác trên BCTC như Lợi nhuận trước thuế, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chỉ tiêu Thuế và các khoản phải nộp nhà nước …

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí