loading

Hoàn Thiện Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Thanh Hóa

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1 7 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X Y LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA 7 1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 8 1.2. Điều kiện địa lý, kinh tế – nhân văn của Công ty 9 1.2.1. Điều kiện địa lý. 9 1.2.2. Điều kiện về kinh tế – xã hội 9 1.3. Công nghệ sản xuất, kinh doanh 10 1.3.1. Quy trình thực hiện dự án 10 1.3.2. Một số trang, thiết bị đang được sử dụng trong Công ty 13 1.4. Tình hình tổ chức quản lý, sản xuất và lao động của Công ty 14 1.4.1. Sơ đồ tổ chức Công ty 14 1.4.2. Sơ đồ tổ chức các bộ phận sản xuất của Công ty 16 1.4.3. Tình hình sử dụng lao động 18 1.4.4. Chế độ làm việc của người lao động 18 1.5. Phương hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai 19 KẾT LU ̣N CHƯƠNG 1 21 CHƯƠNG 2 22 PH N TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X Y LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA NĂM 2015 22 2.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 23 2.2. Phân tích tình hình kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa năm 2015 26 2.2.1. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh theo sản lượng sản xuất 26 2.2.2. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh theo doanh thu 27 2.3.Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 28 2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 28 2.3.2. Phân tích kết cấu TSCĐ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 29 2.3.3. Phân tích biến động tăng giảm TSCĐ 31 2.3.4. Phân tích tình trạng hao mòn TSCĐ 32 2.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 33 2.4.1. Phân tích tình hình đảm bảo số lượng lao động 33 2.4.2. Phân tích chất lượng lao động 34 2.4.3. Phân tích năng suất lao động 36 2.5. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 38 2.5.1. Phân tích tình hình sử dụng chi phí của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 38 2.5.2. Phân tích mức chi phí trên 1000 đồng doanh thu 40 2.6. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa năm 2014-2015 42 2.6.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 42 2.6.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. 52 2.6.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 58 2.6.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 62 KẾT LU ̣N CHƯƠNG 2 66 Qua phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa trong năm 2015, ta có những kết luận sau: 66 CHƯƠNG 3 68 HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY X Y LẮP VẬT TƯ DẦU KHÍ THANH HÓA 68 3.1. Căn cứ lựa chọn đề tài 69 3.1.1. Sự cần thiết của đề tài 69 3.1.2. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài 70 3.2. Cở sở lý thuyết và các nguyên tắc xây dựng 70 3.2.1. Cơ sở lý luận của công tác tiền lương 70 3.2.2. Các phương pháp trả lương 71 3.3. Thực trạng về phương pháp trả lương tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 76 3.3.1. Thực trạng trả lương tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 76 3.3.2. Tiền thưởng 92 3.4. Giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 93 3.4.1. Giải pháp chung 93 3.4.2. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 93 3.4.3. Hoàn thiện hình thức trả lương khoán 101 3.4.4. Đánh giá phương pháp trả lương của tác giả đề xuất với việc đảm bảo một số nguyên tắc cơ bản của quy chế trả lương 108 3.4.5. Hoàn thiện công tác khen thưởng 108 BẬC/HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG 112 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 114 KẾT LUẬN CHUNG 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD
  • Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
  • TỔNG QUAN VỀ ODA VÀ NGÀNH Y TẾ CỦA TỈNH

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay có nhiều thành phần kinh tế khác nhau, các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau trở nên ngày càng gay gắt, mạnh mẽ. Để phát huy tiềm năng và thế mạnh trong mọi lĩnh vực thì các tổ chức kinh tế phải xây dựng một nền tảng vững chắc có thế mạnh với nền công nghiệp hiện đại. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới năm 2007, trong tiến trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế, nước ta vẫn là một nước nông nghiệp. Với mục tiêu trở thành một quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì việc củng cố cơ sở vật chất hạ tầng là điều vô cùng quan trọng. Cơ sở vật chất hạ tầng là một trọng những lợi thế giúp Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, việc phát triển cơ sở hạ tầng tạo nền tảng cho ngành xây dựng phát triển. Trên cơ sở nắm bắt được nhu cầu thị trường. Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa được thành lập. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là thực hiện các công trình xây dựng dựa theo yêu cầu các nhà đầu tư. Bước vào năm 2016, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt là phải đứng vững trước tình hình căng thẳng của nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù mới thành lập, vẫn còn non trẻ nhưng Công ty luôn cố gắng nâng cao vị trí của mình để tạo được sự tín nhiệm của các nhà đầu tư. Để đạt được điều đó, Công ty từng bước mua sắm, đổi mới nâng cao chất lượng máy móc thiết bị, đào tạo đội ngũ công nhân và ổn định bộ máy quản lý. Đến nay, các hoạt động của Công ty đã dần đi vào ổn định. Qua quá trình học tập tại trường Đại học Mỏ – Địa chất, sau thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, thông qua các tài liệu thu nhập được về tình hình hoạt động của Công ty, kết hợp với những kiến thức đã học, tác giả lựa chọn đề tài là:

Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa”.

Ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận, luận văn kết cấu gồm 3 chương: – Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa. – Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa năm 2015. – Chương 3: Hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa. Qua đây tác giả xin được bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành tới cô giáo Th.s: Nguyễn Thu Hà, người đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn. Tác giả cũng xin được bày tỏ lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trong khoa, bộ môn Kinh tế – Quản trị doanh nghiệp, cùng các cán bộ trong Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đã tận tình chỉ bảo và tạo điều kiện cho tác giả hoàn luận văn này. Do điều kiện thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn này không thể tránh khỏi những sai sót. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để có thể học hỏi những kiến thức mới phục vụ cho công tác chuyên môn sau này. Tác giả xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word