loading

Hoàn Thiện Quy Chế Trả Lương Của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 3B Việt Nam

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 CHƯƠNG 1:TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X Y DỰNG 3B VIỆT NAM 5 1.1. Tình hình chung của Công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 6 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 6 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ và các ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 7 1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội nhân văn của công ty. 8 1.2.1. Điều kiện địa lý, tự nhiên 8 1.2.2. Điều kiện về lao động, dân số 8 1.2.3. Điều kiện về kinh tế, giao thông 8 1.3. Quy trình kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 9 1.3.1. Quá trình sản xuất của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 9 1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 10 1.3.3 Tình hình tổ chức quản lý, sản xuất và lao động của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 13 1.4. Phương hướng phát triển của Công ty công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 22 CHƯƠNG 2:PH N TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X Y DỰNG 3B VIỆT NAM NĂM 2015 23 2.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 24 2.2. Phân tích tình hình sản xuất của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 29 2.2.1. Phân tích tình hình thực hiện các công trình thi công của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 29 2.2.2. Phân tích tình hình kinh doanh theo doanh thu các công trình của công ty 31 2.2.3. Phân tích tình hình thực hiện giá trị sản xuất của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 34 2.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 36 2.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 36 2.3.2. Phân tích kết cấu tài sản cố định của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 38 2.3.3. Phân tích tình hình tăng giảm tài sản cố định của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam năm 2015 40 2.3.4. Phân tích hao mòn tài sản cố định của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 41 2.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động. 43 2.4.1. Phân tích tình hình đảm bảo số lượng lao động của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 43 2.4.2 Phân tích tình hình đảm bảo cơ cấu lao động của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 44 2.4.3. Phân tích tình hình đảm bảo chất lượng lao động của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 45 2.4.4. Phân tích năng suất lao động của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 47 2.4.5. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương và tiền lương bình quân của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 49 2.5. Phân tích giá thành sản phẩm của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 51 2.5.1. Phân tích giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí 53 2.5.2. Phân tích sự thay đổi của chỉ tiêu chi phí trên 1000 đồng doanh thu. 55 2.6. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 57 2.6.1. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam thông qua bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính 57 2.6.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 60 2.6.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năm thanh toán của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 64 2.6.4. Phân tích hiệu quả sử dụng sản xuất kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn kinh doanh 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 77 CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X Y DỰNG 3B VIỆT NAM 78 3.1 Lập căn cứ cho việc lựa chọn chuyên đề 79 3.1.1 Sự cần thiết của chuyên đề 79 3.1.2 . Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của đề tài 81 3.1.3. Cơ sở lý thuyết của đề tài 83 3.2. Phân tích tình hình trả lương của Công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam. 88 3.2.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương, nguyên tắc trả lương 88 3.2.2. Hình thức trả lương năm 2015 đang áp dụng tại Công ty 89 3..3. Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam 108 3.3.1. Những đề xuất để hoàn thiện quy chế trả lương của công ty 108 3.3.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của đề tài 119 3.3.3 Tổ chưc kiến nghị thực hiện đề tài 120 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 121

  • Vốn lưu động và giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Hải Hà
  • Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn tiền tệ ứng trước để đầu tư, mua sắm tài sản lưu động của doanh nghiệp
  • MARKETING SOLUTIONS TO ENHANCE THE COMPETITIVENESS OF NOVAON IDC

LỜI MỞ ĐẦU Đối với Nhà nước, tiền lương là một trong những chính sách kinh tế – xã hội vĩ mô quan trọng nhằm phân phối, điều tiết thu nhập, phân bố và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền lương là giá cả sức lao động, là yếu tố đầu vào của sản xuất, tham gia vào hình thành chí phí sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường và trong điều kiên hội nhập với nền kinh tế thế giới, tiền lương có vai trò ngày càng quan trọng, được dùng như một chỉ báo để xem xét nền kinh tế. Vấn đề đặt ra là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo lập đồng bộ các loại thị trường, đòi hỏi phải tiếp tục cải cách chính sách tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh với quan điềm xuyên suốt là Tiền lương phải được coi là yếu tố đầu vào của vốn con người, vốn nhân lực, đầu tư cho phát triển, là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực, của sản phẩm, của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Nhận thức rõ được tầm quan trọng và vai trò của tiền lương trong thời kỳ mới, trong quá trình thực tập tại Xí nghiệp 7- Công ty TNHH MTV Duyên Hải quân khu 3- Bộ Quốc Phòng, tác giả đã chọn đề tài Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam” Bản đồ án tốt nghiệp gồm 3 chương:

Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam

Chương 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam năm 2015 Chương 3: Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam Trong quá trình hoàn thiện đề tài, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word